Právní poradna

Právní poradna je bezplatná a je určena výhradně registrovaným čtenářům portálu i60 v seniorském věku. Garantem poradny je JUDr. Simona Rašková, která poskytuje komplexní služby ve všech oblastech práva jako je občanské právo (nemovitosti, majetková vypořádání, rodinné právo), obchodní právo (zakládání společností, obchodní smlouvy, insolvenční řízení, směnky, atd.) a také zastupování před soudy a v rozhodčím řízení před orgány státní správy.

Odpovědi na dotazy jsou zpravidla zpracovávány do 4 týdnů, v případě zájmu o okamžitou odpověď či právní poradenství (sepsání smlouvy, zastupování při sporu, založení společnosti apod.), volejte 737 473 278, kde se dohodnete na ceně za konkrétní službu.

Dědictví a případná výplata dědiců

Dobrý den. Zemřel nám děda a zůstal po něm dům. Manžel má 2 bratry a dědit budou stejným dílem. Byl proveden odhad soudním znalcem. Odhadce ve výpočtu uvedl nejnižší a nejvyšší cenu. Konečnou cenu domu uvedl jako průměr 2mil. , vyšší cena byla 2,3mil. Pokud by chtěl někdo z bratrů dům, bude platit cena 2mil a nebo můžou ostatní požadovat dědictví z vyšší částky 2,3mil? Dům je ve městě na náměstí a je obyvatelný. Odhadce při odchodu řekl, že v případě prodeje domu cizí osobě můžou navýšit cenu o 600tisíc. Děkuji za odpověď.

pokud si jeden z bratrů dům bude chtít nechat, v dědickém řízení se bude konstatovat pohledávka dalších dvou bratrů dle jejich dohody. Tedy případně i z ceny tržní, vyšší dle možností nabyvatele domu. Dědicové učiní prohlášení o pozůstalosti tj., co tam spadá a rozhodne o rozdělení dle dohody dědiců. Soud prostřednictvím notáře o dědictví rozhodne tak, že nemovitost nabývá bratr A, když se zavazuje uhradit bratru B a bratru C částku 800 tis každému např. ve lhůtě do tří měsíců či jak se dohodnete. Doporučuji tuto dohodu notáři předem avizovat, aby se na to připravil.

23.11.2020

Darování bytu

Dobrý den! Po smrti mé manželky vlastníme spolu s vnučkou, každý polovinu bytu.Jsem vážně nemocný (leukemie) a chtěl bych svoji polovinu bytu darovat vnučce.Prosím laskavě o informaci, jaké úkony musím provést.Děkuji předem za odpověď.J.H.

Dobrý den, je třeba připravit darovací smlouvu na id. polovinu bytu a návrh na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí. Na darovací smlouvě pro katastr nemovitostí je třeba úředně ověřit podpisy. Doporučuji si zde současně zjednat věcné břemeno doživotního užívání. Bude vhodné si listinu nechat připravit advokátem, neboť je třeba správně specifikovat převáděnou ideální polovinu a také správně vyplnit návrhový formulář. Vkladové řízení je zpoplatněno na katastru nemovitostí částkou 2000,- Kč.

11.11.2020

Dědictví - vyplacení podílu

Mám dotaz ohledně dědictví. Ze závěti mám dědit 3/4 majetku a další účastník 1/4. Hodnota je stanovena částkou 8 milionů. Když dalšímu účastníkovi vyplatím jeho podíl a následně po uplynutí např. 1 roku svůj zděděný majetek prodám za vyšší než částku stanovenou pro potřebu dědického řízení, musím mu něco doplatit?

Dobrý den, nikoliv. Pokud dle usnesení o dědictví bude majetek přiznán Vám s tím, že jste povinna uhradit dalšímu dědici určitou částku, zvýšení hodnoty zděděného majetku v budoucnu Vám doplatkovou povinnost nezaloží.

11.11.2020

Zastoupení zletilého

Zdvořile prosím o radu. Mé matce je 87 let, trpí paranoidní schizofrenii a v současné době probíhá souud o opatrovnictví. Matka vlastní domek, ale v současné době je v nemocnici, kde nekomunikuje. Nemám přístup do jejího domku, ale vzhledem k blížící se zimě není možné domek nechat bez dozoru, nutnost alespoň minimální péče proti zamrznutí, opravy možných poškození, vyhození zkaženého jídla a podobně. Jak mám postupovat a na koho se obrátit, aby nedošlo ke škodám na majetku a vybavení domku? Předem děkuji za radu.

Dobrý den, brání-li duševní porucha zletilému, který nemá jiného zástupce, samostatně právně jednat, může ho zastupovat jeho potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky. K zastoupení je však třeba schválení soudu. Tedy jednoduché řešení Vaše situace nemá. Bude záležet na poměrech v rodině, zda jsou zde nějaké hrozící spory pro posouzení, zda byste se mohla např. v rámci obecné prevenční povinnosti předcházet škodám svévolně rozhodnout, že do domku si vstup zjednáte za účelem učinění potřebných kroků, které uvádíte. Lze z opatrnosti pozvat notáře, který osvědčí, že v domě nebylo Vámi nic odcizeno. Neznám detaily opatrovnického řízení, ale předpokládám, že jste navrhována jako opatrovník, tedy případně k tomuto řízení navrhněte vydání předběžného opatření v této věci a nebo požádejte o urychlené rozhodnutí ve věci pro hrozící škodu.

11.11.2020

Dědické řízení - převedení peněz před smrtí

Dobrý den, mám dotaz, jak postupovat v daném případě a jakou mám šanci uspět v případě občansko-právního řízení u soudu. Jde o to, že bratr v době pobytu otce v nemocnici 3 dny před jeho smrtí převedl na svůj účet z účtu otce částku 750000,-Kč, čímž podstatným způsobem snížil majetek spadající do dědického řízení, kde nechal pouze částku 50000,-Kč. Je nutno dodat, že k účtu měl dispoziční právo. Policie věc odložila s odůvodněním, že se jedná pouze o občansko-právní věc, bratr na policii prohlásil, že peníze neodcizil, má je na účtě stále, slíbil, že s nimi nebude zatím disponovat a pokud něco se sestrou chceme, tak si máme podat na něj včas žalobu. Dobrovolně nám nic nevydá. Dále se v protokolu na policii vyjádřil v tom smyslu, že mu otec pouze řekl, že si peníze může vzít. Nevíme však jakou žalobu podat, podle jakých paragrafů, jaké by byly soudní poplatky, které by byly v případném sporu velmi důležité atd. Moc Vám předem děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Zdeněk.

Dobrý den, v rámci dědického řízení by bylo možné namítat darování nad rámec běžného daru s žádostí, aby tato částka byla započtena na povinný díl bratra (tj. aby dostal o tuto částku méně). Předpokládejme, že tuto částku převedl se souhlasem otce, a tedy mu otec tuto částku chtěl darovat, jinak by se jednalo o krádež či bezdůvodné obohacení. Bohužel, pokud není co započítávat, tj. hodnota pozůstalosti byla tímto jednáním snížena pouze na menší desítky tisíc korun, tímto jednáním Vás bratr nevratně poškodil. Protože platí, že započtení na povinný díl nebo na dědický podíl nezakládá povinnost něco vydat, tedy není-li v pozůstalosti dostatečná hodnota, v dědickém řízení nebude rozhodnuto o tom že tento „dar“ musí obdarovaný bratr vydat. Bude vhodné se sejít s právníkem a prodiskutovat postup, který je vhodný ve Vašem konkrétním případě, např z titulu bezdůvodného obohacení a možné důkazní prostředky, kterými byste žalobu podložili. Dle judikatury Nejvyššího soudu není bez šance se pokusi

11.11.2020

Neomezené užívání nemovotosti

Dobrý den pani doktorko, vlastním se svou sestrou domek po rodičích. Každždý 1/2. Chtěli bychom, aby v případě úmrtí jedoho z nás, měl ten druhý zaručeno neomezené užívání celého domu až do své smrti, protože ani jeden z nás by nemohl vyplatit případné dědice. Oba jsme již ve starobním důchodu. Bylo by možné, abychom si se sestrou navzájem zatížili každždý svou polovinu ve prospěch toho druhého věcným břemenem? V případě, že ano, rád bych se zeptal, jak bychom měli postupovat. Děkuji mnohokrát za Vaší odpověd Radek Novotny

Dobrý den, k podílu se věcné břemeno nezřizuje. Věcným břemenem lze zatížit pouze celou nemovitost. Věcné břemeno lze zřídit i v závěti, a proto bych doporučila s notářem konzultovat řešení, kterým bude založení ve vašich závětích užívacího práva druhého sourozence na jeho dožití. Variantou druhou by mohlo být teoreticky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene doživotního užívání ve prospěch každého z vás k celé nemovitosti. Takový případ je vlastně zřízení věcného břemene sám sobě (neboť i poloviční vlastník má užívací právo k celku, omezené užívacím právem druhého spoluvlastníka), ale to zákon výslovně připouští pro určité případy, kdy ten Váš mezi nimi není. Obecně platí, že služebností se omezuje právo jednoho ve prospěch druhého (oprávněného ze služebnosti). Podstata tohoto nastavení je v době života obou spoluvlastníka nadbytečná a míjí se tedy účelu tohoto institutu. Proto si myslím, že by na katastru nemovitostí mohl být problém s vložením těchto práv již nyní. Je to rozhod

9.10.2020

Výměna notáře

Mohu vyměnit notářku, když nejsem spokojen s její prací

Pokud Vám notář přidělen pro vyřízení dědického řízení, výměna přímou cestou není možná, neboť je notář do funkce dědického komisaře jmenován soudem. Soud však může pověření notáři zrušit, je-li tu nebezpečí, že věc nebude rozhodnuta v přiměřené době, a byl-li notář na možnost zrušení pověření soudem písemně upozorněn, tento postup může navrhnout také účastník řízení. V případech, kdy si notáře vyhledáte sám, spolupráci ukončujete dle svého rozhodnutí.

9.10.2020

Vyplacení dědictví

Dobrý den, prosím Vás o radu co mám dělat? Po úmrtí otce byla v dědickém řízení řešena nemovitost s mou sestrou. Dohodli jsme se, že mě sestra vyplatí, dle dohody do 1 roku od nabytí právní moci, což bylo 6.9.2018. Peníze jsem tedy měl dostat 6.9.2019 k čemuž nedošlo a blíží se termín dvou let od naší dohody. Co mám dělat, abych o svůj podíl nepřišel po uplynutí nějakého období? Mockrát Vám děkuji za odpověď a s pozdravem Martin Geryk

Právo na plnění se promlčuje. Pokud nebylo přiznáno soudem, promlčuje se v obecné tříleté promlčecí lhůtě od uplynutí lhůty k plnění. Usnesení, jímž soud schválí dohodu dědiců o vypořádání dědictví, je rovněž exekučním titulem. Pokud v rámci dědického řízení byla soudem pravomocně schválena dohoda dědiců, kde na vypořádání má jeden z dědiců uhradit jinému konkrétní částku, je dle takového usnesení možné vést exekuci až ve lhůtě 10 let. Je tedy na místě vyzvat povinnou k úhradě a pokud k ní nedojde, obrátit se v případě, že máte k dispozici uvedený exekuční titul, na exekutora.

9.10.2020

Dědictví

DOBRY DEN,v roce 2009 jsem zdědila budovu, kterou mam v nabyvaci listine uvedenou jako RD,letos jsem ji chtela prodat a obecni úrad mi zmenil na vyrobni cinnost a sklad.Vyjadreni obecniho uradu znelo ,ze to bylo setreni na zaklade udani.Podotykam ze budova byla celou dobu vedena jako RD od začatku existence. Ted jse mi naskytla prilezitost ji podat co mam uvest v kupni smlouve :to co mam v nabyvaci listine ,nebo změnu na katastru,kterou provedl OU a nedostala jsem k tomu zadne vyrozumeni? Dekuji za odpoved a jsem s pozdravem

Dobrý den, stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Pokud bylo provedeno např. na podnět třetí osoby místní šetření příslušného stavebního úřadu, kde bylo zjištěno užívání stavby v rozporu s jejím účelem, měl by stavební úřad postupovat podle stavebního zákona, vyzvat ke zjednání nápravy, případně je možné požádat o povolení změny účelu užívání stavby, apod. Z naznačeného postupu lze dovodit, že bez součinnosti s vlastníkem se taková změna neobejde, zřejmě tedy bylo řízení zahájeno ještě před ukončením dědického řízení. K Vašemu dotazu sděluji, že je v každém ohledu nezbytné převáděnou nemovitost specifikovat tak, jak je aktuálně vedena v katastru nemovitostí.

9.10.2020

Družstevní byt - vlastnictví

Dobrý den, chci Vás požádat o radu jak postupovat ohledně vlastnictví družstevního bytu, který máme nyní v osobním vlastnictví. Společné vlastnictví manželů máme už od r. 1995 zrušené. V rámci toho jsme na bytovém družstvu požadovali vypořádání tak, aby byl byt ve vlastnictví pouze mne ( manželky), ale byli jsme odbyti s tím, že po dobu manželství tohle není možné. V té době ještě nebyla splacena anuita tak jsme to zatím nechali na později. Nyní máme rok byt v osobním vlastnictví. Manžel by chtěl, aby byl byt pouze v mém vlastnictví. Jak máme v tomto případě postupovat: 1. Darovací smlouvou na mne ( manželku ) s věcným břemenem že manžel bude v bytě na dožití bydlet? 2. Závětí, že po úmrtí manžela bude dědit byt já a naše dvě dcery? Manžel má z prvního manželství syna, ale z osobních důvodů si přeje abych byt vlastnila já anebo v případě dědictví já a naše dcery. Předem děkuji za odpověď. Z.S.

Dobrý den, první varianta se jeví jako reálná, zřízení věcného břemene doživotního užívání pro manžela lze doporučit. U druhé varianty byste se setkali s dědickým nárokem syna jako nepominutelného dědice, který činí ¼ jeho zákonného nároku, u nezletilého činí dokonce ¾ jeho zákonného nároku. To znamená, že pokud v první dědické třídě dědí rovným dílem manželka a děti, činí nárok zletilého dědice ¼/¾ z z připadající ¼. Tedy by bylo nutné v závěti ošetřit uspokojení tohoto nároku syna, např. z jiného majetku. Pokud by syn nebyl vyděděn ze zákonných důvodů. Pokud byste zvolili 2. krok, doporučuji se obrátit na notáře, který Vám poradí s formulací a sepsanou závěť současně uloží do registru závětí.

9.10.2020

Vrácení peněz za zájezd

Dobrý den, mohu požadovat dřívější vrácení peněz za zájezd do Thajska od cestovní kanceláře, která mi vystavila voucher, ale mezitím jsem prodělal infarkt myokardu? V lednu mi bude 59 let a ze zdravotních důvodů si na takto vzdálený zájezd již netroufnu ani v odloženém termínu. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, zákon možnost požádat o dřívější vrácení peněz pro tento případ bohužel nestanoví. Pokud nebudete souhlasit s jiným zájezdem, který Vám CK nabídne náhradou, nebo si nevyberete z nabídky jiný zájezd, má CK povinnost po skončení ochranné lhůty, která končí dnem 31.8.2021, Vám peníze ve 14 denní lhůtě vyplatit.

9.10.2020

Konflikty v rodině - výchova vnuka

Vážená paní doktorko, trápí mě situace s patnáctiletým vnukem /nar. 15.7.2005/. Dcera je rozvedená, chlapec je v její péči, styk s otcem byl určen soudem. Vztahy nebyly vůbec ideální, otec je velice dominantní, přesto dcera stanovená pravidla důsledně dodržovala. Vnuk jezdil k otci nerad, nově vytvořená rodina jej nijak vřele nepřijala, otec mu vnucuje své názory a představy o jejich vztahu. Situace se vyhrotila ve fyzický konflikt, vnuk nyní k otci nechce. Má jako patnáctiletý možnost nějaké volby? Je psychicky hodně fixovaný na matku a z představy z pobytu u otce má noční můry. Dcera z obavy na reakci bývalého partnera na vnuka také vyvíjí nátlak, ten se o radu obrací na mě, ale já mu nedokážu poradit. Mohu tedy poprosit o radu Vás? Moc a moc děkuji.

Dobrý den, pokud je pro vnuka zatěžující soudem upravený režim styku s otcem, lze zvážit podání návrhu k příslušnému soudu na nové soudní rozhodnutí ve věci úpravy styku s tím, že je třeba tento nový návrh odůvodnit změnou poměrů. Zřejmě především na straně syna, který dospívá, a byl by si rád styk s otcem upravoval dle svého rozhodnutí po ad hoc dohodách s otcem. Je možné pochopitelně v návrhu soudu také poukázat na určité konflikty, které vznikají a přehnaná očekávání a tlak ze strany otce, pokud jej syn takto vnímá. Doporučuji situaci probrat s orgánem péče o dítě, kde má vnuk vedený spis a případně se obrátit na odborníka který vám poradí vhodný postup při zvážení situace v rodině.

9.10.2020

Splácení hypotéky po smrti

Dobrý den, mám dotaz k hypotéce. Mám na sebe hypotéku na dům vzniklou ještě před manželstvím. Manželka ještě před manželstvím šla do insolvence, která ji letos úspěšně skončila. Co by následovalo, kdybych umřel, mohla by manželka mít na sebe tuto hypotéku a pokračovat ve splácení, když byla v insolvenci? Ani v bance mi na to nedokázali odpovědět. Děkuji moc za odpověď a s pozdravem Geryk

Dobrý den, hypotéku by splácet mohla, pokud by v rámci dědictví na ní závazek přešel, či jej převzala dobrovolně. V průběhu oddlužení (předpokládám, že úspěšným skončením máte na mysli rozhodnutí o splnění oddlužení) však nelze přebírat závazky, které nemůže úpadce splatit. Tedy převzetí by musel odpovídat její adekvátní příjem. Pokud by si tento závazek nemohla tzv. dovolit, musela by dědictví hypotéky odmítnout a věřitel by se zřejmě domohl v rámci likvidace dědictví uspokojení své pohledávky prodejem zástavy, která je předpokládám rovněž ve Vašem vlastnictví.

15.7.2020

Objednání ubytování - závazná smlouva?

dobrý den. jako každý rok když sháním dovolenou, vyplním nějaké rezervační formuláře českých penzionů a očekávám potvrzení.Jsem si vědoma,že jsem jeden vyplnila do jistého penzionu na Vysočině a i jsem s paní hovořila telefonem, ale nepřišlo mi žádné potvrzení pobytu ani cena, pustila jsem to z hlavy a jedu do jiného, odkud mi okamžitě potvrdili pobyt, od tamtěch nemám nic v ruce a teď ode mne požadují 100%storno. Mají šanci? Děkuji.

Dobrý den. Formulář by mohl být považován za návrh na uzavření smlouvy o ubytování, pokud je formulován jako závazný a pokud jsou na něm uvedené vaše údaje a z obsahu vyplývají další podmínky (doba, počet osob atd.) a pokud z něho vyplývá vůle být návrhem vázán pro případ přijetí návrhu druhou stranou (ubytovatelem). Kvalifikovaným přijetím návrhu (shodně s nabídkou a včas) smlouva vzniká. Podmínky pro jednostranné zrušení by měly být ujednány rovněž, v případě objednávky na internetu alespoň odkazem na všeobecné podmínky, které jste potvrdila např. odklikem. Je otázka, zda musí být přijetí písemné, ze zákona nevyplývá, že je písemná forma povinná, pokud si písemnou formu nevymíní přímo strany právního jednání. Nelze z dotazu posoudit, co přesně obsahoval formulář, zda lze potvrdit ubytování ústně (telefonicky), v jaké lhůtě aj. Odpověď zní, že v některých případech by mohla smlouva vzniknout, obecnou praxí však bývá spíše, že je ubytování písemně potvrzeno (např. na serverech typu b

15.7.2020

Dědictví - závěť

jmenuji se Zdenka Jírová a mám dvě dospělé dcery, Každá má svůj byt, Bydlím sama v družstevním bytě 2+1s balkonem, Je to velmi slušný dům a byt mám také udržovaný. Chtěla bych vědět, jak to mám zařídit, aby byt po mé smrt zdělily rovným dílem,.Předpokládám, že by ho chtěly prodal,protože každá má svůj byt . Mohu to ještě pře mou smrti nějak zařídit?

Dobrý den, Vaše dcery jsou zákonné dědičky společně s manželem dědí v první dědické linii rovným dílem. Pokud máte manžela (nežijete spolu, ale nejste rozvedeni např.), dědil by každý z nich podílem, předpokládám, že družstevní byt je výlučně Váš, tj. podíly o velikosti id. 1/3. Manžel by mohl být vyloučen závětí, kde byste vyslovila vůli, aby dědily pouze dcery každá rovným dílem id. 1/2 družstevního podílu. Závěť doporučuji sepsat u notáře, který Vám poskytne další související informace a uloží závěť do Registru závětí.

15.7.2020

Dispozice s účtem

Dobrý den, děkuji moc za odpověď na můj dotaz , týkající se nakládání s účtem nemocného manžela.Chtěla bych se ještě zeptat, jak jste myslela zastupování při dispozici s účtem? Myslíte tím, zda mám zřízeno dispoziční právo k jeho účtu? To nemám zřízené, jen mi manžel svěřil kartu k účtu a samozřejmě PIN, abych mohla nákupy platit jeho kartou. Děkuji za doplnění odpovědi. Jana Vařáková.

Dispozicí se rozumí nakládání s účtem, tj. výběry z účtu, převody peněz ve prospěch jiného účtu, či jeho zrušení. Máte-li platební kartu a manžel Vás pověřil s nakládáním prostými výběry z bankomatu a platbami, tak to není pro banku dispoziční právo. K jednání s účtem v bance musíte mít plnou moc.

15.7.2020

Nakládání s účtem nemocného manžela

Dobrý den, můj manžel má zřízený účet, kde musí 5x v měsíci provést platbu kartou, aby mu byly připsány úroky. Protože nechodí nakupovat, platím nákupy já, jeho kartou. V současné době leží již měsíc v umělém spánku v nemocnici a nevím, kdy a zda se vůbec probudí. Chci se zeptat, zda mohu za jeho života používat stále jeho kartu. Vím, že smrtí se účet zablokuje. Děkuji. Jana V.

Dobrý den, pokud Váš manžel souhlasí s tím, abyste jej zastupovala při dispozici s účtem, tj. svěřil vám svoji platební kartu, pak můžete. Možná předpokládáte nějakou spornou situaci s případnými spoludědici (dětmi z prvního manželství např.). Je třeba vzít v potaz, že peníze na účtech bývají ve společném jmění manželů společné s výjimkou situací, kdy se jedná o majetek mimo společné jmění (výlučné dary např.). Tedy i pokud je účet veden na jméno manžela, možná jsou prostředky na něm uložené součástí SJM. Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud byste jednala proti jeho vůli, což z dotazu nevyplývá. Smrtí, což vám samozřejmě přeji, ať nenastane, by se účet skutečně zablokoval, jakmile bude banka s touto skutečností obeznámena. Držím palce, ať vše dobře dopadne.

3.6.2020

Vydírání ze strany syna ve vlastním domě

Dobrý den Mám dotaz ohledně bydlení .Vlastním rodinný dům , syno ho začal rekonstruovat s tím že mi udělá přízemí a on bude v patře . Celý dům rozdělal s tím že je nyní neobyvatelný a odstěhoval se k přítelkyni .Tam vše začalo že dům dodělá až jej napíši na něho ,a nebude vyplácet sourozence bratra a dceru. Nyní se nastěhoval zpátky do domu a do všech místností nahromadil nepotřebné věci .Začal mě slovně napadat aby sem mu dům nechala napsat na něj ,prý jen on má na něj právo začal mě napadat že mě dá k soudu a vše co vynaložil do domu bude chtít zpátky . Já jsem raději odešla bydlet do podnájmu jsem nemocná se srdcem a mám kardiostimulátor. Nejhorší je že mi říká že mám v hlavě bludy a nikdo mi stejně neuvěří .Chtěla jsem dům prodat a koupit si byt ,ale bráni mi vtom ,dá mi prý 1000000 kč a ať jdu ,ale při dnešních cenách si za toto byt nekoupím. Syn je plnoletý je mu 34 let .Vlastníkem jsem já platím na dům hypotéku. nesmím si do domu ani pro sve osobní věci ,ze začátku jsem mu musel

Dobrý den, jednání Vašeho syna je protizákonné. Mohlo by být kvalifikováno i jako trestný čin (vydírání, útisk, omezování domovní svobody aj.). Doporučuji využít právní pomoc, pokud je to pro Vás finančně nedostupné, lze se obrátit např. na nějakou neziskovou organizaci nabízející právní zastoupení (bývají napojení na dotační granty) či na Českou advokátní komoru s žádosti o bezplatné přidělení advokáta tzv. „pro bono“. Stručně je třeba podat žalobu na vyklizení k soudu, pokud syn neopustí dům dobrovolně. Zhodnocení, které syn vložil, bude moci nárokovat, nicméně bude zde zřejmě možné vznést protinárok na náhradu škody pro poškození, které způsobil, když dům nechal v neobyvatelném stavu. Syna je rovněž možno vydědit za podmínek stanovených zákonem.

15.7.2020

Dědictví - družstevní byt

Dobrý den,loni mi zemřel manžel,máme družstevní byt,poslední rok před smrtí jsem se starala o něj sama,jeho dvě nejstarší děti-ne moje se o něj nestaraly,nezeptaly se jestli něco nepotřebuje,nyní by chtěly dědit ,máme akorát družstevní byt,vše kolem pohřbu jsem musela platit a zařizovat sama,nikdo se nezeptal-máš na to?Nechceš s něčím pomoci?Vím že spolu neměly dobrý vztah,než jsem se vdala tak týden před svatbou jsem dostala dědictví po mamince,to bohužel padlo na dluhy,které mu nadělal syn co s ním ještě bydlel,nepřispíval ani na bydlení,jídlo,a co mohl "ukradl",museli jsme mu zrušit trvalý pobyt,pak byl jseště párkrát zavřený,pro majetkovou krádež,nyní žije v Německu,ale to tam byl také zavřen a protože nechtěl aby to vše spadlo na něj tak mluvil a tak byl jako utajený svědek.Bohužel už nestihl sepsat poslední vůli,jeho smrt mě zaskočila,prosím poraďte,jak to bude s družstevním bytem,na účtě jsme také moc neměli,to stačilo akorát na zaplacení pohřbu,ještě si manžel před smrtí pořídi

Dobrý den, pokud nebyla sepsána závěť, dojde k vypořádání společného jmění manželů a polovina družstevního bytu bude součástí dědického řízení. Dědici ze zákona jsou děti a manžel každý rovný dílem, tedy každý zdědí jednu třtinu pozůstalosti.

15.7.2020

Vypořádání SJM

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně vypořádání SJM. V manželství jsme s manželem koupili dům za peníze, které jsme obdrželi z prodeje bytu, který byl v SJM. Manžel se nyní odvolává na to, že mu patří tři čtvrtiny domu. Manželova matka (moje tchyně) tehdy poslala 250 000 korun na privatizaci bytu. Peníze odeslala ze svého os. účtu městskému úřadu, poté byl byt zapsán do našeho SJM. V roce 2009 jsme tento byt prodali za 4 000 000 korun a za tyto utržené peníze koupili tři čtvrtiny domu, na zbytek domu a jeho rekonstrukci jsme si vzali hypotéku. Manžel tvrdí, že jeho počínající vnos 250 000 korun ke dni zániku manželství byl valorizován, a v současné době činí částku 6 000 000 korun. Jak by o dělení majetku rozhodoval soud? Musel by manžel prokazovat částku 250 000 korun, že byla darována výhradně jemu prost. darovací smlouvy? Tehdy jsme žádnou darovací smlouvu neměli a byt byl zapsán v katastru na nás oba. Předem děkuji za zodpovězení otázek.

Dobrý den, je to poměrně zajímavá otázka, kde soud bude brát v potaz následující: dle původního občanského zákoníku platilo, že pokud byl byt nabýval pouze manžel výlučně za prostředky, které byly v majetku manžela, tj. on sám dostal darem celou kupní cenu od svých rodičů, pak se byt nestal součástí SJM. Pokud jste byt jste nabyli společně, což dle vašeho dotazu předpokládám, pak by manželovi náležela náhrada jeho vnosu do SJM (Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek), tj. částky 250 tis Kč. Dům jste nabyli společně a nikoliv pouze manžel, výlučně za prostředky z prodeje jeho bytu, tj. nezískal jej sám právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, tedy dům je v SJM. Při vypořádání SJM se vychází ze zásady, že podíly jsou shodné a přihlíží se k tomu, jak se kdo o hodnoty v SJM zasloužil a jak se kdo z manželů staral o děti a domácnost, kdy každý má právo žádat o to, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhrad

9.5.2020

Předmanželská smlouva

Dobrý den, i v mých 61 letech bych se chtěl za pár týdnů oženit. Má snoubenka splácí hypotéku na svůj dům, ve kterém bydlí její dcera s rodinou. Se snoubenkou bydlíme v mém bytě. Předmanželskou smlouvou lze ošetřit splácení dluhů po rozvodu. Jak ale tomu je při úmrtí? Pokud by manželka zemřela, budu muset splácet její hypotéku i když si na dům nečiním nárok? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den, pokud je Vaše snoubenka přímo dlužníkem v úvěrové smlouvě, tj. nikoliv jej pouze fakticky splácí, v případě úmrtí bude úvěrový závazek součástí pozůstalosti. Osoba/y, které budou dědicem, budou dědit také úvěrový dluh. Dědicem je ze zákona manžel a děti každý rovným dílem, v závěti lze ošetřit dědický nápad odlišně s tím, že manžel může být opominut, na rozdíl od dětí, kteří jsou v rozsahu ¼ jejich zákonného podílu nepominutelnými dědici (tj. ve Vaší situaci jediné dcery a manžela musí zdědit alespoň 1/8) . Tedy pokud si nečiníte na dům nárok, bude možné ošetřit v závěti, že veškeré dědictví připadne dceři a to včetně závazků, pokud by Vás manželka vzhledem k dalšímu majetku chtěla učinit dědicem, lze se povinnosti hradit dluhy vyhnout uplatněním výhrady soupisu (dědic odpovídá za dluhy pouze do výše nabytého dědictví), případně Vám pomocí odkazu přenechat konkrétní věc.

9.5.2020

Kontrola hospodaření v domově pro seniory

Dobrý den, mám dotaz ohledně mé tety, která žije v Domově pro seniory. Potřebuji vědět, co je potřeba k tomu, abych mohla za ní zkontrolovat hospodaření s jejími finančními prostředky, které vede Domov pro seniory. Stačí, aby mě teta pověřila plnou mocí nebo musí být zbavena svéprávnosti soudem? Jde mi o to, abych ji mohla informovat, jak je nakládáno s jejími finančními prostředky, protože Domov pro seniory nám odmítá vydat výpis. Teta je ve vysokém věku, 97 let, myslí jí to dobře, ale zkontrolovat si to už neumí a mně informace jsou Domovem odmítány, protože na to nemám právo, jedině, že by teta byla zbavená svéprávnosti. Zní mně to poněkud tragicky. Jak je možné změnit tuto situaci, kterým dokladem. Stačí ověřený podpis mé tety? Děkuji za odpověď.

Plná moc, která by vás pověřila správou jejích záležitostí, včetně jejího zastupování v jednání s domovem pro seniory, by měla postačit. Pokud je teta v dobré psychické kondici, není důvod ji omezovat na svéprávnosti a zmocnit může dle své svobodné vůle jakoukoliv zletilou osobu. Úředně ověřený podpis není pro většinu úkonů nezbytný, ale po jednání s bankami např. bývá vyžadován.

9.5.2020

Vypořádání majetku při rozvodu

Dobrý den,poprosil bych Vás o nastínění situace. Po svatbě mi má matka darovala 5/6 nemovitosti darem,já před Tím vlastnil 1/6, poté jsme si vzali hypotéku s manželkou hypotéku na 2,3 milionu,ja navic vložil ještě vlastni prostředky ze stavebního spoření cca 130000kč, dále rodiče manželky nám darovali bez smlouvy ústně 300000kč, tzn. celková investice cca 2700000Kč. Nyní se rozvádíme, chtěl bych manželku vyvázat z hypotéky. Kolik budu muset manželce vyplatit, jak se to počítá? V současné době máme splaceno cca 200000Kč z jistiny z hypotéky.děkuji Vám za odpověď.

Dobrý den, pokud jste obdržel za trvání 5/6 domu darem výlučně (nikoliv oba v SJM), je dům celý Váš. Vypořádává se tedy pouze investice ze SJM do Vašeho výlučného vlastnictví. Tedy (i) z hypotéčního úvěru již uhrazených 200. 000,- , to za předpokladu, že zbytek hypotéky si převezmete výlučně na svoji osobu. Pak by Vaše manželka měla mít nárok na 100.000,- Kč. Dále byste mohl být manželkou požádán, abyste jí vrátil, co ze svého vynaložila na Váš výlučný majetek, tj. částku 300.000,- pokud budeme tuto částku od rodičů považovat za dar prostřednictvím manželky a ne dar přímo vám oběma. Tato částka 300.000,- Kč je tedy k vypořádání platby ve Váš prospěch mimo režim SJM (z jejího majetku do Vašeho majetku). Tedy za předpokladu, že tento „dar“ 300.000,- Kč bude chtít manželka zpět, a vy nebudete tento nárok zpochybňovat, 400.000,- pro manželku a hypotéční úvěr si převezmete na svoji osobu. Na okraj je třeba uvést, že odvolání daru by zřejmě mohlo být úspěšně zpochybňováno, neboť dle zákona

27.3.2020

Společné jmění manželů

Dobrý den paní Rašková, Tímto Vás prosím o radu. Situace se má tak, že má dcera vlastní starý dům, který by ráda zbourala a vystavěla na jeho místě nový. Moje dcera žije s partnerem, nejsou manželé a mají společného syna. Partner má ještě staršího syna z dřívějšího vztahu. Mé otázky zní: 1. Jak může dcera zabezpečit, pokud by se v budoucnu třeba stali manželi, aby vlastnila nový dům ona? (Má obavu, kdyby starší nevlastní syn někdy v budoucnu zapříčinil exekuci, aby z jeho strany na tuto stavbu nešlo nijak finančně sáhnout. Dcera navíc bude stavbu z 90% financovat ona a já jí finančně pomohu. Partner má k dispozici asi jen něco přes půl milionu korun, za které možná vybaví novostavbu.) 2. Jak by měl vypadat dokument a případný odkaz na zákon, ve kterém se mohou písemně před výstavbou domluvit a stvrdit, kdo co vlastní a jak by se při případném rozchodu vypořádali? 3. Pokud jsem ochotná dceři finančně vypomoci, mám nějaké povinnosti vůči státu? Mohu jí bezplatně darovat finanční částku

Dobrý den, vstupem do manželství se dům nestane součástí společného jmění manželů. Tam by mohlo spadat případné zhodnocení domu za trvání manželství, jako tzv. investice, na kterou by mohl vzniknout nárok při vypořádání SJM, např. v souvislosti s rozvodem. Tedy stavbu bych doporučila ukončit před případným uzavřením manželství. Před uzavřením manželství lze rovněž ujednat tzv. předmanželskou smlouvu, kde si snoubenci ujednají jiný majetkový režim odlišný od zákonného, tedy např. společné jmění manželů v obvyklém rozsahu zcela vyloučí a nároky na jednotlivé majetkové statky upraví dohodou odlišně od zákona. Dar mezi matkou a dcerou je od daně z příjmu osvobozen, doporučuji jej potvrdit písemně, pro případ, že by se přeci jen v budoucnu nějaké nároky ze strany partnera objevily např. proto, že k uzavření předpokládaných dohod nedojde.

27.3.2020

Vlastnické právo k bytu

Dobrý den. Bratranec zemřel 6.10.2014 bez ponechání pořízení pro případ smrti. Spolu s dalšími dědici jsme zdědili bytovou jednotku - usnesení soudu je datováno dnem 18.3.2019, právní moc ke dni 5.4.2019. Do katastru nemovitostí byl zápis proveden 24.4 2019 s právním účinkem k 10.4.2019. Nikdo z nás v bytě nebydlel. Následně jsme byt prodali - kupní smlouva byla podepsána 24.10.2019. Zápis do katastru nemovitostí byl proveden 20.11.2019 s právními účinky k 29.10.2019. Prosím o odpověď na otázku, zda jsme povinni zaplatit daň z příjmu z prodeje bytu. Není nám také jasné, kterým datem jsme se stali majiteli bytu. Moc děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný den.

Dobrý den, vlastnické právo k bytu jste nabyli právní mocí usnesení o dědictví. Daň z příjmu při prodeji dědictví je třeba uhradit, neboť případné osvobození od této daně v důsledku dlouhodobého užívání zůstavitelem (vlastnictví 5 let před prodejem, 2 roky užívání k bydlení) je přičitatelné pouze dědicům příbuzným v řadě přímé, což bratranci nejsou. Základ daně se v případě prodeje nemovitosti nabyté z dědictví vypočítává z rozdílu odhadcem stanovené ceny v průběhu dědického řízení a cenou, za kterou nemovitost prodáte.

27.3.2020

Dědické řízení - převedení bytu

Dobrý den, před lety mi matka darovala svůj družstevní byt, nájemní smlouva na byt je na moje jméno. Po její smrti byt pronajímáme. V bytě nemám já, ani nikdo další, hlášen trvalý pobyt. Prosím o sdělení v případě mého úmrtí, komu připadne v dědickém řízení tento družstevní byt manželovi, synovi nebo zpět Bytovému družstvu? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, členský podíl v družstvu, s nímž je spojeno nájemní právo k bytu je součástí pozůstalosti. Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Pokud dar proběhl pouze ve váš prospěch, členský podíl do společného jmění manželů nepatří a pak by měl připadnout rovným dílem dědicům v první dědické třídě, tj. manželu a synovi. Případně lze pořídit o dědictví závětí, kde o dědictví členského podílu rozhodnete jinak. Zde je třeba zohlednit zákonné pravidlo, že zletilému dítěti se z celé pozůstalosti se jim musí dle zákona dostat nejméně jedna čtvrtina ze zákonného dílu, tj. 1/8 hodnoty pozůstalosti. Sepsat závěť je vhodné u notáře, který vám poskytne odbornou pomoc a závěť sepíše správně.

27.3.2020

Ošetření dědictví

Dobrý den přeji.V roce 2012 jsem zakoupila nemovitost,částečně na hypotéku.Na hypotéce již není velký dluh.Po zakoupení domu jsem se provdala a hypotéku sama splácela.Manžel má dvě děti s prvního manželství,kteří se s ním nestýkají,nikdy nás nekontaktovaly a znám je jen podle jmen.Sama mám dvě dospělé děti.Onemocněla jsem a ráda bych sepsala závět.Jak mohu ošetřit situaci,kdy snad mají na nemovitost z části právo i manžela děti a já si toto nepřeji? Jsem výhradní vlastník domu,na manžela nebyl převeden a část patří bance.Co prosím mohu udělat?Děkuji

Promlčecí doba je obecně tříletá, pokud je povinnost k plnění jasně definovaná v usnesení, jímž soud schválí dohodu dědiců o vypořádání dědictví, jde o právo, přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci, a promlčí se za deset let. Usnesení o dědictví je tedy exekučním titulem, byla-li v něm dědici, případně jinému účastníku dědického řízení, uložena konkrétní povinnost. Vyzvěte bratra k dobrovolnému plnění a poté předejte k exekuci.

27.3.2020

Vypořádání pozůstalosti

Dobrý den, bratr po smrti matky vybral hotovost z její vkladní knížky a také vzal hotovost v domě k sobě. Při dědic.řízení toto před notářem přiznal, s dohodou o vypořádání pozůstalosti souhlasil a protokol podepsal. Soud dohodu o vypoř.schválil a „Usnesení“ nabylo právní moci v 10/2017.Notář sepsal majetek a v protokolu dědic.říz.uvádí /mimo jiné/,že součástí majetku je:..“hotovost uložená v domě na adrese,č. ve výši...“a „práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o vkladní knížce č., ke dni úmrtí ve výši... nabývají rovným dílem“ děti zemřelé a potvrzuje „podle této dohody nabytí dědictví dědicům.“Bratra jsem vyzvala k plnění mého podílu hotovosti, ale on neplní a nechce. mám možnost získat svůj dědic.podíl stanovený usnesením /není určen datum plnění/? jakým způsobem se mohu domoci vyplacení /žalobou, plateb.rozkazem či exekucí/ jaká je promlčecí doba Děkuji.

Promlčecí doba je obecně tříletá, pokud je povinnost k plnění jasně definovaná v usnesení, jímž soud schválí dohodu dědiců o vypořádání dědictví, jde o právo, přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci, a promlčí se za deset let. Usnesení o dědictví je tedy exekučním titulem, byla-li v něm dědici, případně jinému účastníku dědického řízení, uložena konkrétní povinnost. Vyzvěte bratra k dobrovolnému plnění a poté předejte k exekuci.

27.3.2020

Urážky, jak se jim bránit?

Dobrý den, na klubové výstavě byl pokousám náš pes jiným psem, krerý nebyl na vodítku. Vyčíslení nákladu a doklad od lékaře za léčbu našeho psa jsem poslala chovatelce. Chovatelka lékarské zprávy našeho psa a misto našeho trvaleho bydliste vystavila na svém facebookovém profilu pro přátele a ti nás komentáři uráží. Toto jeji chování považuji za netaktni, byly jsme poškozeni, pes podstoupil bolestivé zákroky a má trvalé následky. Svým chováním porušuje nařízení OUUO i nařízení GDPR, to mě velmi trápí, Jak se mohu bránit, kam se obrátit se stížností, popřípadě podat žalobu ? Děkuji

Dobrý den, urážka může být kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití definovaný mj. jako jednání, kterým dotyčný jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, zde by tedy byla k řešení příslušná Policie ČR. Patrně pomůže, pokud si příslušné oddělení PČR chovatelku předvolá a domluví jí, či přistoupí k projednání přestupku. Dále by bylo možné soudně uplatnit nárok na náhradu škody, pokud škodu neuhradí dobrovolně, neuvádíte, zda chovatelka léčbu proplatila.

27.3.2020

Půjčka na dobré slovo

Dobrý den, paní doktorko, půjčil jsem příbuznému "na dobré slovo" peněžitou částku převodem na účet, jedná se o několik paltebních transkací, vše je doložitelné výpisy. Domluvili jsme si termín vrácení, nicméně chtěli bychom to stvrdit i písemně, mimo jiné pro případ, že by se někomu z nás něco stalo. Mohu Vás poprosit o radu, co bychom měli sepsat a podepsat? Nevím, jestli má smysl smlouva o zápůjčce, když už peníze byly poskytnuty, a tím pádem zápůjčka nastala před případným datem podpisu smlouvy. Dlužník je ochoten mi podepsat i uznání dluhu, ale nevím, jak uvést důvod dluhu - stačí jednoznačně identifikovat platební transakce? Moc děkuji.

Dobrý den, to je skutečně rozumné řešení, doporučuji písemně zápůjčku potvrdit. Postačí uvést, kdy a kolik bylo na základě dohody stran o zápůjčce zapůjčeno, a to k potvrzení ústní, dohody, která je také platná. Uznání dluhu musí obsahovat konstatování, že dlužník dluh uznává co do důvodu a výše a zavazuje se jej uhradit tehdy a tehdy.

27.3.2020

Předkupní právo

Dobrý den. Od roku 2011 jsem vlastníkem garáže na pozemku státem založené příspěvkové organizace. Na základě smlouvy ji platím nájem za pozemek pod garáží. Nyní chci vlastnictví převést v rodině. V katastru ani ve smlouvě nejsou omezena věcná práva zatěžující nemovitost. Jsem povinna nabídnout přednostně garáž k prodeji vlastníkovi pozemku ? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, podle občanského zákoníku vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Mám za to, že předkupní právo vlastníka pozemku se na garáž vztahuje.

31.12.2019

Dědictví bytu a vložená investice

Dobrý den, chtěla bych Vás touto cestou požádat o radu. Zrekonstruovali jsme byt, který vlastní přítelovo děda, rekonstrukce s vyšplhala skoro na 800 tisíc. Děda nechce přepsat byt na vnuka (přítele), ale nejspíše proběhne dělení na 2 přímé dědičky a to na mamku přítele a tetu. Mamka se poloviny vlastnictví vzdá pro přítele, ale otázkou zůstává teta, která by v tomto případě byla vyplacena 50 % z tržní ceny zrekonstruovaného bytu. Teď řešíme otázku, jak právně ošetřit to, aby v případě, že bude přímé dělení na 2 dědičky, aby se hodnota ponížila o investovanou částku do rekonstrukce. Jak můžeme postupovat, prosím? Další věc je ta, že platíme již delší dobu (cca 5 let) veškeré režie související s tímto bytem, je možné v závěru i tyto investice započíst do možného odečtu? Předem děkujeme za jakoukoliv radu.

Dobrý den, máte pravdu, že součástí dědického řízení bude byt v jeho aktuální ceně a každá z dědiček bude dědit jednu polovinu. Ještě za života dědečka lze věc řešit závětí či jiným pořízením pro případ smrti, např. dědickou dohodou. Vaše investice do majetku dědečka by měla být zohledněny a nyní je na něm, aby v závěti pořídil o nerovnoměrném rozdělení majetku tak, aby o tuto investici připadl na rodinu přítele vyšší podíl. Stranou ponechávám ostatní okolnosti, o kterých nepíšete, např. kdo rekonstruovaný byt nyní užívá. V každém případě je vhodné věci v rámci rodiny po dohodě vyřešit, a to pokud možno ještě za života vlastníka bytu.

31.12.2019

Dědictví

Vážená paní doktorko, žádám Vás o radu - vysvětlení, jak je to s dědictvím. Když umřel můj děda, dědily po něm jeho děti, konkrétně můj strýc a teta, a pokud by žil, dědil by i můj otec. Tím že byl po smrti, měl se pode mne uplatnit odst. 2, § 473 OZ (dnes§1635 NOZ) - nedědí-li některé dítě - v tomto případě můj otec - nabývají jeho podíl jeho děti - tzn. já a moje sestry. Nebo to chápu špatně? V době, kdy se pozůstalost řešila, nás to ale nenapadlo ani nás nikdo (notář) nekontaktoval. Můžete mi prosím vysvětlit, jak to je, případně dá-li se s tím ještě něco dělat? Děkuji.

Dobrý den, ano i podle dřívější právní úpravy dědily na místě zemřelého potomka jeho děti. Nahlédněte do notářského spisu, z jakého důvodu jste byli opomenuti. Zda nebylo pořízeno závětí, zda jste se dědického nároku např. v zastoupení prostřednictvím některého z potomků otce nevzdali. Ochrana oprávněného dědice by přicházela do úvahu postupem de ust. 485 a násl. starého o.z., nárok by ovšem již mohl být promlčen.

31.12.2019

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti získané v dědictví

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na daň z příjmu z prodeje nemovitosti získané v dědictví. Byli jsme 4 sourozenci. Nedávno jedna ze sester zemřela. Sestra byla svobodná a bezdětná., takže majetek se dědil mezi 3 sourozence. Nechal jsem jej napsat na sebe s tím, že sourozence vyplatím. Abych je mohl vyplatit, tak jsem zděděný byt ihned prodal za cenu uvedenou v dědickém řízení. Musím z prodeje bytu platit saň z příjmu nebo je to osvobozeno ? Děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den, příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem je osvobozen od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od takového zůstavitele. Sestra není příbuzným v řadě přímé, zde tedy osvobození od daně z příjmu zákon nepřiznává. Vyměřovacím základem bude rozdíl mezi odhadní cenou pro účely dědického řízení a dosaženou prodejní cenou. Ve Vašem případě tedy daň z příjmu bude nulová, neboť vyměřovací náklad bude nulový. Ověřte si prosím, zda je třeba v takovém případě podávat daňové přiznání.

31.12.2019

Dědické řízení - družstevní byt

Dobry den, muj stary otec na me pred 5 lety prepsal svuj Druzstevni byt ve kterem nebydli, o otce se starám. Mohla by si po jeho smrti delat na tenhle byt narok moje sestra, ktera se o nej nestara, nejezdi za nim a nema o nej zajem. Děkuji

Dobrý den, nemohla, pokud družstevní podíl již není v majetku otce nebude předmětem dědického řízení. Ověřte si na družstvu, je vše přepsáno na Vás, máte-li pochybnosti.

31.12.2019

Stížnost na domov důchodců

Dobrý den paní doktorko.Prosila bych o radu.Kde mohu podat stížnost na domov důchodců se zvýšenou péči.Jedná se o mého otce,který byl jejich klientem.Při nástupu do domova byl chodící,dokázal se i najíst.Pobyt trval od 11.4.2019 do 17.4.2019.Během pobytu od září se zhoršil,přestal chodit,váhou šel hodně dolů.Upozorňovala jsem sociální pracovnici,že se mi jeho stav nelíbí,že se sním něco děje.Velice zeslábl.Slíbila,že upozorní paní doktorku.Tento domov má lékaře se kterým jsem se nikdy nespojila,protože telefon nezvedá, když jsem sním chtěla mluvit,že tam bývá nepravidelně 1* za týden.A někdo z personálu na můj telefonický dotaz jak to vypadá s mým otcem,odpověď zněla,že je vše normální,že je v pořádku.Když jsem ho navštívila,jenom polehával tak byl slabý a měl už proleženiny.Během pobytu shodil dobrých 20 kg a že se to u starých lidí stává. V pondělí 14.10.jsem ho navštívila,chtělo se mi plakat.Pomáhala jsem mu z lůžka,měl jen plenku a byl bez oblečení.Takže obléknout a posad

Dobrý den, stížnost lze podat vedení domu nebo u zřizovatele Nepíšete, o jaký seniorský dům se jedná. Pokud je zřizovatelem obec, lze podat stížnost na příslušném obecním úřadu. Doporučila bych i zvážit přesun otce do jiného zařízení, vyřízení stížnosti či přijetí nápravného opaření může trvat řadu měsíců, což by pro otce již mohlo být pozdě. Vyžádejte si také výpis z jeho zdravotní karty, kdy případný léčebný postup můžete konzultovat s jiným lékařem.

31.12.2019

Výmaz věcného břemene

Dobrý den, před 10 lety jsem koupila RD, majitelka si zde ponechala věcné břemeno. Nyní paní zemřela a dozvěděla jsem se, že dům má uvedený v poslední vůli sepsané u notáře ještě před prodejem domu. Může po mě dědit dům vymáhat? Děkuji.

Nemůže, předmětem dědictví je pouze majetek, který měl zůstavitel v okamžiku smrti ve svém vlastnictví. Je-li věcné břemeno vkladováno, na katastrálním úřadě požádejte o výmaz věcného břemen, což doložíte úmrtním listem zemřelé.

31.12.2019

Zpronevěra?

Zdravím, matce je 86 let, je dementní, poloslepá, polohluchá a bydlí v cca 8 m2 v přízemí domu, který si postavila její dcera, moje sestra za velkou část peněz, který jí v podstatě vynuceně odevzdala a nadále odevzdává (celý důchod a úspory) matka, ze strachu, aby dcera o dům, který je částečně na hypotéku (za cca 6.5tis/měs.) dcera nepřišla (sestra má jen ID 2.st cca 7,5tis) a nedostala se tak na ulici. Dcera se tzv. stará o matku a podle potřeby si bere z účtu matky prostředky, kde bylo před 4-mi lety uloženo 800 tis z prodeje její nemovitosti (chalupy)., mou zásluhou. Matka je v obrovské tísni a strachu a tajila přede mnou, že sestra použila a dále používá dále její prostředky na svůj dům, ve kterém tzv. "ubytovala" matku. A to proto, že byt ve kterém původně matka žila byl prodán a sestra dostala prostředky. Je zřejmé, že se sestra snaží ještě za života matky, která je de-facto v úplné závislosti na matce utratit všechny prostředky mé matky. Hodlám to napadnout jako tr.č. zpronev

Dobrý den, trestný čin zpronevěry předpokládá přisvojení si cizí věci, která byla svěřena pachateli pouze do správy. Je otázka, do jaké míry vás matka podpoří v situaci, kdy bydlí v domě osoby, kterou zamýšlíte ze zpronevěry obvinit. Pokud se o tomto bytovém uspořádání matka s Vaší sestrou dohodly, je možné, že matka přispívá na náklady dobrovolně. Rozumím, že jde o Vaše dědické právo, doporučuji s matkou probrat otázku pořízení pro případ smrti, kde by nastalou nerovnováhu v majetkovém plnění ještě za života zohlednila.

31.12.2019

Zřízení věcného břemene

Dobrýden, ráda bych se zeptala..Otec mi chce darovat rodný dům, kde žije s přítelkyní/jsou spolu 12 let/. Smlouvu darovací mám sepsanou dle vzoru, nerada bzch platila odhadce kvůli domu i příslušným polnostem. Otec chce zachovat dochování v domě sebe i jeho přítelkyně.Mám nejdříve podat na katastr smlouvu darovací, a po vložení podat novou smlouvu s věcným břemenem? Děkuji pp

Dobrý den, věcné břemeno lze zřídit i přímo v rámci darovací smlouvy, doporučuji zřídit věcně břemeno bezúplatného doživotního užívání pro dárce i jeho přítelkyni.

31.12.2019

Číslo účtu v kupní smlouvě

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat. Maminka od mého manžela prodává byt a v kupní smlouvě chce uvést bankovní účet svého syna (mého manžela), kde má být zaslána domluvená částka. Je to problém nebo musí do kupní smlouvy uvést své číslo účtu? Je nutné informovat kupujícího, že účet není prodávajícího (maminky mého manžela), ale účet jejího syna? Dále bude banka dělat nějaké šetření odkud mu přišlo tolik peněz na účet? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, prodávající může uvést číslo účtu dle své vůle, nemusí být nutně jeho vlastníkem. Do smlouvy můžete uvést, že kupní cena se vyplácí na číslo účtu určené prodávajícím, kterým je předmětný účet. Banka šetření provádět nebude.

31.12.2019

Vztahy mezi vlastníky bytů

Pěkný den, Jsme manželský pár seniorů. V našem domě byly v minulosti mezi vlastníky bytů vždy dobré vztahy. Od určité doby, kdy se vlastníci bytů změnili tomu tak není. Současné vztahy jsou např. takové, že nám náš soused znemožnil používat dříve zavedený vodovod na zahrádku. Tak nosíme nyní vodu z druhého patra. Postavil plot mezi našimi zahrádkami a to většinou na našem pozemku. Bez jakékoli domluvy s námi. Věc, kde bych Vás chtěl požádat o radu, je následující. Zmíněný soused se podle našeho názoru dopustil pojišťovacího podvodu při opravě jiného plotu, který byl poškozen. Na schůzi SVJ nám nechtěl dát žádné vysvětlení a doporučil, abychom se dotázali pojišťovny. Ta po nějaké době bez jakéhokoli prověřování důkazů, fotodokumentace, výpovědí svědků, odpověděla, že je vše v pořádku. Soused odpověď pojišťovny, která byla určena mě do vlastních rukou (pošťačka ji odmítla předat i mé manželce), zřejmě někde získal, kopii originálu rozeslal ve stejné chvíli emailem všem ostatním vlastníků

Dobrý den, bohužel dotaz nebyl položen. Prosím o zjednodušení dotazu tak, aby se vešel do vymezeného rozsahu 150 znaků.

31.12.2019

Dědictví po sestřenici

V roce 1990 byla zavražděna sestřenice mojí matky. V obci, kde za svého života sama žila vlastnila vilu a pozemek. Vzhledem k nepředvídatelné vraždě nezanechala žádnou závěť. Veškerý tento majetek v té době propadl obci. Jediní žijící příbuzní - moje matka a její manžel prý neměli na dědictví nárok. Nyní již oba nežijí a mě by zajímalo, jestli bych mohla, jako jediný žijící příbuzný, uplatnit zpětně na tento majetek nějaký nárok! Děkuji za odpověď. O Štenglová

Dobrý den, pode dřívější právní úpravy sestřenice a bratranci nebyli zařazení do tříd tzv. zákonných dědiců. Rovněž napadnutí dědického řízení postupem ochrany oprávněného dědice po takto dlouhé době nebude nejspíše možné. I zde platí obecná promlčecí lhůta pro nároky z tzv. bezdůvodného obohacení.

28.12.2019

Péče o nezletilé vnouče

Mám stále potíže s dcerou a tím pádem se obávám o budoucnost vnoučete. Dcera kdysi začala pít a vnuk byl v dočasné pěstounské péči. Vnuk se vrátil do rodiny a potom byly dva roky v klidu. Nedávno ale byla u dcery hádka s partnerem a skončilo to zavoláním policie. Ta incident sepsala a předala k vyřízení městskému úřadu. Při hádce byl naměřen oběma partnerům alkohol v krvi. Teď úřad uvažuje o odebrání vnuka z rodiny. Nevím jak to dopadne. Také já jsem byl na hodinovém pohovoru na úřadu. Když jsem projevil zájem, že by vnuk mohl žít u mne, tak mi bylo naznačeno že vzhledem k mému věku to není reálné. To já na jednu stranu chápu protože v 15 letech vnuka by mi bylo téměř 80 let. Na druhou stranu, kdyby vnuk musel z rodiny, bych rád s vnukem udržoval kontakt jako dosud. Připouštím, že bych kompletní výchovu vnuka asi nezvládl, ale proč bych měl být takto trestán, když jediným mým mínusem v táto záležitosti je můj věk. Nevím jestli je nějaká možnost pokračovat v kontaktu s vnukem i kdyby by

Dobrý den, záleží na Vašich možnostech a především na zdravotním stavu, zda zvládnete celodenní péči, pro nezletilého, bude-li péče o dítě natolik ohrožená, že by dítě matce soud odebral, k čemuž třeba vůbec nemusí dojít. Úkolem Opsod je možné alternativy řešení posuzovat z pohledu zájmu dítěte. Platí, že svěření dítěte do osobní péče má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově. Pečující osoba musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky a souhlasit se svěřením dítěte do osobní péče, příbuzný nebo osoba blízká má přednost, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte. Nezletilý by měl mít od pečující osoby zajištěno bydlení, řádnou výchovu a výživu, vyživovací povinnost má stále rodič. S Ospod společně můžete projednat vhodné alternativní řešení péče, rovněž by Vás mohl ustanovit poručníkem, pokud by matka byla zbavena rodičovské odpovědnosti.

28.12.2019

Dědictví a závěť

Pěkný den Vám přeji. Podepsal jsem asi v březnu závěť, kdy kvůli zkrácení řízení jsme se DOHODLI s bratrem na tom, že se všeho vzdám i s dalším bratrem, který s námi de facto není vůbec v kontaktu. Po 4 měsících jsem se přes opakovaný dotaz o stavu řízení dozvěděl, že vše je již hotovo. Jen tuto informaci. U notářky při podpisu mi bylo řečeno, že zůstatková hodnota mého podílu, která by měla činit 1/12(neopominutelný díl???) z celkové částky bude zanedbatelná a tudíž bude opravdu lepší nechat to na této domluvě. Nedostal jsem ale při podpisu žádný dokument, ani jsem neviděl závěť, kterou otec 5 let před smrtí udělal a kdy vše odkázal bratrovi. Co se v těch letech událo to byly zvláštní věci. Já myslel ,že je to něco jako předběžná schůzka a bude následovat ještě nějaká. Tak to bylo i při úmrtí matky. Nicméně jsme se takto dohodli a čekal jsem. Potom v srpnu opět na nátlak, kdy jsem chtěl vidět závěť a výsledky řízení, jsem se dozvěděl, že pokud chci do něčeho vrtat, tak jsem se měl ze

Dobrý den, pokud jste uzavřel v rámci dědického řízení dohodu, že vše zdědí bratr a nežádal jste svůj povinný díl, dědické řízení mohlo být skončeno se závěrem, že výlučným dědicem je bratr, v jehož prospěch otec sepsal závěť a pokud s tímto souhlasil i další bratr, dědické řízení bude patrně u konce.

28.12.2019

Finanční příspěvek na pořízení auta

Dobrý den. Muj partner nám chce pořídit auto a můj otec se rozhodl pomocí částkou 200.000 k jeho koupi. Existuje způsob jak si zajistit, aby tato částka v případě rozchodu s partnerem byla vymahatelna? Co k tomu musím udělat. Dekuji

Dobrý den. Předpokládám, že vlastníkem vozidla bude partner. Pokud automobil bude Váš otec zčásti financovat, bude to nejspíše z jeho strany dar ve prospěch partnera. Poskytnutí daru je nezrušitelné, až na výjimečné případy, jako je odvolání daru pro nevděk, pokud ublíží dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy. V tomto případě bych tedy doporučila, nechť peníze daruje otec Vám a koupíte s partnerem auto společně. V případě rozchodu bude mít nárok na vyplacení poloviny aktuální hodnoty vozu ten ze spoluvlastníků, který si auto neponechá.

28.12.2019

Vynakládání finančních prostředků SVJ

Dobrý den. Jsem majitelka bytu 1+1 bez balkonu. Nyní se výbor SVJ rozhodl zasklívat v domě balkony z příspěvků majitelů bytů. Nám, kteří balkony nemáme ale nenabídl žádnou kompenzaci. Máme na ni nárok? Děkuji

Dobrý den. Použití prostředků z fondu oprav na zasklení lodžií by mělo být schváleno schůzí vlastníků bytů. Pokud jde dle prohlášení vlastníka 1) o společné části domu platí, že se na nákladech s tímto spojených podílejí vlastníci jednotek ve výši odpovídající jejich podílů na společných částech, tj. dle velikosti bytu v poměru k ostatním bytům. Pokud by šlo o případ 2), tedy lodžie jsou součástí jednotek, měl by si každý hradit náklady ze svého. Doporučuji vznést písemný dotaz na předsednictvo SVJ, jak je ve vašem domě vlastnictví lodžií řešeno a v návaznosti na to, jak se budou vlastníci bytů bez balkónu podílet na těchto nákladech, v případě varianty 1, jaká je kompenzace pro nevlastníky bytů s lodžiemi a v případě varianty 2, by nemělo jít o úhradu ze společných fondů SVJ.

28.12.2019

Změna územního rozhodnutí

Dobrý den.Mám u Plzně u lesa zahrádku.Obec mi nechce povolit ani zahradní domek.Na sousedních,srovnatelných pozemcích jsou nové stavby.Před více než dvěma roky jsem podal žádost na změnu na rekreační pozemek.Orgány v obci i kraji se vymlouvají na zdlouhavé přepracovávání územního plánu obce.Já ale dal žádost na změnu jen na mé zahrádce!Zdá se,že se šimlem nepohnu.Dá se něco dělat?Nemám moc času.je mi 67 let děkuji Jiří Malík.

Dobrý den, podle § 80 stavebního zákona vyžaduje změna pozemku, jenž je původně zahradou, rozhodnutí o změně využití území, u pozemků menších než 1000m2 a větších než 300 m2 územní souhlas, obě rozhodnutí vydá stavební úřad. U ještě menších pozemků není vyžadováno žádné rozhodnutí. Žadatel si může u stavebního úřadu vyžádat územně plánovací informaci za účelem zjištění podmínek využití území a podmínek vydání územního rozhodnutí.

28.12.2019

Smlouva o zápůjčce

Dobrý den, chci půjčit peníze švagrové. Stará se o matku mého zesnulého manžela a nemovitost ve které žije. Zima se blíží , je nutné vyměnit kotel na vytápení. Předběžný odhad na nový systém vytápění je cca 300tis.Kč. Švagrová požádá o kotlíkovou dotaci. Důvěřuji jí, nicméně stát se může cokoliv a tak prosím o radu, jaké náležitosti by měl mít písemný doklad o půjčce aby byl závazný, případně právně vymahatelný. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud pro návratnost půjčky od švagrové počítáte s vyplacením dotace, je třeba vzít do úvahy, že na dotaci na nové vytápění tzv. kotlíkovou dotaci není právní nárok. Dotace se vyplácí do vyčerpání prostředků vymezených na konkrétní dotační program. Pokud budete chtít švagrové prostředky i tak zapůjčit, lze uzavřít smlouvu zápůjčce, kde si stanovíte výši zápůjčky a její splatnost, tj. termín pro navrácení.

28.12.2019

Vlastnické právo k bytu

Dobrý den, jsem vlastníkem bytu.Po 10 letech jsem se vdala,ale manžel za dalších 15 let mě opustil .S jinou ženou a jejich vlastním dítětem žije už 20 let ,ale stále má bydliště u mě. Pokud by se sním něco stalo ,mají jeho děti nárok na můj byt? Děkuji za odpověď.

Dobrý den. Trvalé bydliště nezakládá vlastnické právo k bytu. Doporučuji jej případně odhlásit z Vaší adresy, neboť trvalé bydliště by měl mít bývalý manžel z mnoha důvodů tam, kde se fakticky zdržuje.

28.12.2019

Dluhy a dědictví

Dobrý den, paní doktorko. Vloni umřel můj tatínek, má dcera a její bývalý manžel a pak i partner měli u něj dluhy , platil jim bydlení a i jim půjčoval různé finanční částky. Vše měl pečlivě zaznamenáno, mohu doložit. Již delší dobu pečujeme o vnučku, žádáme o pěstounskou péči, studuje nyní učební obor. Mohu já žádat bývalého partnera dcery o splácení dluhu , když tatínek, u kterého dluhy měl, nežije? Děkuji za odpověď. Věra Vydřihostová

Dobrý den, pohledávky Vašeho otce by na vás skutečně měly přejít jako součást aktiv pozůstalosti, a to všechny, pokud jste universální dědičkou, případně v rozsahu Vašeho podílu na pozůstalosti. Předpokládám, že o těchto pohledávkách nebylo pořízeno závětí ve prospěch jiného dědice či nebyly např. dohodou dědiců přiděleny tyto pohledávky jinému dědici. Je ovšem otázka, do jaké míry budou pohledávky vymahatelné, např. nejsou - li již promlčené, což však přesahuje rámec dotazu.

28.12.2019

Zdržování dědického řízení

Dobry den chci se zeptat dne 19.12 nam zemrela maminka a do dneska neprobehlo zadne dedicke rizeni . Je mozne zmenit notarku ktera byla byla poverena takhle pani notarka zna mou sestru a psana ze sestrou a mou maminkou zavet ale predtim ma sestra vzala a nechala na sebe napsat pulku bytu ktery po te prepsala na svou sestru pritom s te pulky po tatinkovy jsem nebyla vyplacena ja a bratr . jenze ted je prokazane ze pani notarka se zna smou sestrou jelikoz kdyz si domluvim z notarkou schuzku a pak prijdu necha se zapirat jezdi si na dovolene a kdyz ja prijdu a nahlasim ze od 13.7 do 27.7 budu na dovolenetak mi v zapeti prijde dopis ze dedicke rizeni bude 23.8 a platim 15000 notre ja bratr a druha sestra take 15000 a druhe sestra co zna pani notarku nic prej protoze mi to zdrzujeme . dale neprobehlo dedicke rizeni ale byt uz dali k prodeji a chteli po nas souhlas s prodejem . tak potrebuji poradim prosim jak postupovat a zda je mozne nechat zmenit notare urcite si najmeme i advokata

Dobrý den, dotazů je položeno více najednou, pokusím se stručně zodpovědět postupně: (i) notář pověřený jako soudní komisař vede dědické řízení a měl by postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud by bylo v řízení něco nestandardního, je možné se obrátit na notářskou komoru, aby případná pochybení, která v postupu spatřujete, prověřila, jednotlivá rozhodnutí notáře lze napadnout odvoláním, případně lze vznést námitku podjatosti proti notáři pro jeho poměr k věci či k účastníkům; (ii) odměnu by měli dědici hradit všichni v poměru k hodnotě majetku, který zdědili, (iii) majetek, zde půlka bytu, přepsaný za života zůstavitelky není předmětem dědického řízení, lze však žádat v rámci dědického řízení o započtení daru obdrženého v posledních 3 letech na povinný dědický díl, tím by sestra měla dostat menší hodnotu v rámci nároku na tzv. povinný díl z pozůstalosti. Povinným dílem se rozumí nárok potomka jako nepominutelného dědice na díl z pozůstalosti ve výši min. ¼ zákonného

28.12.2019

Vyřízení pohledávky

Dobrý den paní doktorko, prosím o radu. Zakoupila jsem pro sebe a přátele pobyt přes portál SLEVER který vlastní firma JAREA. Ta podala 17,6,2019 na návrh insolvenční řízení. Vytiskla jsem si doklady "Přihláška pohledávky" a vyplnila první stranu. Na druhé straně je kolonka "Pohledávka č.1. -typ pohledávky. Tam nevím co mám napsat. Co se tím myslí- finance, pěněžní dluh, neuskutečnění pobytu, nevím. Také bych ráda věděla jaké doklady mám přiložit k "Přihlášce pohledávky" a mohu ji podat sama u Městského soudu v Praze? Děkuji předem za rady. můj email marta-imra@seznam.cz, kdyby bylo zapotřebí ještě nějaké údaje. Moc děkuji. Kovacsiková Marta

Dobrý den, pokud máte vůči úpadci pohledávku z titulu zaplacené zálohy za neuskutečněný pobyt, je třeba v přihlášce do insolvenčního řízení tento právní důvod řádně popsat a doložit. Tedy uvést na základě jaké smlouvy/objednávky jste uhradila požadovanou částku, specifikovat její výši, uvést, že k realizaci pobytu nedošlo a že vám tedy z důvodu bezdůvodného obohacení na straně úpadce náleží nárok na její vrácení. Do přílohy vložte dokument osvědčující toto tvrzení (potvrzenou objednávku např.). Případně Vás insolvenční správce vyzve k doplnění přihlášky. Doplnění je v takovém případě třeba provést, jinak by mohla být pohledávka popřena

3.11.2019

Spory v rodině

Dobrý den,prosím o radu,můj syn se se mnou po mém rozvodu již 5 let nestýká,nekomunikuje na žádné moje zprávy,nevolá mi,nemá žádný zájem a má už i děti,které nemůžu vidět a ani navštěvovat,dozvěděla jsem se to jen prostřednictvím mých dcer. Teprve nedávno jsem se dozvěděla,že mám právo je poznat a vidět,jen nevím postup co a jak udělat. Syn je prý i dost agresivní a bojím se ,co udělá. Starší moje dcera mu to řekla,že se chystám holčičky nějakým soudním příkazem aspoň poznat,ale on tvrdí,že v žádném případě je nikdy v životě neuvidím. Bojím se ho,že když za ním pojedu,že to špatně dopadne a to dělá ve státním sektoru,tak by měl mít trochu rozum,ale prý mám smůlu,že jeho právník ho uklidnil,že nemám žádné právo. Děkuji za rady.

Dobrý den, opatrovnický soud řeší situace, kdy není o děti náležitě postaráno, ve Vámi popisovaném případě není zřejmé, že by rodiče nezletilých dětí spolu nežili nebo že by nebyli schopni zvládat svojí rodičovskou roli. Pokuste se situaci řešit spíše mimosoudně. V opatrovnickém řízení je hlavním kritériem zájem dítěte, není žádoucí do vztahů mezi rodiči a dětmi zasahovat pro zájem dalších osob

3.11.2019

Žádost o starobní důchod

Dobrý den. Nárok na důchod mi vznikl 4. 6. 2017. Dosud jsem v přímém pracovním poměru. Kdy bych měl požádat o důchod včetně zpětného proplacení důchodu? Děkuji za odpověď.

O starobní důchod lze požádat kdykoliv. Pokud jste pracoval a starobní důchod dříve nepobíral, zvýší se vám procentní výměra důchodu, tedy budete nyní pobírat důchod vyšší, v návaznosti na určitou dobu práce navíc, se důchod zvyšuje o určité procento. Zažádat jde o důchod až pět let zpětně, s tím, že důchod se vyplatí ve výši aktuální ke zpětnému datu a procentuální navýšení se neprovede. Žádost si podáte na okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa vašeho trvalého bydliště.

3.11.2019

Záruka doživotního bydlení

Dobrý den, prosím o radu ohledně záruky doživotního bydlení. Situace: i na popud dcery jsme před 4 lety prodali svůj byt a odstěhovali se do jejího bytu kde kromě nás nikdo nebydlí. Byt má v OV v bytovém domě v němž je SVJ V zápisu na KN je uvedena jako jediná majitelka Je rozvedená a má 2 dospělé děti. Všichni bydlí sice jinde ale v bytě mají i nadále trvalé bydliště. My na bydlení v bytě dcery sice nemáme písemnou smlouvu o pronájmu ale oboustrannou ústní dohodu. Nájem včetně všech poplatků hradíme dceři- majitelce bytu. S naším pobytem jsou jak dcera i její 2 děti plně srozuměni a vše je bez problémů. Máme ale i přesto obavu aby v případě nějaké neočekávané události (např. úmrtí dcery apod.) nedošlo při následném dědickém řízení ke změně dosavadních postojů obou dětí a k jejich snaze nás v rámci dědického řízení z bytu nějak „vytěsnit“ - v našem případě prakticky na ulici. Dá se naše situace nějak ošetřit tak abychom ( oba či jeden v příp

Dobrý den, ve Vaší situaci bych doporučila, aby Vám dcera zřídila věcné břemeno doživotního užívání, které bude ve prospěch Vás obou vloženo do katastru nemovitostí.

3.11.2019

Rozdělení majetku v rodině

Dobrý den, v roce 1991 jsme se s manželem a 2 dětmi přestěhovali do maminčina družstevního bytu 3+1, a mamince jsme zajistili bydlení v městském bytě 2+1 o podobné výměře blíže centra města. V roce 1995 na nás maminka přepsala svůj družstevní byt. O rok později po úpravách jsme ho převedli do osobního vlastnictví. V roce 1997 jsme prodejem tohoto bytu dofinancovali stavbu většího bytu. Sestra, která bydlela jinde, tehdy dostala chatu, garáž a les. Letos se jí změnila rodinná situace a ona žádá vyplacení poloviny bytu, aby si mohla vyřešit bydlení, s tím, že chata, garáž a les nemají takovou hodnotu jako polovina bytu, a dává nám najevo, že se cítí poškozena. Momentálně bydlí v městském bytě u maminky. Prosíme o radu, zda vůči sestře máme nebo nemáme závazky, nechtěli bychom rodinné neshody. Velmi děkujeme. AJ

Dobrý den, právní nárok na vyrovnání případných rozdílů v hodnotách darů sestra nemá, z pohledu srovnatelnosti hodnoty obou majetků nemohu soudit. Ceny bytů neustále rostou, tedy je možné, že byt má hodnotu větší. Uvažovala sestra o prodeji získané chaty, lesu a garáže a zakoupení bytu za utržené peníze? Pokud by určitá částka chyběla, mohli byste jí z dobré vůle finančně přispět dle Vašich možností.

3.11.2019

Dědictví u partnerů (nemanželů)

Odkázání majetku závětí Dobrý den, v závěti odkazuji značné jmění své nesezdané družce. V případě úmrtí obou z nás najednou, dědí její děti její část nebo jen děti moje. Předem děkuji za odpověď. Jan Úmrtí v jeden okamžik nebývá možné, pomineme-li např. leteckou katastrofu. Nebude-li družka již v době Vaší smrti naživu, její část bude dědit tzv. povolaný náhradník. Podíl dědice, který nedědí a nemá náhradníka, uvolní a přiroste poměrně k podílům ostatních povolaných dědiců jen tehdy, jsou-li všichni dědicové povoláni k dědictví buď rovným dílem, nebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení. To vše platí, pokud pořídíte o celém vašem majetku, pokud nikoliv, pak zbylá část pozůstalosti připadá zákonným dědicům. 9.6.2019 Dobrý den paní doktorko, měl jsem na mysli právě tu leteckou katastrofu. Nerad Vás zatěžuji, ale rád bych znal odpověď i na tento případ. Přeji hezký den a předem děkuji za odpověď.

Dobrý den Jane, pokud by Vás Vaše družka tzv. nepřežila, nemohla by dědit, tj. ani její potomci by po její smrti dědictví nenabyli. V případě úmrtí současného (např. při letecké katastrofě) by podíl Vaší družky jako podíl uvolněný připadl zákonným dědicům, tj. v první dědické třídě dětem (manželka předpokládám není).

3.11.2019

Vrácení domuu jako dřívějšího daru

dobrý den,před lety když mně zemřel manžel,jsem jakoby darovaladomek dceři a synovi,nyní bzch chtěla dar vrátit,je mi 80 let ,syna už jsem tři roky neviděla,nestará se o mě ani o dům,ale dříve tvrdil,že barák je můj a mohu si s ním dělat co chci,děkuji,i.

Existuje možnost žádat vrácení daru- do jednoho roku od vzniku rozhodné skutečnosti. Platí, že ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

9.6.2019

Odkázání majetku závětí

Dobrý den, v závěti odkazuji značné jmění své nesezdané družce. V případě úmrtí obou z nás najednou, dědí její děti její část nebo jen děti moje. Předem děkuji za odpověď. Jan

Úmrtí v jeden okamžik nebývá možné, pomineme-li např. leteckou katastrofu. Nebude-li družka již v době Vaší smrti naživu, její část bude dědit tzv. povolaný náhradník. Podíl dědice, který nedědí a nemá náhradníka, uvolní a přiroste poměrně k podílům ostatních povolaných dědiců jen tehdy, jsou-li všichni dědicové povoláni k dědictví buď rovným dílem, nebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení. To vše platí, pokud pořídíte o celém vašem majetku, pokud nikoliv, pak zbylá část pozůstalosti připadá zákonným dědicům.

9.6.2019

Splátky dluhu v exekuci

dobry den,mam exekuci na plat a to na dluzne a bezne vyzivne,Bezne vyzivne cini 4000,-Z platu mi strhavaji rovnym dilem jak na bezne tak na dluzne vyzivne.Muj plat cini zhruba 16000 az 17000kc mesicne.Po srazkach mi zustane12000,-Tedy na dluzne vyzivne jde 2500,-a bezne vyzivne take2500,-na ucet byvale partnerky posilam 1500,-abych dorovnal vysi vyzivneho.je to dobre nebo musim posilat jeste nejake penize exekutorovi? Dekuji za odpoved,s pozdravem Sigler.

Náklady exekuce budou vyúčtovány po jejím ukončení, aktuálně je Vám strhávána nejvýše možná částka, aby Vám zůstalo zákonné minimum, tedy se domnívám, že je to v pořádku a exekutorovi doplatíte náklady po vymožení celé dlužné částky.

9.6.2019

Hluční sousedé

Dobrý den paní doktorko, nevím si rady se sousedy i když je hluk převážně v denní režimu od 6-22h. ale neustále tam něco vrtají, dupou, bouchají kladívkem a dveřmi, a po 22h. také trvá to do 23h. mají navíc vestavěné skříně s posuvnými dveřmi a jak je otvírají zavírají nám duní strop nevíme si rady, prosím Vás tedy o radu jak postupovat, nebo jak se bránit hlučným sousedům v paneláku, kde je vše strašně slyšet, děkuji.

Nejprve bych zkusila požádat výbor vašeho SVJ, aby mu zaslalo písemnou výtku, předpokládám, že nebudete jediní, koho ruší. Pokud by se stav věcí nezlepšil, vyžádejte si úpravu domovního řádu k úpravě doby provádění hlučných prací v jednotlivých bytech (od-do, mimo svátky a víkendy), lze zařadit jako bod jednání na pravidelnou schůzi SVJ.

9.6.2019

Restituce - promlčená doba?

Dobry den, zjistili jsme ze nas pribuzny ziskal nemovitost v restituci podvodem. V zapisu je psano ze ziskava nemovitost jako jediny syn po svych rodicich. No jediny syn syce byl ale mel 2 sestry. Chytre se pak nemovitost prevedla na jineho pribuzneho v jech rodine. Muzeme po letech toto napravit a zadat je o vyrovnani majetku? Je nejaka promlceci doba? Dekuji predem

Uplynutím značné doby se zásadně snižuje naděje na úspěšné vymožení nároku, pomíjím-li variantu mimosoudní dohody. Narážíme na argumentaci promlčení, zásadu právo náleží bdělým, princip dobré víry, princip materiální publicity údajů uveřejněných i v katastru nemovitostí, neboť v mezidobí došlo k dalšímu převodu. Váš nárok na náhradu škody vůči synovi, který vás měl podvodně obejít, rovněž podléhá promlčení nejpozději v 15 leté promlčecí lhůtě. Lze zvážit podání trestního oznámení, nicméně i trestní odpovědnost se promlčuje-zde předpokládám cca 15 let (činí-li horní hranice trestní sazby u odnětí svobody v případě kvalifikovaného podvodu nejméně deset let). Další úvahy přesahují rámec této poradny, doporučuji věc zkonzultovat podrobněji s právníkem.

9.6.2019

Vymáhíní půjčky v rodině

Je možné nějak z mé dcery která si odemne a manželky vypůjčovala a dělal jsem i ručitele. Vymoci peníze bohužel nemám potvrzení bylo to v rodině.Celková suma je 500.000kč.Prosím o pomoc je mi 80 roků.

Dobrý den, zda to bude možné, záleží na okolnostech. Potvrzení nemáte, tedy bylo by dobré se zamyslet, zda u tohoto byl nějaký svědek a bude vám to moci dosvědčit. Nebo pokud jste peníze posílal bezhotovostně, pak o tom máte záznam na účtu. Je samozřejmě otázka, zda i v případě výhry v soudním sporu, bude vaše dcera schopna peníze vrátit, zda na ní nejsou exekuce, není v insolvenčním řízení apod. Pokuste se částku vyčíslit, včetně dat jednotlivých zápůjček a přímo jí písemně požádat o vrácení a sepsat s ní dohodu o splátkách. Součástí dohody by mohlo být i uznání dluhu co do důvodu a výše, což dluh utvrdí a navíc prodlouží promlčecí dobu (nárok na vrácení dluhu se promlčuje v tříleté promlčecí lhůtě).

9.6.2019

Prolémy v dědickém řízení

Dobrý den.Zemřela mi před půl rokem maminka. Mám bratra, který bydlel blíže k ní než já a o mámu se staral. Ještě za života matky se bratr postaral, aby mu darovala její byt darovací smlouvou.Proběhlo dědické řízení. Vůbec jsem nebyla předvolána a dozvěděla jsem se o tom od příbuzných, že bylo ukončeno.Jak je možné, že jsem vůbec nebyla oslovena notářem, jako druký dědic.K mámě jsme jezdili a pomáhali jak to bylo možné.Děkuji.

Dobrý den, předvolání jste obdržel měla, neboť jste účastníkem dědického řízení a to jako nepominutelný dědic. Doporučuji kontaktovat notáře a nahlédnout do spisu. Je možné, že dědické řízení ještě není u konce, pokud od smrti matky uplynulo teprve půl roku a že se příbuzní mýlí. Byt je bohužel již darován a není součásti pozůstalosti, nicméně existuje možnost započtení na povinný díl – díl Vašeho bratra – kdy na povinný díl se započte i to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí.

9.6.2019

Hádky o peníze

Dobrý den. S manželem jsme spolu 5 let, z toho 3 roky manželé. Jsme už oba na hranici důchodového věku. Před uzavřením manželství, se manžel ke mě přistěhoval a svůj byt začal pronajímat. Na domácnost, na energii, vodu, uhlí, stravu, služby, drogerii apod. co je nutné každý měsíc uhradit mi začal přispívat částkou 4 000Kč, po uzavření manželství tuto částku zvýšil o 1000Kč, takže na veškeré poplatky, stravu a chod domácnosti přispíval částkou 5000Kč měsíčně. Já jsem pracující, manžel též a ke svému platu pobírá důchod a k těmto dvou příjmům měl ještě běžnou částku za pronájem bytu.Veškeré své peníze si spořil na svůj účet, ke kterému jsme neměla nikdy přístup a nikdy jsem nevěděla jakou částku má uspořenou. Vše pečlivě tajil Tato částka mi mnohdy na celý měsíc, na jeho potřeby nestačila, neboť se rád najedl a žádala jsem o vyšší přispěvek. Tady začal problém. Manžel mě začal vyhrožovat, že mě dá k soudu, že ho okrádám o jeho peníze a že 5000Kč používám pro své potřeby, a že by mu musel

Dobrý den, je mi líto, ale dotaz byl příliš dlouhý, není tedy celý v systému patrný. Pro Vaši informaci Vám sděluji, že částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat, tj. kdy se připíšou na jeho účet. Tedy máte nárok s těmito prostředky disponovat stejně jako on má nárok disponovat s vaším důchodem či mzdou. Povinnosti a práva náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Zákonný režim je možné změnit dohodou sepsanou ve formě notářského zápisu, pokud to bude pro řešení Vašich sporů vhodné. Případně doporučuji konzultovat manželskou poradnu.

9.6.2019

Darování nemovitosti a dědictví

Dobrý den, manžel mi nyní daroval dům, který vlastnil již před manželstvím. Za trvání manželství uplynulých 20ti let jsme celý tento dům ze společných prostředků postupně zrekonstruovali. Během manželství jsme si pořídili chalupu. Z předešlého vztahu měl manžel syna, který již nežije a je po něm dospělý potomek, manželův vnuk V případě, že by manžel zemřel dřív než já, započítá se mi hodnota darovaného domu ? Pokud ano, chalupa připadne manželovu vnukovi ? Nebo jak by to vlastně bylo ? Svůj dům, ve kterém společně žijeme, mi manžel daroval z toho důvodu, že je o více let starší než já a chce tak zajistit, abych měla kde bydlet a neměla problém, v případě, že by se s ním něco stalo. Předem děkuji za odpověď. Lucie

Vnuk je nepominutelným dědicem, neboť dědí namísto zemřelého syna. Je-li zletilý, náleží mu nejméně čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. Při vypočtení povinného dílu se k pozůstalosti připočte, co se započítává na povinný díl podle § 1660 a 1661 o.z., tj. hodnoty které dědic obdržel za života zůstavitele v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu; potomku se kromě toho započte i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při započtení se však nepřihlíží k obvyklým darováním, včetně úlevy na nákladech na založení společné domácnosti. Pokud jde o započtení na podíly ostatních dědiců, provede se za shodných podmínek uvedených výše, (i) pokud to přikázal zůstavitel v závěti nebo (ii) pokud tak rozhone soud v případě, že by byl nepominutelný dědic neodůvodněně znevýhodněn. Ve Vašem případě bude připadat do úvahy započtení dle bodu (ii) zřejmě především za situace, kdy by na vnuka z dědictví ničeho nezůstal

14.4.2019

Vydědění potomků

Vydědil jsem své potomky včetně případných vnoučat. S dětmi se neznáme více jak 40 let. Poprvé od rozvodu v roce 1975 jsem "své děti viděl na pohřbu mé matky v listopadu 2018. Bezkontaktní stav trvá i v současnosti. Moje závěť je zpracována notářem a je údajně mé vydědění "neprůstřelné". Kopii závěti sem přirozeně vložit nemohu. Kde lze najít jistotu,že moje stávající manželka po případné mé smrti,v závěti jde všecho "za ní",nebude mít starosti.

Dobrý den, notářem sepsaná závěť a prohlášení o vydědění je skutečně nejlepší možné ošetření. Nikdy však nelze vyloučit, že se potomci budou svého zákonného podílu na pozůstalosti domáhat. Předpokládám, že máte uveden v závěti důvod vydědění, což se obecně doporučuje. Uvede-li zůstavitel důvod vydědění, odkáže se k podání žaloby potomek, který tvrdí, že byl vyděděn neprávem a musel by prokázat, že důvod nebyl dán. Není-li důvod vydědění uveden, odkáže se k podání žaloby ten, kdo má dědit na jeho místě, pak mu musela žalobu podat manželka a prokázat důvod vydědění. Lze pochopitelně manželce větší hodnoty převést i za života a pořídit o zůstatku pozůstalosti závětí či ponechat v platnosti tu stávající.

14.4.2019

Stavba na cizím pozemu

Vážená paní doktorko, již jsem se dotazovala počátkem března, zatím ale na můj dotaz nedošlo. Dovoluji si tedy požádat znovu: před 14 lety jsme na dceřině pozemku (dar od babičky) s jejím souhlasem postavili malý domek na stáří s tím, že se jednak o pozemek nadále budeme starat (opečováváme jej již 45 let) a že jej její rodina bude příležitostně využívat. Dcera se rozvedla a nyní naznačuje, že by ráda pozemek prodala. Navíc má u nás i se synem trvalé bydliště. Jak ošetřit, abychom se vyhnuli ztrátě střechy nad hlavou? Co pro nás současná situace znamená? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, postavili jste dům jako stavbu na cizím pozemku. Stavba připadá vlastníkovi pozemku, ten však staviteli, který zřídil na cizím pozemku stavbu v dobré víře, nahradí účelně vynaložené náklady. Mám za to, že jste v dobré víře byli, pokud mezi vámi existovala dohoda, že si dům postavíte a dožijete v něm. Prodat jej reálně dcera může, vám ovšem náleží vynaložené stavební náklady. Na to byste jí měli upozornit, pokud prodejem hodlá získat peníze na jiné bydlení, měla by však nejprve vypořádat tento váš nárok. Je otázka, zda ještě zbyde tolik, aby si to bydlení pořídila. Popřípadě jí nabídněte odkup pozemku, byť by to mělo být na splátky, které jí postupně pokryjí náklady na nové bydlení. Pokud by vás měla obejít, museli byste nárok na vypořádání či odkup pozemku uplatňovat soudní cestou. Pokud ovšem půjde o stavbu zřízenou před 1. lednem 2014, taková stavba se nestane součástí pozemku, vlastníci pozemku a stavby mají vzájemně vůči sobě předkupní právo. Za těchto okolností by dcer

14.4.2019

Nemocenské dávky v důchodu

Dobrý den, prosím o radu, manžel je od ledna e starobním duchodě, ale stále pracuje u téhož zamestnavatele. Podporujeme poslední dítě, které studuje vysokou školu. Já jsem tak v dúchodu. Manžel pracuje jako dělník a má fyzicky náročnou praci. Nyní má velké zdravotní problémy. Zřejmě musí na nemocenskou. Chci se zeptat, zda mu budou vyplacené nemocenské dávky a jak dlouho, když pobírá starobní duchod. Zda musí ukončit pracovní poměr nebo mu jej ukončí zaměstnavatel. Děkuji ua odpověď.

Dobrý den, pokud má manžel pracovní smlouvu nebo dohodu, z níž je odváděna nemocenská, má nárok na nemocenskou shodný jako ostatní zaměstnanci, byť je v důchodu, předpokládám, že nejde o předčasný důchod, kde nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Pro prvních 14 dnů se vyplácí náhrada mzdy, od. 1.7. bude vyplácena i za první tři dny (zrušení tzv. karenční doby). Délka nemocenské je u penzistů omezena na 70 dní. Pracovní poměr po dobu nemocenské ukončit nelze.

14.4.2019

Nárok na dědictví vers. závěť

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli mám nárok na nějaké dědictví po matce,když napsala závěť,kde vše odkazuje jen mé sestře.Dá se tato závěť nějak napadnout?Děkuji za odpověď Helena

Dobrý den, matka by Vás musela vydědit, jinak Vám náleží nárok na povinný díl, což u dospělé osoby činí jedna čtvrtina povinného dílu. To vše za předpokladu, že je závěť sepsaná platně dle zákonem stanovených pravidel. V rámci dědického řízení lze napadat závěť i vydědění, listinu o vydědění musí zpochybnit buď vyděděná osoba, pokud jsou v závěti důvody vydědění uvedeny. Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění, zde musí žalobu podat ten, kdo namísto vyděděné osoby dědí, zde tedy vaše sestra.

14.4.2019

Stavba na cizím pozmku

Jsme důchodci s vlastním rodinným domkem postaveným na dceřině pozemku (s jejím souhlasem). Dcera je samoživitelka s trvalým pobytem na naší adrese. Jak by nás mohla postihnout skutečnost, kdyby dcera ztratila práci a ocitla se např. ve finančních potížích? Musel by se domek prodat souběžně s její zahradou? Obáváme se, že bychom nemuseli strávit klidné stáří. Děkujeme za info.

Stavba na cizím pozemku nyní dle občanského zákoníku připadá vlastníkovi pozemku, mohlo by se proto v případě vedení exekuce v důsledku finančních potíží dcery bohužel stát, že dům s pozemkem evidovaný na dceru bude prodán. Bylo by vhodné tedy uvážit odkup pozemku za obvyklou cenu. Máte-li stavbu starší, pak je třeba zmínit, že dle právní úpravy platné do 1.1.2014 tento právní stav neplatil, a proto stavby postavené před tímto datem, naplňují –li znaky nemovité věci= stavby spojené pevným základem se zemí, jsou ve vlastnictví stavebníka, byť pozemek je ve vlastnictví jiné osoby. Pokud by došlo na exekuci na majetek, který patří dceři, a vy jste současně v katastru nemovitostí evidováni jako vlastníci stavby, kupující v exekuci by si mohl koupit pouze pozemek, který je evidován na dceru, nikoliv vaši stavbu. Kupující pozemku v rámci exekuce by se pak s vlastníkem stavby vypořádal dle stávající judikatury NS za pravidel, které stanovil starý občanský zákoník – např. návrhem k soudu na

14.4.2019

Pracovní poměr při přiznání důchodu

Dobrý den, mám odejít do důchodu v listopadu tohoto roku. Ráda bych ještě pracovala na plný úvazek, protože mám dceru, která ještě studuje. Ředitel mi chce zkrátit pracovní úvazek, ačkoliv mám smlouvu na neurčito a plný úvazek. Je toto možné ? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, to skutečně možné není. Výpověď z pracovního poměru nebo nucená změna úvazku z důvodu přiznání starobního důchodu není možná. Výpověď by mohla být dána sice např. pro tzv. nadbytečnost (zrušení pracovního místa), ovšem pouze z objektivních důvodů, nebyl by např. správný postup, pokud současně dojde na shodnou pozici k přijetí nového pracovníka.

3.11.2019

Rozdělení RD na dvě bytové jednotky

Jsem majitelem ideální poloviny Rd a dcera vlastní druhou polovinu ,Já s tímto návrhem nesouhlasím z důvodu ,že není postavena mezi byty vnitřní obvodová zeď -jen příčka v délce asi 10m. Dům byl postaven jako celek mojim dědečkem a nebylo plánované rozdělení za účelem prodeje b.j. Děkuji za Váš názor . nikde jsem na netu uspokojivou odpověď . Petr Štípa

Prohlášení o rozdělení nemovitosti na jednotky může být učiněno pouze se souhlasem všech spoluvlastníků, neboť jde o zásadní změnu společné věci, tedy bez Vašeho souhlasu k rozdělení RD nedojde.

29.3.2019

Dědictví - vybavení bytu

Dobrý den, resime dedicka prava na pozustalost po babicce. Jeste za sveho zivota babicka prevedla darovaci smlouvou svuj soucasny byt na jednu ze svych dcer. Druha dcera dostala po smrti dedy, jejiho manzela, byt v jine casti mesta. Ve smlouve bylo, ze babicka zustane na doziti ve zminenem byte. Po te co zemrela, dostaly se obe jeji dcery do sporu o vybaveni bytu. Obe se shodly na tom, ze byt pripada te, na kterou je napsan, ale nyni ani jedna necí, zda majetek v byte patri dedicce bytu, nebo se o nej setry maji rozdelit? Zadna zavet o tomto nebyla napsana, a nikdo nevi jak to vlastne bylo myslene s vybavenim bytu. Jedna se o nabytek, spotrebice apod. Dekuji za odpoved. Zuzana

Dobrý den, řešila bych to shodně jako u vybavení bytu z odkazu po dědečkovi. Obecně se má vybavení bytu za jeho příslušenství, tedy bych jej měla za součást daru po babičce. Z pohledu dědického řízení by však mohlo dojít zejména u věcí větší hodnoty, šperků v bytě apod. k vypořádání dle zákonné posloupnosti, tj. k potvrzení dědictví k nim zákonným dědicům.

29.3.2019

Dědictví - družstevní byt

Dobrý den, mám na Vás dotaz. Zemřela nám maminka. S tatínkem mají družstevní byt, ve kterém dál žije tatínek. Ve stanovách družstva je, že družstevní podíl automaticky přechází na pozůstalého manžela. Znamená to, že byt mu zůstane a nemusí nikomu z dětí vyplácet část podílu ? Je nás totiž 6 dětí a 1 bratr má exekuci, tak máme obavu, aby tatínek nemusel kvůli tomu byt prodat. Děkuji za odpově´d. MZ

Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela; k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. Tento manžel má tedy také s podílem spojené nájemní právo k bytu. Pro jednoduchost bych v rámci vypořádání dědictví doporučila potvrdit shodně, že družstevní podíl má náležet v souladu se stanovami družstva a se zákonem otci.

29.3.2019

Pojištění

dobry den mel bych prosim dotaz ohledne placeni duchodoveho pojisteni.manzelka pracuje na smlouvu o dohodnute pracu,kde ma platit duchodove a zdravotni pojisteni dekuji

V této věci vám poradí mzdová účetní zaměstnavatele, popřípadě na místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, veškeré pracovní smlouvy, kde se provádí povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění je třeba hlásit na těchto institucích.

29.3.2019

Dědictví partnerů, kteří nejsou manželé

máme rodinný dum nejsme manžele máme každý idealní polovinu v případě smrti jednoho majitele co muže udělat druhý majitel aby ho pozustali jeho potomci nemohli vystěhovat

Dobrý den, s výhradou práv nepominutelných dědiců lze odkázat polovinu partnerovi. Popřípadě lze alespoň v závěti projevit vůli, aby rodina nechala partnera v nemovitosti bezúplatně dožít.

29.3.2019

Dědictví - rozdělení nemovitosti

Dobrý den, chtěla bych se infprmovat za mojí maminku,která si neví rady.Jedná se o prodej rodinneho domu ,kde maminka jako jediná ze 3 spoluvlastníků žije.Nemovitost byla rozdělena mezi maminku a její sestru jako dědictví po jejich mamince.Její sestra měla bohužel autonehudu a v roce 1991 zemřela.ideální polovina po její sestře připadla jejímu manželovi,který s ní v době nehody nežil a její dceři,které bylo v roce 1991 6let.Oba žijí cca od roku 1990 v Nýdku okr.Frýdek Místek.Od té doby se o nemovitost vůbec nestarají.Maminka nechala zavést do domu plyn,nechala opravit okapy,opravovala střechu,natírala plot,natírala okna a dveře...Platí dokonce i sama dan z nemovitosti.Jelikož už na dům sama nestčí chtěla by dům prodat.Druzí spolumajitelé by nebyli proti,ale chtějí rovnou půlku z prodeje domu.Vímže podle zákona na ni pravo mají,ale není přece spravedlivé ,aby dostali pulku z prodeje domu,kdyz se o ni vubec cca 27 let nestarali.Prosím Vás o radu jak dál pokračovat,pokud maminka dum začne

Dobrý den, spoluvlastníci by se měli s maminkou vyrovnat, tedy uhradit jí vynaložené náklady svým dílem na nemovitosti. Bohužel nárok může být již promlčený, ve tříleté promlčecí lhůtě, nicméně pokud toto nikdo nenamítne, nárok existuje. Doporučila bych částku, kterou by měli spoluvlastníci uhradit, vyčíslit a tento nárok u nich uplatnit s tím, že byste případně souhlasili s jeho úhradou až z výnosu z prodeje nemovitosti. Tedy po společném prodeji by matka obdržela o tuto částku více. Jinak je třeba uvést, že spoluvlastníci mají předkupní právo, tj. pokud by maminka chtěla prodávat jen polovinu je povinna ji nabídnout za shodných podmínek (ujednaných s kupujícími) spoluvlastníkům. Také neuvádíte, zda maminka nemovitost výlučně neužívala, pak by ovšem spoluvlastníci měli nárok na úhradu obvyklého nájemného ve výši jejich dílu na nemovitosti vůči mamince.

29.3.2019

Změna pozůstalosti - jde to?

Dobrý den, prosím o radu. Babička darovala nemovitost svému synovi s břemenem dožití v domečku. Avšak syn za dva měsíce zemřel. Byl její poslední žijící potomek s 1.příbuzenské linie. Může babička darovací smlouvu vzít zpět pro nepředvídatelné okolnosti? Ráda by totiž v tomto případě rozdělila nemovitost jinak, má nějaké možnosti ? Děkuji za odpověď. Pěkný den. I.L.

Dobrý den, to bohužel možné není. Nemovitost bude součástí pozůstalosti po synovi, v jehož vlastnictví se ke dni úmrtí nacházela.

29.3.2019

Pořízení bytu - jde do SJM?

Vážená paní doktorko, prosím ještě radu - jsem vdaná, již za manželství mi moji rodiče darovali peníze na koupi garsonky. Napsali darovací smlouvu , kde uvedli moje i své nacionále, výši finančního daru v hotovosti i to, že mi peníze darují na koupi bytu s uvedením konkrétní adresy kupované nemovitosti. Toto jsem já podepsala a oni pak byli pod tuto smlouvu ještě nechat úředně ověřit své podpisy. Byt jsem následně za tyto darované prostředky zakoupila, ale nastal trochu problém s kupní smlouvou a návrhem na Katastr Nemovitostí, neboť prodávající developer trval na tom, že ve smlouvě musí být uveden jako kupující i manžel, když jsem vdaná. Vysvětloval nějaké ,pro mne tehdy složitosti, co bych musela vše ještě zařídit, aby to mohli napsat jen na mne. Moc jsem nad tím tehdy bohužel nepřemýšlela a aby se koupě neprotahovala a mohl být byt převeden na katastru, tak jsme na KN zapsáni jako majitelé oba, já i manžel. Mezitím jsme zestárli, jsme důchodci a začali jsme přemýšlet o

Fakticky jste nabyla byt z výlučných prostředků, tedy do SJM by patřit neměl, skutečnost, že je manžel uveden na kupní smlouvě by na tom neměla nic měnit. Je však možné jeho uvedení ve smlouvě vyložit však také tak, že jste projevila vůli, že kupujete byt do SJM. Doporučila bych tedy narovnat zúžením zákonného rozsahu ve formě notářského zápisu tak, aby byt byl opět nesporně Váš, nevidím zbytek dotazu, tedy předpokládám, že byste ráda dosáhla tohoto stavu.

29.3.2019

Dědictví - spoření, peněžní dar

Dobrý den, prosím o radu, jak by to bylo s případným dědickým řízením. Je mi 62 let, manželovi 72. Jsme spolu 20 let, manžel má dospělého syna z předchozího vztahu. Mám důchodové spoření již 28 let, tedy již z doby před manželstvím až do současnosti a běžný účet také již z doby před manželstvím, na který mi dříve chodila mzda, nyní průběžně st. důchod, platím z něj své osobní potřeby ale i nákupy a některé platby pro domácnost apod. Také jsem si tam v průběhu času za trvání manželství uložila finance , které jsem v hotovosti obdržela od své matky . Byly to větší finanční dary o kterých samozřejmě ví i můj muž. Oba tyto účty jsou vedeny na moje jméno a přístup k nim mám pouze já. Manžel má také účet jen na své jméno a pouze s jeho přístupem, kam mu přichází důchod i občasné přivýdělky, platí z něj své zájmy i různé domácí platby a nákupy. Jde mi o to- pokud by se stalo, že manžel zemře dřív než já, jak by to bylo s dědictvím ? Byl by do dědictví zahrnut pouze man

Penzijní spoření se vyplácí osobě „obmyšlené“, kterou uvedete do smlouvy o spoření. Ostatní uváděný majetek včetně prostředků na účtech bude rozdělen jako SJM a podíl spadající pro zemřelého manžela bude součástí dědictví. Váš peněžní dar doporučuji zaevidovat na zvláštní účet a s manželem sepsat společné prohlášení, že jde o Váš výlučný majetek z daru od matky, pak v případě smrti manžela, tato část do dědictví nepůjde.

29.3.2019

Závěť kvůli hrozbě exekuce

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o odpověď na můj dotaz. U notáře jsem sepsala závěť podle které odkazuji své dvě nemovitosti nezletilému vnukovi. Jeho otec, můj jediný syn, je ohrožen exekucí a já se obávám, že po mé smrti se povinný díl dědice - tedy syna - stane předmětem exekuce a rodina vnuka bude muset vynaložit velké prostředky, aby vyplatila tento povinný díl a obě nemovitosti zachovala ve svém vlastnictví. Můj dotaz zní: Může se syn ještě za mého života vzdát povinného dílu dědice a do budoucna tak neohrozit celistvost majetku? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, podle zákona je možné uzavřít dědickou smlouvu s ostatními dědici a zůstavitelem, o ¼ pozůstalosti takto pořídit nelze Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Pokud je však již exekuce nařízena, platí, že taková dohoda by byla neplatná nebo dle novější judikatury soudů napadnutelná jako odporovatelné právní jednání, neboť nelze nakládat s majetkem k tíži exekuce. Musela by se tzv. uhradit a tato úhrada by mohla být v rámci dědického řízení kompenzována. Alternativou je, že syna vydědíte, aby na povinný díl nemohl dosáhnout.

29.3.2019

Převod nebo dědictví, co je výhodnější?

Dobrý den.Chci převést,nebo darovat byt v osobním vlastnictví členovi rodiny. Je převod a darování totéž? Co je pro mne jako letitou důchodkyni finančně nejvýhodnější?

Dobrý den, převod může být úplatný nebo bezúplatný. Bezúplatný převod je darem, v rámci rodiny je příjem z takového daru osvobozen od daně. Pokud byste převáděla nemovitost na člena rodiny úplatně, hradí se daň z nabytí (dříve daň z převodu) ve výši 4% z odhadu popř. dle zákona stanovené směrné hodnoty nebo částky, která je sjednaná, podle toho, která je vyšší, nyní tuto daň (narozdíl od dřívější právní úpravy) hradí nabyvatel. Vás by dar nebo úplatný převod neměl finančně zatížit v žádném případě.

14.3.2019

Vyplacení dědictvi

Dobrý den, mám dotaz a to ohledně vyplacení peněz z dědictví. Před dvěma roky mi umřel otec a po dědickém vypořádání,jsme se já,můj bratr a naše matka dohodli o částce,která nám bude ze strany matky vyplacena.Jelikož nemá dostatek prostředků na okamžité vyplacení,tak dohoda,uzavřená před právníkem zněla,že nás matka oba vyplatí do dvou let,od domluvy.Termín se blíží,letos v únoru a zatím nic. Jelikož máme dobré vztahy,nechci na matku příliš tlačit,ale peníze je třeba stále. Jak mám postupovat,aby se dohoda splnila? Děkuji, s pozdravem,Jandová.

Dobrý den, dohoda sepsaná v rámci vypořádání dědictví má charakter smlouvy o úhradě dluhu a je nyní na Vás, zda budete její splnění po matce vymáhat. Zkuste se s matkou dohodnou na nižších splátkách, pro zachování dobrých vztahů.

14.3.2019

Péče o nemocnou matku

dobrý den , mám dilema a nevím jak s tím dál. starám se 10let o maminku , která má Alzheimera a ted dva roky je po mrtvici a upoutána na lůžko, starám se o ni 24 hodin každý den.Bydlím na malinkém městě tudíž není tady nikdo kdo by mě vystřídal. pro mne je to velmi náročné.jak po psychické strínce tak i po fyzické stránce,Jsem před rozhodnutím že ji umístím do domova důchodců. Ale stále nevím zda to rozhodnutí mám udělat, pořád je mě ji líto i když kolikrát "jedu" z posledního anna

Dobrý den, myslím, že tento problém by bylo vhodné řešit za pomoci sociálních služeb, zajděte si na místní obecní úřad ohledně zjištění možnosti sociálních příspěvku na péči, které vám pomohou s úhradou zdravotních služeb a personálu.

14.3.2019

Převod nemovitosti

Dobrý den, jsme s manželem vlastníky družstevního bytu, polovina bytovky zůstala pod družstvem, polovina přešla do společenství vlastníků. Nicméně všichni jsme si kdysi zažádali o možnost převodu do osobního vlastnictví, ale s tím, že to můžeme provést kdykoliv v budoucnu. Zatím o tom neuvažujeme, jen mám dotaz, jestli tato možnost převedení kdykoliv není nějak zákonem omezena, protože jednou to udělat chceme, tak abychom něco nepromešlali. Děkuji za odpověď

Neuvádíte, z jakého důvodu k převodu nedošlo. I zákon č. 72/1994 Sb. , který tuto problematiku upravoval relativně ku prospěchu členů družstev (dnes je již zrušený), určité propadné lhůty upravoval. Např.: Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., do 1. července 2010, lze právo na uzavření smlouvy podle § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., uplatnit do 31. prosince 2020. Předpokladem pro převod, je že bylo zažádáno podle zákona včas, splacení úvěrových závazků družstva, resp. uzavření smlouvy s bytovým družstvem podle ust. § 23 zákona č. 72/1994 Sb. Doporučuji si věc ověřit přímo na vedení družstva a s převodem neotálet.

14.3.2019

Projednání dědictví s vynecháním jednoho z dědiců

Když umře rodič může pak podat žádost k notáři o projednání dědictví pouze osoba co zařizuje pohřeb nebo i jiný člen rodiny . Jak mám potom pokračovat.Jde mi oto že matka je vážně nemocná je ji 88 let tak že se dá čekat jen to nejhorší. Sestra oni pečuje má právo i k jejímu účtu kam chodí mamince Důchod.Mám dojem že mamce důchod vybírá a na účtu již asi není nic. Maminka je ležící nikam nechodí a ani nic nekupuje.Léky stojí mamku 600-1000 měsíčně. Nemám jak ověřit stav na účtu. Je nějaká možnost jak zjistit výběry. Mamince to nemohu říci nechci jí mít na svědomí. Děkuji Kazak

Dobrý den, to je problematické. Pokud matku chcete vynechat, zkuste se sestrou promluvit, aby s důchodem nedisponovala. Jinak by bylo zřejmě nutné požádat matku, aby vám dala plnou moc a dispoziční právo k účtu sestře zrušit.

19.2.2019

Dědická daň

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda by při úmrtí manžela šly peníze, které mám na vlastním účtu (účet je na mé jméno) do dědického řízení. A peníze, které jsou naopak na manželově účtu, stačí vybrat nebo převést na dceru. Aby se nemusela platit dědická daň. Popř. kolik dědická daň dělá. Děkuji.

Dobrý den, dědická daň se již nehradí, bezúplatný příjem z nabytí dědictví je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. Obecně platí, že peníze na účtu manžela i manželky jsou součástí společného jmění manželů a po vypořádání v rámci dědického řízení jde polovina do dědictví. Máte pravdu, že pokud peníze z účtu manžela převedete na dceru, ke dni úmrtí součástí tohoto majetku nebudou a do dědictví nebudou náležet. Ohledně peněz na vašem účtu je třeba případně doložit, že jsou vaším výlučným majetkem, např. z daru. Mohli byste tento status vašeho výlučného majetku na vašem účtu případně ještě za života učinit s manželem nesporným, zrušit k němu případná dispoziční práva manžela a tento účet by neměl ani pověřenému notáři poté být v rámci dotazu banky oznámen, jakožto účet zůstavitele, v rámci dědického řízení .

19.2.2019

Hrozba exekuce

dobrý den,potřebuji poradit ve věci darování části zahrady nevlastnímu synovi .mám vlastní dceru a nevlastního syna,jelikož jsem měl mrtvici syn se ke mě přestěhoval ze zahraničí aby se o mě mohl starat ale protože hodně cestoval tak si zde neplatil sociální a zdravotní pojištění asi 6 let jelikož předpokládal že se do čech nikdy nevrátí a proto mu naskákali dluhy které ted splácí ještě dluží za jízdu na černo u dopravního podniku.moje dcera se o mě nemůže starat protože bydlí daleko a ani nemá zájem.já se bojím aby mu můj dar nesebrala exekuce nebo dcera která k baráku a pozemku nemá žádný vztah a okamžitě by to prodala kdybych mu to nedaroval a on by skončil na ubytovně jde udělat něco jako věcné břemeno aby tam mohl zůstat i když bych mu to nedaroval a dcera to prodala ,chce si tam dát mobilní dům děkuji za odpověd václav

Dobrý den, správně předpokládáte, že by okamžitě Váš dar byl postižen exekucí, tedy darování části zahrady není dobré řešení. Pokud jde o zajištění syna do budoucna, lze pořídit poslední vůlí – závětí tak, že část Vašeho majetku syn zdědí. I zde by ovšem exekuce mohly mu toto dědictví postihnout. Tedy je možné zvážit to věcné břemeno –služebnost užívání vymezené části zahrady. Doporučuji podrobněji probrat Vaši situaci s právníkem a najít možné řešení. Bohužel i případný mobilní dům může být postižen exekucí, tedy nejdříve by bylo nejvhodnější vyřešit jeho majetkovou situaci např. oddlužením a dále třeba v závěti částečně upravit předání části pozůstalosti v jeho prospěch, neboť by zřejmě jinak vše dědila vlastní dcera.

19.2.2019

Nedohledatelný vlastník

Dobrý den . Můj dotaz pokládám v zastoupení své babičky 86 let a je zřejmě z oblasti občanského zákoníku . Úřad pro zastupování státu ve věcech nemovitych nas odkázal na právní radu . Jedná se o prodej nemovitosti ve městě Sazava ( BN ) . Nemovitost by chtěla prodat má babička , která dům obývá sama a nyní jelikož je po uraze bude v domě s pečovatelskou službou . A zde nastává důvod dotazu . Babička je na kat.úřadu vedena jako 2/3 vlastník a 1/3 vlastní žena u které nelze zjistit žádné indicie vedoucí k případným dědicům . Žádné indicie vedoucí k osobě 1/3 vlastníka nemá ani Urad pro zastupování státu ve věcech nemovitych . Babička s dědou byli majitelé cca 50 let ( přesně se dá dohledat ) a celou dobu užívají nemovitost bez přítomnosti 1/3 vlastnika . Za tu dobu na pozemcích vznikly dvě dílny v hodnotě cca 200t , oprava střechy 150t a v průběhu 50 let další a další investice hrazené pouze vlastníky 2/3 . Otázky : 1. Komu připadá ona 1/3 , když majitel není znam ani státu ?? 2. Babička

Dobrý den, v posledních letech probíhá v mnoha případech tzv. doprojednání dědictví, za účelem dořešení majetkových vztahů k těmto „volným“ majetkovým podílům na nemovitostech. Zpravidla se zjistí, že ideální podíl spadá do majetku státu jako odúmrť , kdy často po osobách zemřelých např. za 2. světové války se již nepodaří dohledat dědice. Tento volný podíl dále má povinnost řádně spravovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a tento nabízí většinovému vlastníku odkup za odhadní cenu nebo pronájem. Otázku zhodnocení lze nárokovat jako určitou pohledávku opět vůči státu, za podmínky, že nárok není promlčen a že je řádně doložen. Stát se k tomu z mé zkušenosti staví velmi opatrně a výplatu určité kompenzace mívá zpravidla zájem nechat potvrdit až soudně, tj. museli byste si tento nárok na vyplacení poměrné části investice do společného majetku nechat potvrdit rozsudkem soudu.

19.2.2019

Nárok na družstevní byt po rozvodu

Dobrý den,v dubnu1988 jsem se oženil a na podzim téhož roku sehnal družstevní byt(od bytového družstva), na inzerát(JZD),abychom mohli být s manželkou spolu.Doposud jsme žili odděleně.Na podzim 1988 jsem byl přijat jako člen družstva. Pouze já, manželka nikoliv,protože,po dohodě s jejími rodiči,se ke mně odmítla nastěhovat.Později, při rozvodu, jsme ani žádný byt,ani jiný majetek neřešili.Bývalá manželka nikdy neuplatňovala(ani tři roky po rozvodu) u soudu žádný nárok na cokoli,neboť jsme opravdu spolu neměli žádný majetek. V bytě bydlím dosud., doplatil jsem anuitu a požádal o převedení do osobního vlastnictví. To se ukázalo pro družstvo jako neřešitelný problém, neboť v době přijetí za člena družstva jsem byl ženatý a dle jejich názoru má bývalá manželka právo na půlku bytu s čímž rozhodně nesouhlasím.Můžete mi prosím Vás poradit jak postupovat?Děkuji.Petr

Dobrý den, podle starého občanského zákoníku, za jehož účinnosti dle vašeho dotazu došlo k zániku manželství, platilo, že nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů (dříve bezpodílového spoluvlastnictví) k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných. Tedy z této právní úpravy pochází právní závěr družstva, neboť jste se stal členem bytového družstva za trvání manželství. Bude nejspíš nutné jednat v součinnosti s bývalou manželkou, která potvrdí, že družstevní podíl je výlučně váš

19.2.2019

Likvidace seniorských klubů?

Vážená paní Rašková, mám k Vám dotaz. Byli jsme Svaz důchodců ČR a my jeho součástí jako Krajská rada důchodců Ústeckého kraje. Při Sjezdu roku 2017 nové vedení se přejmenovalo na Senioři ČR. Náš kraj s tím nesouhlasil a naše kluby se rozhodly vystoupit z KR k 31.12.2018 a potažmo tímto z Senioři ČR. Ale jako kluby budeme pokračovat dál, ať už s podporou obcí , nebo jinak. Ústřední Rada tvrdí, že musíme vyhlásit likvidaci, aby se zrušilo IČO nejen Krajské rady , ale též všech organizací pod KR, mající IČO , které nám přidělil soud v Praze. Podotýkám, že kluby neměly zádné dotace z UR, naopak UR žila a žije z našich příspěvků a nechápeme, proč bychom měli vyhlašovat likvidaci a peníze které mají kluby by měly přejít na Prahu Senioři ČR. Vždyť se jedná o dobrovolné sdružování spolků .Díky za odpověď. S.P.

Dobrý den paní Prachfeldová, souhlasím, že není důvod, proč by fungující spolek měl vstupovat do likvidace, když chce nadále vykonávat svoji činnost. Nevím, jakým způsobem jste ze stávající organizace vystoupili, tento proces by mě ve svém důsledku vést k tomu, aby skončila účast odcházejících členů v původní organizaci, (mám za to, že jde o spolek) a aby došlo k vyrovnání případného majetku a jeho přesunu (včetně členů) na nový právní subjekt. Do unáhlené likvidace bych se zatím nepouštěla. Zákon zná proces odštěpení i u spolků, tedy předpokládám, že k odštěpení došlo i u Vaší organizace od Svazů seniorů, o odštěpení musel rozhodnout nejvyšší orgán spolku, tedy předpokládám členská schůze, a rovněž měl projednat podmínky odštěpení včetně převodu odpovídající částku majetku na nový subjekt.

14.1.2019

Darován nemovitosti

Dobrý den,manžel mi chce darovat rodinný dům.Chtěla bych vědět zda v případě úmrtí by měli jeho děti z 1.manželství nárok na dědictví .Děkuji Šefrová

Dobrý den, pokud bude dům před smrtí manžela předmětem daru, nebude součástí pozůstalosti. Děti z 1. manželství dědit budou (nebudou – li vyděděni), ale dům by se součástí dědického nápadu, pokud bude dříve převeden darem, stát neměl.

21.1.2019

Změna užívání nemovitosti

Plocha přírodní ochranná - lze oplotit a za jakých podmínek? Dobrý den. Vlastním stavební parcelu, za níž se nachází 18 metrů široký pás louky, která je ve vlastnictví soukromého vlastníka. Tento vlastník je ochoten rozdělit louku a část, která se nachází bezprostředně za mou parcelou (cca 500 m2) mi odprodat. Narazil jsem však na to, že v územním plánu je louka vedena jako plocha smíšená nezastavěného území s indexem přípustných funkcí přírodní a ochranná/izolační. Pokud bych tuto část přikoupil, mohl bych ji oplotit tak, že by navazovala na oplocení parcely? Nebo takovouto plochu oplotit nelze? Nebo ji lze oplotit jen za splnění určitých podmínek jako je velikost plotu, že v oplocení musí být branka, že se tam musí něco pěstovat nebo chovat, nebo jakýchkoli jiných podmínek? Lze případně tuto část oplotit z keřů? Případně dá se třeba na stavebním úřadě nějak získat výjimka na klasické oplocení? Či je možno provést změnu využití plochy?

Dobrý den, doporučuji zde uvedené dotazy konzultovat na stavebním úřadě. Stavební úřad bude také udělovat souhlas s rozdělením pozemku, abyste mohl část odkoupit, zde se současně dozvíte, zda je možné změnit využití pozemku a podmínky jeho oplocení. Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku. Louky mezi takové vyloučené pozemky nepatří, tedy správně tušíte, že otázka volného průchodu bude na místě. Pro Vše účely je nutné požádat o změnu způsobu využití na stavební pozemek. Stavba může být prakticky povolena pouze v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, která umožňuje daný druh zástavby, konkrétní informace k této otázce zjistíte na stavebním úřadu.

21.1.2019

Nárok na užívání bytu

Dobrý den,vážená paní doktorko, situace: byt v OV, 100% vlastník, který babičce byt koupil, nechal zavést a zaplatil plynofikaci, zaplatil plastová okna, je řádně zapsaný v KU,v bytě je na dožití babička vlastníka, nečekaně přijel syn babičky z ciziny, údajně na pár dní na návštěvu, babičku psychicky týral, až se po 4 dnech z psycho somatických důvodů ocitla v nemocnici, vlastník opakovaně žádá, aby dotyčný vetřelec byt opustil-porušuje vlastnictví i právo vlastníka,dotyčný ani nezaplatil za září nájem, musel uhradit vlastník, byt devastuje a nehodlá ho opustit, ještě vlastníkovi vyhrožuje. PČR, kde bylo nahlášeno i jako podezření z týrání staré osoby, neudělala nic. Prosíme o laskavou radu. Předem moc děkuji.

Dobrý den, mám za to, že jde o shodný dotaz. Osoba, která se v bytě zdržuje, se zde nezdržuje se souhlasem vlastníka bytu. Věc lze dle mého názoru jednoduše řešit výměnou zámků. Babičce, až se bude vracet z nemocnice, nastěhování opět v souladu s dohodou o užívacím právu na dožití umožníte, takto je třeba jí informovat.

21.1.2019

Nárok na užívání bytu

Dobrý den,paní doktorko, máme tento případ v příbuzenstvu-100% vlastník bytu, který vlastník odkoupil, zaplatil a investoval do něho, a je v KÚ,v bytě je kde je stará osoba na dožití--ta si pozvala na krátkou návštěvu příbuzného, který ale seniora poslal do nemocnice a v bytě se usídlil a nechce ho opustit, je to porušení vlastnického práva? Prosím Vaše stanosiko a moc Vám děkuji

Dobrý den, užívání bytu bez právního důvodu je nepochybně porušení vlastnického práva. Pokud máte za to, že do bytu vznikla tato osoba neoprávněně, vyměňte zámky a sdělte mu, kde si má vyzvednou věci. Pokud by uživatel měl v bytě ve své době bydlet po právu a právo nyní zaniklo, vyzvěte jej k opuštění bytu a poté se případně obraťte na soud s žalobou na vyklizení.

21.1.2019

Nárok na dědictví.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Před 4 lety mi babička přepsala dům jako dar. Teď se to dozvěděl strýc a chce po mě peníze, má na to nárok? Několik let tam nejezdil i když žil ještě děda a ani po tom tam nejezdí dá se říct že se k nim vůbec neměl. Všechno jsme opravovali na domě já a můj taťka. Teď když zjistil strýc že dům je napsaný na mě chce vyplatit. Má na to nárok? Dá se to nějak zvrátit? Musím mu vyplácet peníze? Chce 300 tisíc i když tam nikdy nic neudělal a nepomohl. I když se dělala koupelna, kanalizace atd. Děkuji mockrát za odpověď.

Dobrý den, strýc na vyplacení části ceny darované nemovitosti nárok nemá. Je právem každého vlastníka rozhodnout se, jak se svým majetkem naloží. Určité nároky by mohly být vzneseny až v rámci dědického řízení při vypořádání pozůstalosti po Vaší babičce započtením na povinný díl dědice v posledních třech letech, ovšem nyní nárok strýce dle mého názoru nevznikl.

21.1.2019

Kontrolní prohlídka stavebního úřadu

Dobrý den, prosím o odpovězení na můj dotaz. Dostali jsme od stavebního úřadu " Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce" k naší chystané kolaudaci přístavby verandy na den 10.7.2018, v této výzvě nebylo vůbec uvedeno jakým způsobem se můžeme omluvit v případě, že nám tento termín nevyhovuje.Bylo tam jen uvedeno, že si může zvolit zmocněnce na zastupování, ale to manžel nechtěl. Měli jsme totiž v tomto týdnu zaplacenou dovolenou. Proto jsme týden dopředu na stavební úřad napsali , že se nám tento termín nehodí , že jsme na zaplacené dovolené. Po dovolené nám došel dopis, že u nás byli, ale že ústní jednání spojené s místním šetřením se nekonalo, protože jsme se ho nezúčastnili. Požadují po nás doložit doklad o zaplacení dovolené. V případě, že ho nedoložíme, tak že nám mohou dát pokutu až do výše 50000 Kč. Potvrzení o tom, že jsme dovolenou objednávali už dubnu máme, ale nějak nám vadí přístup , že požadují toto potvrzení. Volali jsme na stavební úřad do jiného města a tam nám řekli, že

Dobrý den, Důvody pro omluvu z nařízeného jednání je vždy vhodné doložit, aby byla posouzena jako řádná. Informace v rámci doložení jsou součástí správního spisu, obsah správní spisu není veřejně přístupný, pouze účastníkům řízení. Lze samozřejmě požádat o utajení této části spisu i vůči účastníkům řízení.

21.1.2019

Nájemní smlouva v obecním domě

Dobrý den! Dostal jsem se do poměrně složité situace a potřeboval bych jen poradit, jestli má smysl vynákládat nějakou snahu o případnou nápravu minulosti. V roce 1995 jsem řešil bytovou záležitost a to tím, že jsem vybudoval na vlastní náklady bytovou jednotku v obecním domě. Podepsal jsem smlouvu, že po vybudování a kolaudaci byt předám do vlastnictví obce a ta mi vystaví nájemní smlouvu na dobu neurčitou za regulované nájemné po dobu umoření vynaložených nákladů. K vybudování došlo a i kolaudace proběhla bez závad. Jen nedošlo z mé strany k předání z důvodu požadavků na doplnění smlouvy o mé připomínky a já nemám žádnou nájemní smlouvu. Bohužel k umořování však dochází na základě evidenčního listu, který jsem nepodepsal a přišel jen neadresně poštou. V dnešní době se jedná v tržní hodnotě cca asi o 6 mil. korun. To v roce 1995 nemohl nikdo tušit a ještě se změnil zákon a vše v domě i bez předáné je údajně majitele nemovitosti. Jedná se o byt 3+1 v Brně 61500. Nejedná se mi o finančn

Dobrý den, dotaz se nevešel celý, tedy se pokusím zodpovědět alespoň částečně. Domnívám se, že byste se měl obrátit na obec a předložit jim doklady, které k dohodě z roku 1995 máte. Zřejmě jste sepsal s městem nějakou smlouvou, na základě které Vám bylo vystaveno stavební povolení (souhlas vlastníka je k takové stavbě nutný). Pokud dům v mezidobí byl převeden mimo obecní vlastnictví, bude mj. záležet na tom, zda obec nového vlastníka uvědomila o této dohodě. Jedná se o stavbu v cizí nemovitosti resp. zhodnocení cizí nemovitosti a na straně vlastníka vzniklo bezdůvodné obohacení, které mělo být kompenzováno nájemním vztahem na dobu určitou, do „odbydlení“ vynaložené investice. Pokud byla ústní dohoda, která má samozřejmě také svoji právní váhu, že investice bude postupně kompenzována v prominutí nájemného v určité výši, je otázka, zda již není plně „odbydlena“. Navýšení tržní hodnoty bytu by hrálo roli, pouze tehdy, když by byla tato valorizace součástí dohody. Doporučuji se poradit s

14.1.2019

Dědictví a SJM

Dobrý den, prosím o radu ohledně dědictví. Bydlíme s manželem v rodinném domě, který je zapsán v KN jako SJM a máme každý děti z prvního manželství : já syna a manžel syna a dceru. Chceme aby po každém z nás dědili jenom vlastní děti a také, pokud jeden z nás již tady nebude, aby ten druhý mohl v domě dožit. Stačilo by sepsat ohledně toho závěť, buď vlastnoruční nebo u notáře, nebo se musí zrušit SJM a potom každý z nás sepíše závěť ohledně svého majetku? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, SJM není třeba rušit. Doporučila bych navštívit notáře, který jednak sepíše právně korektní závěť a zajistí její uložení v rejstříku zástav, kde nebude zapomenuta. Zároveň platí, že bez sepsání závěti dědí v 1.dědické třídě manžel a jeho děti rovným dílem po předchozím vypořádání SJM – tj. např. polovinu RD si ponechává přeživší manžel a polovina je rozdělena na třetiny mezi manžela a 2 děti, děti manžela/ky nedědí ničeho. V závěti lez pak upravit jinak (při zachování povinného dílu potomka, což je např. u zletilých potomků ¼ zákonného dědického podílu) a případně upravit podmínku dožití přeživšího manžela jako vůli zůstavitele.

14.1.2019

Právní zastoupení

Dobrý den, od roku 1973 jsem vlastnila dům s otcem každý ideální polovinu .v domě stále žijeme. Otec daroval jeho polovinu domu setře.16.12 2013.Tatínek 22.5 2018 zemřel doma ,starala jsem se o něj do poslední chvíle ona vůbec. Chtěla jsem od sestry její polovinu odkoupit, jeden den jsme se na všem dohodli byl u toho můj manžel a její a druhý den mě řekla, že nic neplatí. Potom podala svěřeneckou smlouvu s jinou cenou a podmínkami pro nás nevýhodnou., v domě bydlím od narození dům jsme udržovali ,jak nám otec dovolil dělali jsme střechu, bazén, pergola.. Otec na nic nepřispíval. V domě také podnikám mám tu přes dvacet let obchod .Sestra zde trvale nebydlela a s ničím nepomáhala. Nevíme jak dál ,protože se sestrou není dohoda možná.. Dům je velký ,ale není v dobré kondici. Setra si bere advokáta a my potřebujeme také zastupovat při jednáních ,protože to asi dojde k soudu.

Dobrý den, myslím, že právní zastoupení je za těchto okolností rozumné. Obecně platí, že spoluvlastnictví je často velkým zdrojem konfliktů. Každý ze spoluvlastníků má povinnost podílet v rozsahu svého podílu na údržbě společné věci. Rovněž platí, že se spoluvlastníci musí dohodnout na správě a údržbě společné věci, na opravách, zhodnocení, rekonstrukcích, pronájmu apod. U podílu 50:50 nelze využít možného rozhodnutí váhou většiny. Nebude-li dohoda možná, lze činit opravy nezbytné a druhý spoluvlastník pak má povinnost v rozsahu svého podílu se na úhradě nákladů s tímto spojených podílet. Zkusila bych zjistit, za jakých podmínek by sestra přistoupila k prodeji, pokud by pro Vás bylo únosné uhradit byť vyšší částku, zřejmě si ve výsledku ušetříte řadu nákladů a starostí odkup bude pro vás výhodnější. Pokud dojde k soudu, soud nařídí rozdělení společné věci, není-li to možné, o přikázání do vlastnictví jednomu ze spoluvlastníků za zjištěnou náhradu znaleckým posudkem a pokud žádný věc n

14.1.2019

Smlouva o bezplatné výprose

Dobrý den, koupila jsem chatu s několika pozemky. Jeden pozemek leží u řeky a vedlejší chata k němu nemá přístup. Majitelé chaty si na části pozemku v minulosti udělali posezení, nikomu to nevadilo, ani mně ne, ale nechci, aby měli do budoucna nějaké užívají právo a já se musela o svůj pozemek někdy soudit apod. Jak toto ošetřit? děkuji

Dobrý den, můžete s nimi uzavřít smlouvu o bezplatné výprose – dohodu o tom, že půjčujete pozemek sousedům k užívání s tím, že vrácení můžete následně požadovat kdykoliv.

14.1.2019

Zatajené dědictví

Dobry den, nyní jsem se dozvěděl nové skutečnosti. za společného manželství otec získal družstevní byt. Před 16 lety došlo k rozvodu rodičů, tim způsobem, že matka zatajila že otec v bytě nebydlí(matka ho vyhodila) a nepredala mu dopisy k předvolání soudu. Obdobně i převedla společný byt na sebe. Po 2 letech otec zemřel, s bratrem jsme podepsali, že se vzdáváme dědictví. Nyní jsem se dozvěděl nové skutečnosti ohledně podvodné jednání matky s bytem, který je již převeden v jejim osobním vlastnictvi. Měli či máme s bratrem nárok na podíl z bytu? Děkuji

Dobrý den, společné členství rodičů v družstvu bývá v družstvu evidováno a nezaniká odstěhováním z bytu. Neuvádíte, které listiny si otec nepřevzal. Pokud se jednalo o soudní vypořádání majetku náležejícího do SJM, mohl o byt přijít v rámci tohoto řízení kvůli nedostatku procesní aktivity (mohl tak činit i zcela záměrně), s tímto zřejmě s takovým časovým odstupem nepůjde nic udělat. Vše, co tvrdíte o podvodném jednání, byste musel soudu doložit. O majetkovou účast na členském podílu k družstevnímu bytu jste také možná přišli s bratrem v rámci vzdání se dědického podílu, což jste učinili zřejmě dobrovolně a nyní půjde zpětně obtížně zpochybnit. Takto se mi jeví Váš nárok jako velmi pochybný.

14.1.2019

Odkázání nemovitosti v závěti

Dobrý den paní doktorko, před pěti lety jsem si koupil dům. Mám syna z předešlého vztahu a nyní novou přítelkyni. Chtěl bych napsat závěť kde půlku domů odkazi synovi a druhou půlku mé přítelkyni. Má dceru a já bych chtěl aby po smrti mé přítelkyně chtěl, aby celý dům dostal můj syn. Je možné abych napsal takovou závěť? Že odkazuji půl domů mé přítelkyni ale po její smrti dům pripadne synovi? Děkuji za odpověď

Dobrý den, mám za to, že lze tímto způsobem v závěti vymínit, neboť dle zákona zůstavitel může nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice, vhodný postup konzultujte s notářem, u něhož doporučuji závěť sepsat. Odměna za sepsání závěti obvykle bývá okolo 2000,- Kč a notářem sepsaná závěť je obtížněji napadnutelná. Notář také zajistí její uložení v rejstříku závětí, kde je po smrti zůstavitele snadno vyhledatelná.

14.1.2019

Co je součástí SJM?

Dobrý den. Jsem OSVČ, vyvíjím software. Jediným majetkem je počítač a finanční prostředky na účtě. Po celou dobu podnikání sloužil prakticky celý příjem na zabezpečení rodiny. Jsem v rozvodovém řízení. Doplním, že naše dvě nezletilé děti mi byly svěřeny do péče. V rámci vyrovnání majetku budu muset manželce vyplatit byt apod.. Dočetl jsem se, že do SJM mají patřit i budoucí "zisky" z činnosti. Je tato informace pravdivá? Pokud ano, situace je prakticky neřešitelná - zabezpečit děti, vyplatit manželku a část (nevím, jak se stanovuje) příjmu z podnikání odvádět kdo ví jak dlouho manželce.

Dobrý den, součástí sjm jsou i splatné příjmy každého manžela, tedy částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti a to v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat. Manželka má předpokládám vyživovací povinnost vůči dětem. Vhodný postup bych konzultovala s právníkem, vše by bylo vhodné upravit dohodou.

14.1.2019

Spory o chatu po rozvodu

Dobrý den. Jsem 4 roky rozvedená. Za manželství jsme užívali na pozemku města bez smlouvy zahradu, kde jsme vlastními silami postavili chatku. Po rozvodu jsem s městem uzavřela smlouvu o nájmu. Býv.manžel mě neustále na zahradě obtěžuje, dělá si nárok na chatu, která je navíc jako "černá stavba"(rozměr cca 16 m) s tím, že ji on postavil a je jeho. Několikrát vyměnil zámky, moje odvrtal, dělá si nárok na ni, ale myslím si, pokud máme již 4 roky po rozvodu a ani jeden z nás nevyužil SJM a navíc stavba vlastně jako neexistuje, nemá se čeho domáhat. Společný majetek spočíval jen v os. vozu, který si on vzal. Přes advokáta jsem ho vyzvala, ať chatu odstraní, jinak bude nahlášena na MěÚ a budu já vyzvána k odstranění na vlastní náklady plus pravděpodobně dostanu pokutu. To neudělal. Prosím o radu.

Dobrý den, obraťte se na něj opět s výzvou od advokáta, aby obtěžování zanechal, jinak budete nucena předat věc Policii ČR. Bez ohledu na právní situaci ohledně stavby chaty, nemá právo rušit Vaše užívání, pokud jste si dohodli nájemní smlouvou, že stavba bude užívána Vámi. Pokud jde o vypořádání SJM uplynutím doby po rozvodu, pak platí, že po třech letech od zániku společného jmění se uplatní tzv. nevyvratitelná zákonná domněnka jeho vypořádání, není-li dříve vypořádáno dohodu či soudně (není v této době ani podán návrh k soudu). Majetková práva, včetně práva nájmu náleží stejným dílem oběma (bývalým) manželům.

14.1.2019

Neschopnost podepsat kupní smlouvu

Dobrý dne. Naše maminka prodává byt v osobním vlastnictví, který již přes 1rok neužívá. Během posledních 14ti dnů se její zdravotní stav zhoršil natolik, že nezvládne žádné úkony spojené s podpisem připravené KS. Kupující má u banky schválenou hypotéku na koupi bytu. Poraďte, prosím, jak je možné dokončit transakci, když jsme nestihli požádat o zastupování. Zastupování by bylo třeba i při vyřizování dalších smluv, které měla uzavřené (pronájem bytu s pečovatelskou služnou, smlouvy na dodávku energii, atd.). Děkujeme

Dobrý den, tato situace nemá jednoduché řešení, pro tento účel by bylo nutné požádat soud o stanovení opatrovníka, což ovšem může nějakou dobu trvat, nakládání s nemovitostí schvaluje v případě takového zastoupení ještě navíc soudu, což je další časová prodleva.

16.9.2018

Dědictví po babičce

Dobrý den, já a moje nevlastní sestra (od matky) máme každá dědit pozemek na půl. Na pozemku bydlí babička (z matčiny strany) a rodiče. Rodiče chcou dát půlku mně, ale babička půlku sestře (na mě je už dědictví poloviny napsané, nevím jak u sestry). Sestra na pozemku bydlela jen chvíli a její přítel, s kterým ma dvě děti pozemek nechce. Hodnota pozemku je velká. Chtěla bych se tedy zeptat jestli je nějaká možnost půlku, kterou má zdědit sestra převést na mě. Řeším toto dopředu, abych věděla, jak se zachovat, kdyby se něco s babičkou nebo rodiči stalo a já se náhle musela nějak dělit a přijde mi, že sestra se o to zatím nezajímá, a proto bych měla nějaký náskok. Prosím tento dotaz nezveřejňujte nikde. Děkuji

Dobrý den, pokud zemře Vaše babička bez závěti, dědí ze zákona v první třídě zůstavitelovi děti a jeho manžel. Pokud tedy všichni potomci Vaší babičky žijí, budou dědit oni, pokud je to tedy jen například Vaše matka, pak celou pozůstalost zdědí Vaše matka. Pokud chcete dědit přímo od babičky, doporučil bych nechat ji sepsat závěť, kde Vás určí jako dědice daného pozemku, Vaše matka je však tzv. nepominutelný dědic, kterému náleží určitá část pozůstalosti, tedy závisí na výši majetku, o níž by se pořizovalo závětí, pokud může být povinná část matky vyrovnána z dědictví jinak, pozemek byste získat mohla. Nejjednodušší možností je však dle mého názoru klasická darovací smlouva, kterou se zřídí věcné břemeno doživotního užívání pro Vaši babičku. Touto smlouvou se stane vlastníkem předmětné nemovitosti, jakmile doručíte smlouvu příslušnému katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na vklad a úředně ověřenými podpisy. Sestra by měla možnost získat jinou část rodinného majetku, jinak by se cítila o

16.9.2018

Náhrada technického zhodnocení nemovitosti po úmrtí

Dobrý den rád bych se zeptal na můj připad, po umrtí matky jsem zdědil nemovitost a její bývalý přítel ji obývá. Podávám žalobu na vystěhování protože se nechce vystěhovat. Matka s ním nežila již nejméně rok, ale nechala ho za korunu bydlet na základě nájemní smlouvy na dožití. Podal na mne pohledávku u notáře, pokud se má vystěhovat chce náhradu 1mil korun a zhodnocení doloží účty. Jedná se chalupu v celkové hodnotě 1,4 mil. Zhodnocení Byla prý ústní dohoda mezi matkou a jím a má na to i svědky..... ale to přece může požadovat každý, on nemá písemný rozpočet-dluh podepsaný od zemřelého, matka se už nemůže hájit atd... Kdo je tedy v právu? Můžu požadovat uvedení nemovitosti do původního stavu ? Budu muset opravdu prodat nemovitost a zaplatit? Děkuji za odpověd David

Dobrý den, bez širší znalosti smluv a okolností Vám nemohu zcela odpovědět. Proto odpovím jen obecně, co se týká zhodnocení, respektive stavebních úprav, §2263 občanského zákoníku stanoví, že nájemce může provést stavební úpravy, souhlasí-li s tím pronajímatel, tento souhlas předpokládám, že nájemce měl od Vaší matky. Nicméně v dalším odstavci téhož paragrafu je řečeno, že při skončení nájmu odstraní nájemce v domě změny, které provedl, ledaže to pronajímatel nežádá. Odstranění stavebních úprav tedy po skončení nájmu požadovat můžete. Otázkou je rovněž, kdy zhodnocení bylo provedeno, zda již nárok se zhodnocením spojený není promlčený, zda vůbec toto zhodnocení doloží apod. Se skončením nájmu je to komplikovanější, existují zákonné důvody pro vypovězení nájmu s výpovědní dobou, ale podstatné je to, co je ujednáno ve smlouvě. Ustanovení §2000 o.z. dále stanoví, že je-li smlouva uzavřena na doživotí, nebo na dobu delší 10 let, může se smluvní stran po uplynutí této smlouvy dožadovat u so

16.9.2018

Nárok na polovinu společného majetku po rozvodu

Dobrý den paní doktorko,po rozvodu mých rodičů v roce 2010, na mne otec přepsal Smlouvu o převodu členských práv a povinností v Bytovém družstvu, jejíž součástí bylo právo nájmu k družstevnímu bytu. V té době rodiče spolu vůbec nekomunikovali a otec na mne přepsal byt, aby mě zajistil. Byt jsem do budoucna plánovala prodat a podělit rodiče rovným dílem. Bohužel jsem uvěřila nátlaku ze strany matky, která mě nechala podepsat papír, který dle jejich slov jakože potvrzoval, že mě má matka bude zastupovat v době mé nepřítomnosti, nebo neschopnosti se o byt postarat. S důvěrou jsem jí papír podepsala a po dlouhé době zjistila,že se jednalo o Dohodu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v Bytovém družstvu(náležící mé matce). Podpis v Dohodě byl notářsky ověřen bez mého vědomí, nepamatuji se, že bych s matkou byla Dohodu notářsky ověřit. Tento byt přešel v osobní vlastnictví v roce 2015, v katastru je majitelem má matka.

Dobrý den, pokud jste dohodu s matkou podepsala před notářem a následně došlo k převodu bytu do osobního vlastnictví, je nyní jeho vlastníkem Vaše matka. Že by byl Váš podpis notářsky ověřen bez Vašeho vědomí, mi připadá nepravděpodobné, nicméně pokud si vážně myslíte, že se tak stalo, doporučoval bych se obrátit na příslušného notáře a zejména na orgány činné v trestním řízení pro podezření z trestného činu (například podvod, zneužití pravomoci úřední osoby…).

16.9.2018

Daň z nemovitosti, v níž se částečně podniká

Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v následující situaci. Jsem spolumajitelkou domu, jehož cca 1/3 plochy pronajímáme k provozování hostinské činnosti. Dosud jsme platili finančnímu úřadu daň z nemovitosti částečně jako z rod. domu a část jako občanská vybavenost. Letos nám F.ú. vypočítal daň tak, že celý dům slouží jako občanská vybavenost (hostinská činnost). Na náš dotaz, proč tomu tak je, bylo sděleno, že pokud písemně doložíme, že větší část domu je užívána jako rod.dům, bude nám platba pro další období snížena. Nemáme jak toto dokázat, protože část domu není vůbec využívána a v části bydlí příslušníci rodiny. V každém případě plocha hostince prokazatelně nepřesahuje více jak polovinu plochy tohoto domu. K dispozici mám "Smlouvu o pronájmu nebytových prostor" , kterou jsme uzavřeli se současným pronajímatelem hostince. Zde jsou uvedeny výměry pronajímaných ploch , z nichž je patrno, jaká poměrná část slouží k podnikatelské činnost. Stačí tato smlouva F.ú. k tomu, aby uznal,

Dobrý den, dle mého názoru by nájemní smlouva, kde jsou vymezeny prostory sloužící jako hostinec stačit. Nicméně úřad může zastávat jiné stanovisko, proto bych doporučil příslušný finanční případ obeslat a požádat o předběžnou informaci, kterou je vám správní orgán povinen poskytnout, zda kopie nájemní smlouvy je postačující. Do přílohy bych nájemní smlouvy rovněž vložila plán domu se zakreslením prostor, z nichž bude patrná plocha prostoru sloužícího k podnikání - hostince.

16.9.2018

Podzemní sklep - vlastnictví

Dobrý den, mám dotaz ohledně sklepu pod sousedovou zahradou. Věc se má tak, že jsme s manželem prodali sousedce kus zahrady a pod částí je náš sklep, který není uveden ve smlouvě. Nyní se vztahy mezi námi velice zhoršily a sousedka nám začíná vyhrožovat, že o sklep příjdeme. Prosím Vás pěkně o radu jak máme postupovat,jaké máme práva, zda po nás může požadovat nějaký nájem. Děkuji velice Pitronová

Dobrý den, odpověď na Vaši otázku záleží na mnoha faktorech. Obecně lze říci, že od 1. 1. 2014 platí zásada, že stavba je součástí pozemku s výjimkou podzemních staveb se samostatným účelovým určením. Pokud půjde o sklep k domu, je to patrně situace, kdy se stane součástí pozemku, neboť vlastní účelové určení nemá. Naopak vinný sklep, který má samostatné účelové určení, by již byl samostatnou stavbou a musel by být zachycen zvlášť ve smlouvě, aby došlo k jeho převodu. Neuvádíte, kdy jste pozemek na sousedy převáděli. Výše uvedené platí až od 1.1.2014. Jde - li tedy o starší převod, je nutné prověřit obsah kupní smlouvy pro odpověď na otázku, zda byl sklep výslovně součástí převodu či nikoliv. Uvádíte, že ve smlouvě uveden nebyl, tedy měl by zůstat ve vašem vlastnictví, a to z důvodu, že nebylo úmyslem stran sklep převést a také patrně z důvodu, že jde o součást domu, tedy jako příslušenství věci hlavní. V návaznosti na tyto předpoklady je možné odpovědět na otázku, kdo je vlastníkem s

16.9.2018

Dědictví a společné jmění manželů

Dobrý den . Nemohu nikde najít , zda do SJM v případě dědictví se započítávají i peníze ,které jsem od manžela dostávala za péči o něj - tedy příspěvek na péči , který měl přiznaný od státu ve 3.st závislosti . Tento příspěvek chodil mě jako pečující osobě na můj účet . Současně na tento účet chodily i invalidní důchod muže a můj starobní důchod . Z důchodů jsme žili a příspěvek na péči jsem se snažila šetřít a neutrácela .Měla jsem hlavně a zřeteli , kdyby se se mnou něco stalo , aby manžel měl peníze a mohl si z nich platit dobrou péči . Manžel zemřel a mě zajímá ,jestli tyto peníze budou předmětem dědictví , nebo jsou jenom moje ,jestli příspěvek na péči spadá do dědictví ,nebo patří jen příjemci této dávky. Děkuji velmi pěkně . Dolanská

Dobrý den, to že příspěvek chodil na Váš účet, neznamená, že jsou to Vaše peníze, jestliže byl oprávněným z příspěvku Váš manžel, pak jsou součástí jeho jmění, respektive společného jmění manželů, tudíž i součástí pozůstalosti.

16.9.2018

Družstevní podíl - dá se děděit?

Dobrý den, můj manžel je vlastníkem družstevního bytu, podíl zdědil po rodičích. Já jsem přihlášena k trvalému pobytu. Manželovi je 73 let a tak by mě, co se s bytem stane, pokud by zemřel. Dá se družstevní podíl nějakým způsobem dědit? Nechtěla bych skončit na ulici. Děkuji, Bernardová

Dobrý den, podíl v družstvu, stejně jako podíl v jiných obchodních korporacích, je samozřejmě předmětem dědického práva a je tak součástí pozůstalosti. Mimo to zákon výslovně upravuje situace, v případě, že je družstevní podíl nabyt děděním.

16.9.2018

Autorská práva

Dobrý den.Prosím,ráda bych vėdėla,zda se mohou či nemohou kopírovat křížovky.Koupila jsem knihu křížovek.Nėkteré jsem nakopírovala,abychom si s našimi seniory mohli zasoutėžit o nejlepšího luštitele.Byla jsrm nařčena z ho,že kopírování je trestné,neboť se jedná oporušování osobních práv.Je to tak???

Dobrý den, v první řadě je třeba říct, že ne každé porušení zákona je trestné ve smyslu trestní odpovědnosti podle trestního zákoníku. Dle mého názoru nejde ani o porušení osobnostních práv. V úvahu by nicméně přicházelo porušení autorských práv, tedy práv autora k jím vytvořenému dílu (vydavatele knihy ke křížovkám). Neoprávněné užití autorského díla je podle autorského zákona přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 150.000 Kč. Ve vámi popsaném případě se však dle mého názoru nejedná o takovýto přestupek, jelikož jste kopie křížovek užila pro osobní potřebu, jejímž účelem nebylo dosažení zisku.

16.9.2018

Vydědění syna

Dobrý den. Mám syna, který už 10 let u nás nebydlí, nemá u nás trvalé ani přechodné bydliště, nejsme v kontaktu, nezajímá se o nás, ozve jen tehdy, když potřebuje peníze, byl soudně trestaný, většinou nepracuje a má exekuce. Chtěla jsem se zeptat, jestli můžu syna vydědit ? Jsem vlastníkem domu v kterém s mužem žiju, dále mám ještě dceru a nechci, aby syn v případě mé smrti po mě dědil, proto se ptám co mám udělat, vydědit ho (pokud to jde), nebo sepsat závěť ? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud byste sepsala závěť bez jeho vydědění, má Váš syn nárok na tzv. povinný díl, u zletilého syna by za předpokladu, že máte dvě děti, činil povinný díl 1/8 z hodnoty celé pozůstalosti. Pokud nechcete, aby syn po Vaší smrti zdědil nic, máte možnost ho ze zákonných důvodů vydědit. Zákon č. 89/2012 občanský zákoník rozlišuje čtyři základní důvody vydědění: neposkytnutí potřebné pomoci zůstaviteli v nouzi, neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele, odsouzení za TČ spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze a vedení trvale nezřízeného života. Ve Vašem případě je nejpříhodnější druhý důvod (neprojevování opravdového zájmu). Prohlášení o vydědění se pak činí (mění a ruší) stejným způsobem jako závěť.

16.9.2018

Majetek v rodině - darování

Dobrý den, sestra se po rozvodu nastěhovala k mamince - maminka je vdova a má Rd ve svém vlastnictví. Sestra neustále maminku proti mě štve, vymýšlí si a lže, tím že tam bydlí je maminka na její straně. Nyní už je situace taková že se mnou máma nemluví, nezvedá mi telefon atd. Předpokládám že dům daruje sestře. Prosím dá se to nějak řešit když dům dostane sestra darem a já nic? Děkuji.

Dobrý den, Vaše maminka může o svém majetku rozhodovat sama, pokud se tedy nejste schopny nějak dohodnout, může nemovitost darovat Vaší sestře i bez Vašeho vědomí a souhlasu. Jediný moment, kdy se bude k takovému darování přihlížet, je v případě, kdy by Vaše maminka zemřela. V takovém případě, pokud by se tak stalo v době do 3 let od darování, by bylo toto darování započteno na povinný díl z pozůstalosti a o tento dar by byl povinný díl Vaší sestry snížen.

16.9.2018

Rozvod a dědictví

Dobrý den, mám dotaz ohledně rozvodu a dědictví.Tchýně a tchán se rozvedli přibližně před 30 lety,nikdy neproběhlo majetkové vyrovnání.Tchýně zůstala v jejich společném domě do dnes a tchán se tenkrát ihned odstěhova.Děti (4) byli v matčině péči.Nyní tchán je vážně nemocný,nevypadá to dobře je už na morphinu.Tchán žije se svou přítelkyní již 31 let,mají spolu dceru (21) a jednu starší,která není jeho.Tudíž se chci zeptat co bude s domem po jeho smrti?Stále je veden na katastru nemovitostí jako spoluvlastník. Děkuji za odpověd

Dobrý den, nemovité věci, pokud nedošlo k vypořádání společného jmění manželů (či za původní právní úpravy bezpodílového spoluvlastnictví) přechází do vlastnictví právní fikcí, kdy má každý manžel polovinu, tj. předpokládám, že polovina domu bude součástí pozůstalosti a vypořádána v rámci dědického řízení. Nebude –l i pořízena závěť v první dědické třídě dědí manželka a jeho děti stejným dílem.

23.7.2018

Vrácení daru

Dobrý den,potřebuji poradit.Dostala jsem pul roku zpět darem 40tisic a v únoru 60 tisíc.Byla jsem v horší finanční situaci a známí říkal ať to vůbec neresim-byl jsi vědom ze mu to nemam z čeho vracet.Pak jsme se nepohodlí a chce peníze zpět.Zadnou smlouvu nemáme,mam nějaké sms kde dokonce napsal že se jedná o dar.Ale bud mu to prý dam neb to udělá jinak.Dekuji za radu.

Máte-li sms, kde je potvrzeno, že se jedná o dar, můžete s tímto argumentovat v rámci případného soudního sporu, pokud na něj dojde. Tedy ty si dobře uchovejte. Pouze upozorňuji, že bezúplatný příjem=dar podléhá dani z příjmu, pokud nejde o dar od příbuzného nebo od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou a nebyl-li nižší než 15.000,- Kč

23.7.2018

Insolvence

Dobrý den, po mém zemřelém otci, který měl svou vlastní rodinu jsem zdědil se dvěma nevlastními sestrami a jejich matkou každý podíl 1/4 bytu 3+1 a rozhodli jsme se ho prodat, jenže Jedna nevlastní sestra je v insolvenci. Insolvenční soud rozhodl, že za ni bude vystupovat insolvenční správce a vydal souhlas s "prodejem mimo dražbu" m.j. že prodej resp. nabídka m.j. musí být veřejně, nejvýhodnější nabídce a stanovuje další podmínky. Mám tedy bezplatný spíš obecný dotaz, jaké mám jako spoluvlastník možnosti, tzn. mohl by ten podíl koupit např. nějaký spekulant, který by dal sice nejvyšší nabídku ale neodpovídající reálné ceně a pak třeba bránil v prodeji s nepřijatelnými podmínkami, jak je to s předkupním právem, kdybych si na to někde půjčil, nebo kdyby to např. komukoliv, nebo ostatním spoluvlastníkům chtěla svůj díl darovat? děkuji za bezplatnou odpověď, v případě placené odpovědi nic mi neodpovídejte ani prosím neúčtujte. I tak děkuji Michal

Myslím, že se s insolvenčním správcem dohodnete, podejem nejvyšší nabídce se rozumí prodej přes realitní kancelář či na základě inzerce. Prodej bude vhodné zrealizovat jednou kupní smlouvou, kde ins. správce bude vystupovat na straně prodávajících vedle ostatních spoluvlastníků. Kupující bude patrně nucen složit peníze předem a je-li zde nějaký věřitel zajištěn id. ¼ bude muset dát ke zpeněžení pokyn. Doporučuji v prvé řadě kontaktovat ins. správce až budete mít vhodného zájemce a dohodnout se s ním na dalším postupu.

23.7.2018

Rozdělení majetku

Jsem rok po rozvodu. Nechali jsme si společně s manželem zahradu. Neklape to. Chci zahradu prodat, manžel nesouhlasí, na vyplacení ani jeden z nás nemá. V případě žádosti k soudu, kdo bude platit poplatky za soud, znalecký posudek a kolik tyto poplatky činí. Myslím, že manžel u soudu cukne a vše zaplatím já. Jak tedy postupovat??? Děkuji Kučerová

Dobrý den, rozumím-li správně, uzavřeli jste dohodu o vypořádání SJM tak, že jste ve spoluvlastnictví každý ideální ½. Popřípadě jste se nevypořádali vůbec a ještě je zde prostor nějak jinak dohodou upravit (např. výlučně Vy, po prodeji mu vyplatíte polovinu z kupní ceny). K vypořádání spoluvlastnictví – upravuje § 1143 a násl o.z., který stanoví: Nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne o něm na návrh některého ze spoluvlastníků soud. Rozhodne-li soud o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků. Je-li to možné, rozhodne soud o rozdělení společné věci; věc ale nemůže rozdělit, snížila-li by se tím podstatně její hodnota. Rozdělení věci však nebrání nemožnost rozdělit věc na díly odpovídající přesně podílům spoluvlastníků, vyrovná-li se rozdíl v penězích. Není-li rozdělení společné věci dobře možné, přikáže ji soud za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud

23.7.2018

Vypořádání společného jmění manželů

Dobrý den, mám prosbu ohledně vypořádání společného jmění manželů ,podala jsem žádost o rozvod,byt je v mém osobním vlastnictví,manžel mi koupil zahrádku ještě před sňatkem,jinak spolu máme jen skromné zařízení bytu,musím podat žádost o společné vyrovnání majetku děkuji

Dobrý den, podmínkou rozvodu není nutně vypořádání majetkových poměrů mezi manželi, rozvod proběhne bez ohledu na majetkové vyrovnání. Jiná věc by byla, pokud by se jednalo o společný návrh obou manželů, tam je nutné připojit dohodu ohledně majetku a bydlení pro dobu po rozvodu. Pokud jde o budoucí stav, obvyklé vybavení domácnosti do SJM dle nového občanského zákonu není součástí společného jmění manželů, manželé je vlastní rovným dílem, tj jejich režim podléhá režimu v § 698 a násl. občanského zákoníku, mj. se stanoví v § 699: (1) Opustí-li manžel rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak trvale a odmítá se vrátit, může žádat, aby mu manžel vydal to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti a náleží výhradně jemu. Co náleží manželům společně, si manželé rozdělí rovným dílem, ledaže to povaha věci vylučuje; v takovém případě se použijí obecná ustanovení tohoto zákona o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. (2) Potřebuje-li manžel to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácn

23.7.2018

Koupě pozemku z dražby

Dobrý den, měl bych zájem koupit pozemek z nedobrovolné dražby, ale je na něm zapsané v katastru předkupní právo České republiky z roku 2006 podle zák. č. 95/1999 Sb., které dražbou nezanikne. Chtěl bych se zeptat, jaké rizika tato koupě sebou nese resp., jak bych měl postupovat? Případně, jaký by to mohlo mít vliv na potenciální budoucí prodej pozemku? Děkuji.

Uvedený zákon byl nahrazen zákonem č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu, záleží na přechodných ustanovení zákona, zda bude již v daném případě použito znění nové normy. Zde se v ust. § 15 praví, že k pozemku převáděnému podle tohoto zákona má stát předkupní právo jako právo věcné; to platí i pro případ jiného zcizení než prodejem. V případě uvažovaného zcizení je vlastník pozemku povinen státu nabídnout pozemek ke koupi za cenu, za kterou byl koupen od Státního pozemkového úřadu nebo od Pozemkového fondu České republiky. Předkupní právo státu zaniká zaplacením kupní ceny pozemku, nejdříve však uplynutím 5 let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch nabyvatele. Doporučuji učinit dotaz v této věci na SPÚ ČR, zda právo stále trvá a případně si ze sbírky listin na příslušném kat úřadu zajistit vkladovou listinu, kde bude o předkupním právu více informací.

10.5.2018

Vystěhování družky z bytu

Dobrý den, Mám na Vás dotaz, moje maminka byla družkou. Zůstavitel je po smrti a maminka zůstavitele se zřekla dědictví ve prospěch dcery(sestry zůstavitele). Mohou požadovat okamžité vystěhování družky, když nebylo ukončené dědické řízení? Navíc družku neuznávají jako dědice...Děkuji za odpověď

Dobrý den, jestliže zůstavitel byl jediným vlastníkem bytu (nevlastnili ho s Vaší maminkou napůl), neuzavřeli nikdy manželství a neměli ani žádnou smlouvu, která by Vaši maminku opravňovala k užívání bytu (nájemní atd.), mohla by stále jako družka dědit ve druhé skupině dědiců: „Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“. Pokud nejsou podmínky pro její dědictví splněny, pak po ukončení dědického řízení, až když dědici bude potvrzeno nabytí vlastnického práva, může požadovat okamžité vystěhování. Pokud zůstavitel sepsal závěť, může být pořízeno o pozůstalosti také jinak.

10.5.2018

úprava dědictví?

Dobrý den, prosím o radu pro babi. Moje žijící babička (nyní 90 let) před 3 lety písemně darovala její družstevní pražský byt jednomu ze dvou synů ,s doložkou nemanipulace bytu do dožití. Nedávno se stav babi zhoršil ,a proto ji obdarovaný syn umístil do nejlevnějšího domova důchodců.. Je stále svépravná a dnes tvrdí, že byt darovala prvnímu synovi v dobré víře, že se obdarovaný syn rozdělí s druhým žijícím synem, i když o druhém synovi není ve smlouvě bohužel žádná zmínka. Lze nyní nějak vymáhat rozdělení hodnoty bytu na oba syny? (První syn o dělení 50-50 nechce slyšet). Předem děkuji

Dobrý den, jestliže byla nemovitost darována, přešla do vlastnictví prvního ze synů, v takovém případě se obávám nelze nic dělat, rozhodně po prvním synovi nelze požadovat, aby převedl ½ bytu na druhého syna. V úvahu by přicházela možnost odvolání daru pro nevděk. Zákon umožňuje, pokud obdarovaný porušil dobré mravy odstoupit od darovací smlouvy a byl-li již dar odevzdán, právo požadovat vydání celého daru. Porušení smlouvy lze v určitých situacích považovat za porušení dobrých mravů. Dárce může odvolat dar do jednoho roku poté, co mu obdarovaný ublížil. Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne. Je tedy teoreticky možné, aby babička písemně vyzvala obdarovaného s připomenutím tvrzené dohody, že polovinu převede bratrovi a s výzvou, aby toto jednání provedl, pokud se tak nestane ve stanovené lhůtě, může do smlouvy odstoupit. Chybí-li o této dohodě písemné důkazy, bude v případě soudního sporu pro ni velmi složité dokazovat, že

10.5.2018

Vydědění potomka

Dobrý den, dcera z 1. manželství se v mládí vdala na Slovensko, zde porodila syna, asi po 7 letech se vrátila do Česka a syna nechala v péči manžela. Dnes je jí 47 roků, celý život nepracuje, bydlí chvíli na ubytovně, chvíli bezdomovec, požívá neustále alkohol, o mne vůbec nejeví zájem, mezi lidmi se dala slyšet " s mámou jsem skončila". Chci ji vydědit, včetně jejího syna, který je na Slovensku, o něhož se celý život nestará. Prosím o radu, jak postupovat, jsem podruhé vdaná, máme byt v SJM a nechci, aby měl manžel problémy s dědictvím. Prosím o sdělení ceny sepsání dokumentu o vydědění, jeho formu, včetně vydědění potomka.Díky moc.

Dobrý den, ohledně vydědění občanský zákoník v § 1646 stanoví důvody, na základě kterého můžete potomka vydědit. Ve vašem případě by vzhledem k popisu situace připadal důvod podle písm. b) (neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat měl) a písm. d)(vede trvale nezřízený život. Dle odst. 3) ust. § 1646 o.z. - přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani jeho potomci, nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického. Prohlášení o vydědění se činí stejným způsobem jako závěť, nebo přímo v závěti, a to vždy písemnou formou buď jako soukromou nebo veřejnou listinu. Cena sepsání dokumentu se může pohybovat v rozmezí 2000-3000,- Kč, v této věci je třeba na konkrétní výši odměny dotázat notáře, kterého sepsáním závěti s vyděděním pověříte.

10.5.2018

Nároky na dědictví

Pani Raskova ,cetl jsem vasi odpoved ,dekuji za ni ,ze vubec jste me odpovedela,uz jsem nedoufal.Muj dotaz byl pod nazvem Dedictvi. Mozno ,ze jsem se spatne vyjadril-napsal ale s matkou jsme meli po smrti meho otce kazdy stejny podil na dome .Ja dedil po otci /bratr byl nevlastni ,takze nededil nic po otci /Po smrti matky jsme meli dedit na 1/2 ci ne ?Proc nevzal notar v potaz ,ze matka byla mnou vyplacena z otcovho podilu ,ktery nalezel mne jako vlastni syn . V te dobe kdy bylo projednavane dedictvi ,jsem se nachazel v USA,zadne vyrozumeni od notare jsem do schranky nedostal ,aby soused co mi se staral o doslou postu mi vyrozumeni od notare predal.Jak dale pokracovat ,co by jste poradila. Dedeni s matkou probihalo v r 2002 ,ale beze mne .Dekuji. Budu pod hlavickou Mike

Dobrý den, nevím, zda plně rozumím Vašemu dotazu, nicméně k převodu nemovitosti, nebo spoluvlastnického podílu, dojde až zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), jestliže jste tedy nepodali návrh na vklad vlastnického práva ve Váš prospěch, nemohl notář vědět, že nemovitost jste „vyplatil“ a měla by v odpovídajícím rozsahu náležet Vám. Dále jste v původním příspěvku psal, že Vás matka vydědila, důvody jste neuvedl, ale pokud byly oprávněné, nemáte nárok na žádný podíl z pozůstalosti. Vzhledem k tomu, že píšete, že dědické řízení probíhalo v roce 2002 je vysoce pravděpodobné, že veškeré Vaše nároky budou již promlčeny, a to nejpozději v tzv. objektivní 10 leté promlčecí lhůtě.

10.5.2018

Dědictví a daně

Dobrý den, bratři mého manžela zdědili dům po rodičích na půl. Jeden z bratrů chce svoji polovinu prodat nebo s mým manželem a se mnou vyměnit za náš byt, který máme v SJM. Můžete mi prosím poradit jak to jde nejlépe provést? Jakou smlouvou a jestli se pak bude platit nějaká daň, třeba z převodu? Předem děkuji za odpověď.

Nejlepší pro Vás bude pravděpodobně převést byt prostřednictvím vzájemných darovacích smluv. Jelikož se jedná o bezúplatný převod, daň z nabytí nemovitosti platit nebudete. Vzhledem k tomu, že jste příbuzní, měli byste být osvobozeni i od daně z příjmu. Jediné poplatky budou za návrh na vklad do katastru nemovitostí a poplatky za případný právní servis. Ve Vašem případě, pokud půjde o převod osobě blízké, mezi které se řadí rovněž bratr a osoby sešvagřené, se neuplatní předkupní právo druhého bratra, v případě, že byste později chtěli s polovinou disponovat nad rámec rodiny, je nutno počítat s tím, že předkupní právo je opět součástí naší právní úpravy. Je také třeba si uvědomit, že spoluvlastnictví spolu přináší řadu úskalí, např. otázka hospodaření a správy společné věci musí být odsouhlasena všemi spoluvlastníky, v případě poměru 50:50 nepřipadá v úvahu možnost „přehlasování“. Doporučuji tedy smluvně podchytit spoluvlastnickou dohodou podmínky užívání společné věci (kdo bude v domě

10.5.2018

Škoda u bytového družstva

Paní doktorko, od členů představenstva bytového družstva požadujeme informace související s opravou střechy, kvůli níž máme poškozený byt. Chceme vědět, zda byla stanovena rizika a kompenzace, zaslání zápisů z jednání, která se této problematiky týkala atd. Obdrželi jsme vágní odpověď ignorující naše dotazy. Obrátili jsme se na kontrolní komisi, která nám poslala odpovědi na malou část našich dotazů. Prosím o názor, jakým způsobem se může člen BD domoci informací, aniž by konkrétní činnost nechal schválit členskou schůzí?

Dobrý den, v tomto případě bude zřejmě nutné konkrétně vyčíslit škodu, kterou vůči družstvu uplatňujete v důsledku opravných prací na střeše a tento nárok napřímo uplatnit u družstva prostřednictvím představenstva družstva. Součástí Vaší nájemní (jiné smlouvy o užívání bytu) je právo na nerušené užívání bytu, které, pokud považujete za porušené, je třeba uplatnit. Práva členů družstva včetně případné úpravy komunikace v rámci družstva upravují rovněž stanovy, tedy doporučuji si prostudovat i jejich obsah.

10.5.2018

Nárok na důchod pro postiženou osobu

Dobrý den.Syn byl od mala dagnostikován s lehkou mozkovou disfunkcí,vychodil 9 let zvláštní školu,poté vyučen jako pomocný kuchař.Jeho stav se v dospělosti nezlepšil ba naopak.Od mala pozorován u psycholožky,v říjnu 2017 sme začali vyběhávat doktory,psycho,psychi a neurolog.máme uznán 3 stupen.Středně těžká mentální retardace intelekt 49% 70%neschopen podat jakýkoliv pracovní výkon.je Evidován na ÚP.Nikdy nikdo nám neřekl,že máme nárok žádat o důchod,natož do 18 let a důchod z mládí.Žádali jsme v 19letech.Dnes mu přišlo že mu náleží důchod 3497kč.Prosím pomozte,dá se odvolat?vskutku jsem nikdy nebyla nikým poučena či informována.s pozdravem Králová

Dobrý den, pro vznik nároku na invalidní důchod „z mládí“ platí tyto podmínky: Nárok na tzv. „invalidní důchod z mládí“ vznikne pouze osobě, která byla uznána invalidní pro invaliditu třetího stupně (dříve plně invalidní), dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. Pokud tyto podmínky Váš syn splňuje, doporučuji se obrátit se žádostí na příslušnou správu sociálního zabezpečení o jeho přiznání.

10.5.2018

Nárok na prodej nemovitosti

Dobrý den,staram se sestře o rodinný dům ktery už užívám skoro 20 let. Narodila se mi dcera a něco by jsem pro ni chtěla zanechat a proto jsem se snažila se sestrou domluvit na přepsání a odkoupení nemovitosti,ale neúspěšně. Mám v této situaci na něco narok nebo budeme muset odejít a smířit se s tím,že skoro 20 let jsem vyrážela peníze do domu sestry s kterou se nedá nijak domluvit? Děkuji za odpověď

Dobrý den, na odkoupení nemovitosti neexistuje žádný nárok, pokud tedy nemáte nějakou smlouvu, která by Vám tento nárok zakládala. To znamená, že pokud Vaše sestra dům prodat nechce, prodávat ho nemusí. Nárok byste mohla mít na proplacení finančních prostředků, které jste do domu vnesla, pokud tento vklad doložíte, ovšem je třeba vzít do úvahy rovněž skutečnost, že dům užíváte a výši úhrady, kterou případně sestře za užívání poskytujete.

10.5.2018

Darování pro případ smrti

Vážená paní doktorko, vlastníme s manželem rodinný dům a další movitý majetek. Vše v SJM. Oba máme dospělé děti z předchozího manželství, které o nás neprojevují žádný zájem. Rádi bychom, pro případ smrti jednoho z nás, toho druhého ochránili před vymáháním dědictví. Chtěli bychom, aby potomci dědili až po smrti druhého partnera. Závěť toto naše přání, vzhledem k nepominutelným dědicům, neřeší. Dočetli jsme se o nové zákonné možnosti, daru pro případ smrti. Je možné tento institut použít recipročně a nemusíme pro tento případ zužovat SJM? Děkujeme za odpověď.

Dobrý den, darování mezi manželi včetně daru pro případ smrti bude možné pouze ohledně výlučně vlastněného majetku, tedy by bylo nejprve nutné zrušit společné jmění manželů a o odděleném jmění poté uzavřít tyto darovací smlouvy. Doporučuji se obrátit na notáře, který by Vám případně režim oddělených jmění založil. Jiná varianta je dědická smlouva, kde by se za součinnosti dědiců vše sjednalo dle Vašich představ, bývá ovšem poněkud drahá (dle hodnoty majetku). Pro míru rizika, kterou „vymáháním dědictví“ přebíráte, sděluji, že po smrti jednoho z manželů se vypořádá SJM a manžel dědí společně s dětmi všichni rovným dílem v první dědické skupině jen tu část majetku, které po vypořádání SJM připadne do dědictví. Tedy předpokládám, že více než polovina domu zůstane vždy jednomu z manželů. V závěti se rovněž dá upravit poslední vůle zůstavitele, aby přeživší manžel mohl v domě dožít, čímž se jeho právo vyplývající z většinového spoluvlastnictví ještě posílí. V každém případě doporučuji navš

10.5.2018

Jak vymoci dluh

dobrý den ,jeden fotograf mi dluží za práci ,upravovala jsem mu plno fotek z mateřských školek ,mám je uložené ve složce a dluží mi 2000 korun, nechce zaplatit - mám podat stížnost někam na úřad , nebo jim poslat fakturu a oni ho třeba vyzvou nebo nevím jak mám postupovat -i v sms mi psal ze zapúlatí ale dodnes nic a už to bude v dubnu rok -děkuji

Stížnost na úřadě by nebyla moc platná. Doporučuji obrátit se na advokáta, který Vám pomůže Vaši pohledávku vymoci. Případně tak můžete učinit sám/sama podáním žaloby (návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu) u příslušného soudu. Pokud fotograf pohledávku neuhradí ani poté, co rozhodnutí soudu nabyde právní moci a vykonatelnosti, můžete ji dále vymáhat prostřednictvím exekutora nebo soudního výkonu rozhodnutí. Soudu je třeba dohodu o odměně řádně doložit (ideálně písemným ujednáním, alespoň v e-mailové korespondenci).

10.2.2018

Společné jmění manželů

dobrý večer.jsem vdaná 45 let.Manžel byl celá léta opatrný,co se peněz týče.Byli jsme za ta léta na dvoutýdenní dovolené.Kabát a boty nosí 20 let,manžel si stále spoří,chlubí se ,kolik zlatých cihliček m á.Já nenemám přístup ani k žádnému z jeho účtů(zahraničnímu a ni tuzemskému) naposledy mi zalhal,o čísle účtu,že prý mu nakázali,zěnit číslo.Ale na můj dotaz mi bylo sděleno,že číslo účtu bylo změněnona jeho žádost.Co má dělat,jse jen služka a můj muž mi tvrdí,že je to tak správně.Prosím,mohli byste mi poradit?

Manželské majetkové právo zná institut zvaný společné jmění manželů (dále jen „SJM“). Do tohoto jmění patří vše, co manželé, nebo jeden z manželů, nabyli během manželství s výjimkou toho, co slouží k osobní potřebě, nabyl jeden darem, odkazem, jako náhradu nemajetkové újmy, právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Správa společného jmění je podrobně upravena v §713 a následujících zák. č. 89/2012 Sb. občanském zákoníku. Obecně lze říci, že pokud manželé nemají ujednáno jinak (tzv. předmanželská smlouva), spravují SJM oba manželé, nebo jeden podle dohody. V případě, že manžel jedná bez souhlasu druhého, může se tento dovolat neplatnosti takového jednání. Krajním řešením je poté rozvod spolu s vypořádáním společného jmění manželů, kdy každému náleží jedna polovina.

10.2.2018

Zvláštní příjemce důchodu

Přeji hezký den .Ve společné domácnosti 14 roků se mnou bydlí moje maminka jelikož je jí 83 roků a má problémy s komunikací .Přála by si abych jí vyzvedávala důchod .Až do teď jí ho vozili domů .Ještě chodím do práce a tak když nebudu mít službu důchod s ní od pošty vyzvednu .J Proto bych potřebovala informaci zdali je možné s jejím svolením a hlavně na její žádost mi poskytnout plnou moc na vyzvedávání důchodu a ostatní pošty do vlastních rukou . Již jsem podnikla nějaké kroky ,ale nic se mi z toho nelíbí .Mohla bych jí založit konto a vyzvedávat jí peníze přes kartu jenže by jí strhávali za vedení účtu a to se mi zdá zbytečné když by se tam nic nenechávalo. Děkuji za pochopení s pozdravem

V případě, že oprávněná není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopna přebírat důchod, lze požádat příslušný obecní úřad (dle bydliště) o ustanovení tzv. zvláštním příjemcem důchodu, úřad má povinnost rozhodnout do třiceti dnů. Jelikož jde o jednání s úřadem, doporučilla bych podívat se na internetové stránky, co konkrétně budete potřebovat (zpravidla půjde o vyplněnou žádost, občanský průkaz, souhlas maminky, potvrzení lékaře), případně úřad kontaktovat a zeptat se jich přímo.

10.2.2018

Přepis nemovitostí

Dobrý den, prosím o radu. Rodiče mého druha (jejich syn) chtějí převést nemovitosti (dům a pozemek) na na něj a na mne (družka), každý polovinu. Na základě jaké smlouvy je tento přepis nejvhodnější? Například darovací smlouva? Budeme muset zaplatit za převod nějakou daň nebo budeme od daně osvobozeni? Děkuji za odpověď.

Nejvhodnější pro bezúplatný převod nemovitosti je skutečně darovací smlouva. Při bezúplatném převodu nebudete platit ani daň z nabytí nemovitých věcí. Jediná situace, kdy budete platit daň (z příjmu), nastane, pokud se následně rozhodnete nemovitost prodat dříve než pět let od jejího nabytí. Samozřejmě budete muset uhradit správní poplatek příslušnému katastrálnímu úřadu.

10.2.2018

Dědictví

Dobry den p.Raskova .mozno vase zodpovezeni pomuze i ostatnym lidem. Zjednodusene ,rodice rozvedeny ,otec umrel jako prvy nastalo dedicke konani ,Ja jako jediny syn 1/2 a matka druha 1/2 .Vyplatil jsem mame jeji 1/2 =650 000 tisic KC ,pred notarem do ruk meho nevlastniho bratra ,mel listinu o zastupovani od matky .Matka na to umrela ani nepo roce ,v te dobe jsem zil mimo europu.Zadne vyrozumeni ,ze matka umrela jsem neobdrzel ,pritom jsem mel znaeho co mi prebiral postu ,takze by mi da vedet. Dedicke konani probehlo ,bez me pritomnosti ,zadne vyrozumeni jsem nedostal od notara ,takze probehlo bez me ucasti. Po dlouhej dobe jsem zistil ,ze matka napsala ze me vydeduje /podle jakych kriterii do dnes nevim/Doslechl jsem se ze v den umrti nemela zadne finacne prostredky,tudiz nemelo se co dedit. Dal matce nevlastny brat me matce jeji podil ,ktery jsem ji vyplatil?anebo to zatajil,ze nejake penize prevzal ode mne ? Jak se mohu domoci usporadat celou zalezitost.?Dekuji.

Z uvedeného nedokáži říct, jestli Váš bratr peníze předal, nebo nikoli. Pokud peníze předal a v dědickém řízení nebyla žádná pozůstalost, pak se obávám, že na ně žádný nárok nemáte ani vy, ani Váš bratr. Jelikož vy jste za ně obdržel protiplnění ve formě ½ spoluvlastnického podílu k bytu a Váš bratr k nim nikdy žádný nárok neměl. Pokud máte důvodné podezření, že Váš bratr peníze Vaší matce nikdy nepředal, dopustil se tím velmi pravděpodobně trestného činu podvodu nebo zpronevěry (podle toho kdy pojal úmysl si peníze ponechat), v takovém případě máte možnost podat trestní oznámení u orgánů činných v trestním řízení (Policie ČR, případně státní zastupitelství).

10.2.2018

Dědictví, závěť, vydědění?

Dobry den , prosim objasnete mi muj problem. Jak mam postupovat,jsem obcanem usa ,mam nejake nemovitosti jak v Cz tak na SK. chci sepsat zavet ,ale na Cz a Sk existuje OZ o neopmenutelnem dedici ,Syn 46 dcera 40 r. nikdy me nepomahaii s nabyvanim meho majetku . Mam psat listinu o vydedeni ?Postavene na hlavu.Staci napsat zavet jen v usa ,kde se neprihlizi na neopomenutelneho dedice?Mam i CZ obcanstvi. je mi 70 r.Chtel bych vse odkazat me pritelkyni , skterou jsem 16 let a stara se o mne . Deti jen cekaji na sek s dollarmi .

Dobrý den, domnívám se, že řešením Vaší situace je ustanovení § 77 odst. 4 zákona o mezinárodním právu soukromém, které stanoví, že zůstavitel může v závěti stanovit, že se namísto jinak rozhodného práva budou právní poměry dědické řídit právním řádem státu, v němž má zůstavitel v době pořízení závěti obvyklý pobyt, a to i pro nemovité dědictví. Tedy máte-li nyní obvyklý pobyt v USA, lze tzv. provést v závěti volbu práva USA (příslušného státu). Je však vhodné závěť zavést v ČR do evidence závětí, kde příslušný soud v ČR při projednání dědictví bude zjišťovat existenci závěti. Doporučuji v této věci navštívit notáře v ČR a projednat s ním detaily. Příslušnost českého soudu pro pojednání bude dána jednak tím, že jste občanem ČR, Vaši dědici jsou v ČR (pokud požádají o projednání dědictví) a pak především skutečností, že zde máte nemovitosti.

10.2.2018

Převod nemovitosti

Přeji,pěkný podvečer. Mam dotaz ohledně převodu bytu. V roce 1993,mi rodiče i když rozvedení převedli v te době družstevní byt,na mě a mého manžela. Mam 4 sourozence,nyní otec umřel i když už neměl v tomto bytě zadnypodil když se ho vzdal.Neplatil žádné bydlení ani energie,a pak se odstěhoval neznámo kam.Měl zrušené i trvalé bydliště. Chtěla bych vědět zda sourozenci mají nějaký nárok tu,když tedy být byl převeden na nás,Děkuji za odpověď. Kolackova A.

Byt byl převeden na Vás, a tudíž jste jeho jediným vlastníkem (případně s Vaším manželem v režimu SJM). Pokud tedy bylo vše řádně zapsáno na katastru nemovitostí, Vaši sourozenci nemají na byt žádný nárok.

10.2.2018

Dědictví

Dobrý den, prosím Vás o radu.Rodiče na mě,sestru a bratra převedli rodinný dům.V darovací listině bylo uvedeno na právo dožití rodičů v tomto domě.Otec však letos zemřel a sestra projevila o dům zájem.Již prý měla odhadce a věcné břemeno(dožití matky)cenu nemovitosti prý snižuje na 40% ceny domu.Nechceme být s bratrem poškozeni a proto prosím o radu jak toto co nejspravedlivěji vyřešit?Děkuji za odpověď.

Předpokládám, že Vaše sestra chce od Vás a Vašeho bratra odkoupit Vaše podíly a z toho tedy budu vycházet. Právo s věcí disponovat a případně ji zcizit je Vaším právem jakožto vlastníka věci a cenu, za kterou chcete nemovitost prodat, si můžete určit vy. Pokud tedy máte zájem svou část sestře prodat, doporučili bychom Vám nechat si vypracovat znalecký odhad Vámi vybraným znalcem a na základě toho pak stanovit kupní cenu. Snížení hodnoty na 40% ceny domu závisí na řadě okolností, neznám věk Vaší maminky, ovšem pro posouzení míry zatížení domu je samozřejmě předpokládané trvání předmětného břemene.

10.2.2018

Zveřejnění rozsudku v médiích

Vážená paní doktorko, dnes jsem se dozvěděl z webu justice že pachatel trestného činu byl po osmi letech souzení zproštěn obžaloby. Týkalo se to doby kdy jsem podnikal a mnou vyčíslená škoda byla milion a poškozeno bylo cca tři sta osob. Nemám ještě rozsudek, ale dotaz zní: je možné právoplatný rozsudek včetně jména pachatele a jednacího čísla zveřejnit? Nevím zda bude možné další odvolání nebo rozsudek je konečný. Na dovolání k dalšímu soudu a právníky nemám a jakékoli další soudní poplatky také ne. Zde pro vaší informaci je odkaz na tento trestní případ. Děkuji Libor. http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=MSPHAAB&org=OSPHA06&cisloSenatu=16&druhVec=T&bcVec=61&rocnik=2008&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL&backPage=..%2Fpublic%2Fsearch.jsp

Dobrý den, zda budete rozsudek zveřejňovat je na dohodě s příslušným médiem, které případně projeví o váš případ zájem.

2.2.2018

Oddlužení

Dobrý den, hned v úvodu se omlouvám,že obtěžuji. Jsem nyní 3 roky vdaná, z předchozího manželství ex manžel udělal dluhy.Já jako jeho manželka se dělím polovinou. Rozvedli jsme se, ex manžel sel do insol., já mám inval.důchod 4.900 Kč, bohužl tak nízký, jelikož jsem v inv.důch.17 roků. Nynější manžel je v insolvenci, ale již za 3 měsíce mám konec. Bohužel se na manžela vrhli exekutoři, když ze mě nic nevymůžou, tak z něho. Ale po skončení insol. Bydlíme v pronájmu, jelikož v insol.musel být jeho dům prodaný. Jde udělat nějakou smlouvu u právníka, aby manžel nemusel trpět za moje dluhy z bývalého manželství?Děkuji moc za odpověď. Jarka

Pokud je manžel v insolvenčním řízení a uvádíte, že za 3 měsíce skončí, patrně jde o oddlužovací proces. Splněním oddlužení se všechny závazky ať již přihlášené, či nikoliv, ruší. Pokud je na manžela prohlášen konkurz, představují všechny pohledávky přezkoumané v rámci insolvenčního řízení přímý exekuční titul a bohužel budou exekutory vymáhány.

2.2.2018

dědictví a daň

Dobrý den, po zemřelé mamince jsem dodatečně zdědil podíl na pozemku 3/148. Chtěl bych se tohoto podílu vzdát, nebo jej bezplatně darovat. Nabídl jsem jej bezplatně obci, nechtějí jej. Ostatním podílníkům, také jej nechtějí. Je ještě nějaká možnost, abych tento podíl mohl někomu darovat? Státu? Jsem důchodce a za podíl musím platit každá rok daň, která přece jen zatíží můj domácí rozpočet. Pozemek nemohu ani nijak využívat, jedná se o ostatní plochu/silnici k pozemkům cizích vlastníků. Děkuji moc za radu.

Obávám se, že opustit svůj díl na pozemku nelze, alespoň ne tak, aby po Vás finanční úřad daň nepožadoval.

2.2.2018

Nárok na nemovitost

dobrý den v roce 1996 jsem zakoupil dům i s pozemky jelikož jsem měl s přítelkyní 2 leté dítě nechal jsem u notáře napsat přítelkyni jako spoluvlastníka což byla velká chyba dům jsem zrekonstruoval vše za moje finanční prostředky musím upozornit že moje přítelkyně se ničím nepodílela ani finančně ani fyzicky protože dlouhá léta nepracovala a ani nedostávala žádnou finanční podporu vše jsem hradil sám i jsem se oni i o dítě staral náš vztah trval 23 let rozešli jsme se dcera zůstala u mě moje přítelkyně se dožaduje vyplacení ze spoluvlastnického majetku s tím že chce vyplatit polovinu tento majetek jsem zhodnotil já bez přičinění mé přítelkyně 5 let žije jinde a o majetek se nadále nestará samozřejmě ho i nadále zvelebuji když jsem se ohradil že jsem majetek zakoupil ze svých financí a že jsem ho i za své finance zrekonstruoval odpověděla že má stejně nárok na půlku a že jí to nezajímá chtěl bych se s vámi poradit jak mám v této věci postupovat děkuji za odpověď

Vaše situace nemá jednoduché řešení, obraťte se na právníka a zkuste jeho prostřednictvím přítelkyni přimět k odkupu s tím, že do ceny zohledníte fakt, že se nepodílí na nákladech spojených se správou a údržbou nemovitosti. Možností je také jí nic nedávat (vlastníkem poloviny ovšem stále zůstává), nyní Vám opět svědčí předkupní právo, tedy bez Všeho vědomí by dům prodat neměla.

2.2.2018

Jak ukončit smlouvu

Dobrý den, prosím o radu, jak dál pokračovat při ukončení smlouvy se společností Envona s.r.o. Mého otce (87 let) navštívil jednatel společnosti Envona s.r.o. a sepsal s ním Přihlášku k výběrovému řízení pro domácnosti a firmy (24. 6. 2017). Slíbil mu nejnižší ceny energií, že mu pošlou návrh, a že když s ním bude otec souhlasit, tak zařídí přechod k vybranému dodavateli energií. Jenže přišla rovnou smlouva s novým odběratelem. V této fázi jsme se teprve dozvěděli o uzavřené smlouvě. Čtrnáctidenní lhůta na odstoupení byla už promeškaná. Nová smlouva, která měla začít až v lednu 2018, se nám jevila jako nevýhodná. Rozhodli jsme se smlouvu vypovědět. 7. 8. 2017 jsme vypověděli smlouvu s novým dodavatelem, se stávajícími dodavateli energií, a také se společností Envona. Společnosti Envona s.r.o. jsme poslali doporučený dopis a email s žádostí na ukončení Přihlášky k výběrovému řízení. Společnost ale nereagovala. V žádosti o ukončení smlouvy jsme argumentovali tím, že otec dostatečně ne

Doporučuji se obrátit o prošetření postupu zprostředkovatele a dodavatele na Energetický regulační úřad. Dotaz není celý, předpokládám, že jste neuspěli stížnostmi u dodavatele ani u Evony.

2.2.2018

Jak postupovat při prodeji nemovitosti

Dobrý den, prosím o radu: Maminka žije v domově seniorů, dosud vlastní byt, ve kterém žila. Byt by chtěla prodat a peníze z prodeje rozdělit nám, svým dvěma dcerám. Sama však již k notáři a na úřady nedojde. Nechceme dát plnou moc k prodeji jen jedné straně, neboť existuje reálná možnost, že druhá strana by prodala byt a peníze získané prodejem by nerozdělila spravedlivě. Je nějaká možnost, jak toto ošetřit právně? Maminka nechce, aby byt šel do dědictví. Velmi Vám děkuji za Váš čas a za odpověď

Dobrý den, pokud maminka souhlasí, učiňte kroky k prodeji bytu, jakmile budete mít vážného zájemce, obraťte se na advokátní kancelář, která Vám připraví kupní smlouvu, smlouvu o úschově kupní ceny (k výplatě na účet prodávající maminky by v principu mělo dojít až po převodu bytu na katastru nemovitostí), podpisy maminky na kupní smlouvě úředně ověří advokát i v přímo v domově důchodců, na katastru dojde k přepisu a maminka obdrží kupní cenu z úschovy. Dál s penězi naloží dle své vůle, může je rozdělit a zaslat dcerám.

2.2.2018

Exekuce na syna - jak mne může ohrozit?

Dobrý den, na syna je nařízena exekuce. Syn se ale stejně jmenuje. Syn u mne nemá tr. bydliště, ani přechodné a ani u mne fakticky nebydlí; odstěhoval se před 5 lety. Syn u mne nepřechovává žádný movitý majetek. V minulosti již měl několik exekucí, ze kterých ho já a exmanželka oddlužila. Ve schránce jsem našel výzvu vykonavatele soudního exekutora k provedení exekuce na moje jméno. Exekutorovi jsem telefonicky sdělil, že u mne syn nebydlí a nemá u mne žádné věci. Nevím, jak se účinně bránit, aby mi nebyl 'odvrtán zámek vstupních dveří', sepsání a odvezení nalezených movitých věcí atd.

Dobrý den, Exekutora kontaktujte písemně, abyste měl doklad, že jste jej vyrozuměl. Sdělte mu, co uvádíte v dotazu, a také že v případě, že se pokusí do bytu neoprávněně vniknout, uvědomíte Policii ČR. Syna již dále nepodporujte, oddlužit se může sám v rámci insolvenčního řízení – proces oddlužení jej zbaví dluhů, bude-li schopen splácet 30% stávajících závazků, do pěti let.

2.2.2018

Právo na podíl z prodeje nemovitosti

Dobrý den, s partnerem se kterým mám 14ti leteho syna a nevzali jsme se, jsme asi před 6ti lety koupili nemovitost. Ve smlouvě ani na LV uvedena nejsem. Trvalé bydliště jsem tam se synem ale měla. Před dvěma lety jsme se však rozešli. Chci se jen optat, zda já a nebo spíše náš syn nemá právo na podíl z prodeje. Moc děkuji za odpověď

Dobrý den, pokud jste prokazatelně na nemovitost nějaké peníze dala, mohla byste je požadovat po partnerovi jako bezdůvodné obohacení – jako plnění bez právního důvodu či jako zápůjčku na pořízení nemovitosti. Pozor však, tento nárok se promlčuje od poskytnutí prostředků, tedy namítne-li to protistrana, soud Vám nárok nepřizná (promlčecí doba je 3 roky). Výzvu k vrácení zápůjčky mu zašlete, za pokus to samozřejmě stojí. Lze se také obrátit na polici, pokud se cítíte podvedena. Snažte se jej přimět k tomu, aby Váš nárok uznal například v návaznosti na dohodu o splátkách (např. „víš, že jsem ti na dům dávala naspořených 300.000,- Kč, nežádám vše ihned, ale, nyní potřebuji 30 tis na koupi …., prosím Tě dej mi tuto částku a sepišme nějako dohodu o postupné úhradě“). Pokud jde o syna, ten je zákonným dědicem, tedy po smrti partnera by měl dům zdědit společně s dalšími dětmi či manželkou (budou-li).

2.2.2018

Správa společné věci (nemovitosti)

Dobrý den, již několik let pečuji po smrti otce o svou maminku. Můj bratr se na této péči nijak nepodílí, jen několikrát do roka přijede na návštěvu a nezřídka to bylo proto, že chtěl po mamince peníze, které mu samozřejmě dala z vkladní knížky. Pokud je potřeba cokoliv udělat, vždy to padne na mě nebo mého muže, stejně jako např. loňská oprava střechy domu. Bohužel maminka nechápe, že se o ni stará pouze jedno její dítě a že v takovém případě, bych měla mít větší podíl na dědictví domu. Dům je po smrti otce rozdělen na třetiny. O nějakém přepsání maminčiny třetiny nemůže být tedy vůbec řeč. Rádi bychom v domě později bydleli. Pokoušeli jsme se s bratrem dohodnout, ale chtěl za svou třetinu neúměrnou částku. Je nějaký způsob, jak donutit bratra, aby se také podílel, když už ne na péči, tak alespoň na nákladech za údržbu domu, protože dům je opravdu starý a takto mu pouze zhodnocujeme dědictví za naše peníze. Léky pro maminku také stojí dost peněz, může být i toto zohledněno při roz

Dobrý den, podle zákona každý ze spoluvlastníků je oprávněn k účasti na správě společné věci (rodinného domu), při rozhodování se hlasy počítají dle výše podílů. Z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Měla byste bratrovi i mamince sdělit, jak vysoké náklady je třeba na dům vynaložit a projednat s nimi, které náklady vynaložíte s tím, že se na nich v prvé řadě každý podílí podle velikosti podílů, tedy každý jednou třetinou. Je ovšem třeba se na údržbě a opravách dohodnout buď s matkou nebo bratrem, neboť váš podíl je menšinový. U významných otázek, týkajících se společné věci, může přehlasovaný spoluvlastník žádat, aby rozhodl soud. Z uvedeného nevyplývá přímo návod, jak bratra donutit k součinnosti. Situace ve spoluvlastnických vztazích je obvykle velmi komplikovaná a jednoduchá řešení neexistují. Vaše matka pochopitelně může nerovnovážnou péči zohlednit i v poslední vůli, tím, že pořídí ve váš prospěch o ji

1.2.2018

Darování a dědictví - byt po manželovi

Dobrý den, žijeme s manželem v bytě , který zdědil po rodičích ještě před uzavřením našeho sňatku. Z prvního manželství má 2 dospělé děti. Z důvodu zabezpečení mého bezproblémového bydlení po případné smrti manžela, máme v úmyslu jim vyplatit alikvotní část případného "dědictví" z bytu. Prosím Vás o radu, jak toto ošetřit, aby později nemohlo dojít k situaci, že děti budou chtít v dědickém řízení vyplatit svůj podíl z bytu znovu.

Dobrý den, manžel Vám může byt darovat ještě za života, popřípadě může pořídit o svém majetku závětí, kde uvede, že si přeje, abyste byt zdědila, popř. abyste zdědila jen část (zletilé děti musí dostat ¼ svého zákonného podílu), abyste jej směla v plném rozsahu doživotně užívat. Vlastnictví tím samozřejmě plně neošetříte, tedy vhodnější variantou je v závěti odkázat byt vám a připravené finanční vyrovnání dětem, a tak nezůstanou opominuti v rozsahu svého povinného podílu a vy si ošetříte, že nikdo nebude například s podíly na bytu/bytem disponovat. Předem bych nevyplácela ničeho.

2.2.2018

Převod bytu

V roce 2007 byl převeden byt SBD mého jména na syna,protože jsem se obávala po rozvodu abych o byt nepřišla. protože po rozvodu jsem měla finační problém.V r.2011 byl byt převeden do osobního vlastnictví sya a bohužel jse se ezapsala jako věcné doživotní břemeno.se syem nebyl žádný problém.Nyní již mám břemeno připravené ale bohužel syn mě chce z bytu vyhodit atd.bylo na něj podáo trestní oznámení,protože mě v opilosti napadl ,byl z bytu vykázán,takže zřejmě bude problém i dále. Je nějaká možnost jak byt získat zpět,nebo jak vyřešit mé doživotní břemeno? Děkuji

Řešením by mohlo být odvolání daru pro tzv. nevděk, kdy dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil (napadení v opilosti), ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Po odvolání daru – písemném lze žádat vydání věci, pokud neproběhne dobrovolně, žalovat na vydání věci u soudu příslušného dle místa, kde se nemovitost nachází.

2.2.2018

Odprodej státního pozemku

Dobrý den Je tomu 17 let co jsme s manželkou postavili na vlastní náklady před našim RD odstavné parkoviště pro 8 osobních vozidel. Toto parkoviště bylo postaveno na pozemku těsně sousedícím s místní komunikací v obci. Parkoviště bylo postaveno na základě stavebního povolení a souhlasné vyjádření k němu daly všechny zainteresované instituce včetně úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterému tento pozemek pod parkovištěm patřil. Tento úřad krom souhlasného stanoviska napsal i dovětek ve svém vyjádření, že je nutno vyřešit také vlastnický vztah k pozemku. Měli jsme zato, že jako majitel pozemku pod parkovištěm podnikne patřičné kroky k vyřízení vlastnického vztahu a dál jsme se o to nezajímali. Po létech jsme také na to i zapomněli. Dnes je nám 61 let a po 17 letech užívání parkoviště všemi osobami z ulice a námi, kteří jsme parkoviště udržovali a opravovali, přišel pracovník úřadu státního majetku s tím, že pokud chceme parkoviště vlastnit, musíme pozemek odkoupit ...

Dobrý den, Především je otázkou, do jaké míry hovoříte o parkovišti jako o samostatné věci v právním slova smyslu, resp. o pouze o úpravě/zhodnocení cizího pozemku, tím, že jste například provedli zpevňující práce, které jsou zpracováním povrchu pozemku, např. uježděním štěrku/položením asfaltu. Takové úprava pozemku je přírůstkem věci a vlastníkem takovéhoto přírůstku pozemku se stal vlastník pozemku. Vaše náklady s tímto spojené měly být vypořádány s vlastníkem pozemku z titulu bezdůvodného obohacení. Tato pohledávka je ovšem již patrně promlčená. Stejně jako případná pohledávka státu na úhradu za bezúplatné užívání pozemku z vaší strany. Vznikla – li samostatná věc (za samostatnou věc judikatura např. považuje místní komunikaci tvořenou zámkovou dlažbou položenou na několika vrstvách sypkých materiálů) v právním slova smyslu a je takto stavba kolaudována, měla by být zřejmě také evidována v katastru nemovitostí s tím, že zde bude stavebník zapsán jako vlastník. To ovšem nebude zřej

2.2.2018

Je možné odstoupit od kupní smlouvy podílu na nemovitosti ?

Před třemi měsíci jsem od svého přítele odkoupila 1/3 domu , v domě jsem s přítelem bydlela cca 10 roků . Podíl jsem koupila pod nátlakem , kdy partner přišel domů a řekl mně že potřebuje peníze a pokud mu je nedám , tak ať se stěhuji. Vzhledem k tomu , že jsem byla velice vystresovaná ( v únoru operace - zhoubný nádor ) , zbylé měsíce rekonvalescence . Neměla jsem kam jít , nastupovala jsem na léčení do lázní po operaci , a tak jsem v zoufalství peníze dala a nechala si přepsat 1/3 domu . V současné době se ke mně partner chová velice špatně a já nevím co dělat , pomalu mně dochází jak mě zneužil a sám mně řekl, že peníze na mě vylákal podvodným způsobem a , že budu dělat to , co on chce . Prosím , můžete mně poradit? Moc děkuji . Eva

Odstoupení zřejmě za těchto okolností nebude spadat do úvahy, pokud smlouva nestanoví podmínky, které by dle vašeho dotazu byly dány, nákup pod nátlakem se prokazuje obtížně. Je také otázkou, zda by Vám přítel po zrušení smlouvy peníze skutečně vydal, tedy zda je vůbec má k dispozici. Můžete jednu třetinu nabídnout k prodeji, přítel má předkupní právo. Pokud by Vám měl ubližovat, lze kontaktovat policii, která může agresora vykázat na vymezenou dobu 10 dnů a v případě podání návrhu na předběžné opatření k soudu se tato doba prodlužuje do právní moci rozhodnutí soudu.

1.2.2018

Převedení nemovitosti darovací smlouvou

Obracím se na vás s žádostí o výklad § 10 odst. 3 písm.) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění. Podle tohoto ustanovení jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny i bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Žiji v registrovaném partnerství ( jsme spolu již 21 let) a jsem vlastníkem rodinného domu, ve kterém s partnerkou žiji. Rozhodla jsem se, že dům daruji své dceři, která by mě a mé partnerce k němu zřídila věcné břemeno (služebnost). Podle výše uvedeného ustanovení je od daně z příjmu osvobozen bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé, tedy příjem v daném případě můj, jako matky a příjem mé dcery, rovněž je osvobozen i bezplatný příjem od dítěte manžela. Cílem mé žádosti o výklad ustanovení § 10 odst. 3 písm.) zákona č. 586/1992 Sb. o

Dobrý den, v případě daru ve prospěch dcery, dcera skutečně bude podle citovaného ustanovení zákona o dani z příjmů od povinnosti hradit daň z příjmu osvobozena. V případě věcného břemene je u Vás jako matky situace stejná, jste od této povinnosti zákonem osvobozena. U Vaší partnerky zákon v § 10 odst. 3 tuto možnost výslovně nestanoví, ovšem podle ust. § 21 e odst. 3 ZDP se manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství, tedy rovněž bude dle mého názoru osvobozena.

1.2.2018

Dědictví

Dobrý den, žádám vás o radu na následující: Manžel cizinec, vážně nemocný, z dřívějšího manželství 3 děti, se kterými se 25 let nestýká, ani jedna strana nemá zájem. Dům jsem pořídila před svatbou. Automobil, který manžel nedávno zakoupil, teď přepsal na mé jméno. Budou mít případní dědicové nárok na nějaký majetek? Je nějaký způsob se vyhnout případnému dědictví? V případě, že bude třeba něco sepsat u notáře, musí být dokumenty přeložené do češtiny? (nemluví česky) Děkuji za odpověď.

Pokud jde o majetek pořízený před svatbou, není součástí SJM a předmětem dědictví. Automobil, i pokud je evidován na Vaše jméno, patrně bude součástí SJM, pokud ovšem sepíšete darovací smlouvu, kde manžel prohlásí, že automobil nabyl z výlučných prostředků /a je tak jeho výlučný vlastník/ a bezúplatně jej převádí do Vašeho vlastnictví, není důvodu jej zařazovat do pozůstalosti – darování mezi manželi v případě výlučného majetku je možné. Pokud jde o ostatní majetek, váš manžel by měl sepsat závěť dle §1494 a násl. OZ, ve které odkáže veškerý majetek Vám, nebo poměrně jiným dědicům, nicméně je třeba respektovat tzv. institut nepominutelných dědiců tj. dětí zůstavitele. Jsou-li zletilé, náleží jim nejméně ¼ jejich zákonného podílu, tj. 1/16 pozůstalosti. Tomu lze předejít pomocí tzv. vydědění podle §1646, vydědit potomka lze pouze ze zákonem uvedených důvodů. Ve Vašem případě by se dalo hovořit o důvodu dle §1646 odst. 1) písm. b) dle kterého lze vydědit nepominutelného dědice, který o z

29.10.2017

Vypořádání SJM

Dobrý den. S manželem jsme již rozvedeni, vypořádané SJM nemáme. Nyní jsem zjistila, že za trvání manželství chodily na osobní účet manžela platby za práce, které jako OSVČ vykonával, ale nefakturoval. Nejde o žádnou zanedbatelnou částku, ale více než 5 milionů korun. Bohužel však nevím, kde tyto peníze skončily, co za ně bylo pořízeno. Neměla jsem přístup k tomuto účtu manžela, ani žádné dispoziční právo, takže s penězi mohl nakládat pouze manžel. Mám nějaké právo na polovinu nebo aspoň část těchto finančních prostředků?

Institut společného jmění manželů upravuje §708 a násl. OZ, dle §709: (1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. (2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. (3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem

29.10.2017

Vypořádání nemovitosti

Dobrý den, koupila jsem si od přítele podíl na jeho rodinném domě ve výši 3/10 , přítel vlastní 7/10 . Zaplatila jsem cenu 1 500 000, Kč ( v kupní smlouvě si prosadil cenu 80 000,- Kč ) . Po koupě podílu se úplně změnil , fyzicky mě napadá a je vůči mě sprostý . Vůbec nevím co mám dělat , nemám kam jít a peníze na byt také ne . Mohu svůj podíl nabídnout k prodeji ? Aby mě vyplatil nechce ani slyšet , prý ze mě peníze vylákal podvodně , udajně mu je dlužím což opravdu není pravda - nedlužím mu ani korunu . Prosím poradte . Děkuji moc .

Dobrý den, předpokládám, že jste uzavřela platnou kupní smlouvu a že jste jako vlastník zapsána v katastru nemovitostí a že v kupní smlouvě nebyla ujednána žádná vedlejší ujednání, jako jsou výhrada zpětné koupě/prodeje, předkupní právo atd. Zákonné předkupní právo zaniklo dle §3062 OZ ke dni 1. 1. 2015, Váš podíl můžete nyní s ohledem na výše uvedené nabídnout k prodeji komukoli. Problémem ovšem může být, že v praxi nebude příliš zájemců o koupi 3/10 podílu na rodinném domě. V této souvislosti připomínám, že předkupní právo se opět do občanského zákoníku vrací s účinností od 1.1.2018, tedy budete povinna mu podíl přednostně nabídnout ke koupi. Další možností proto může být žaloba na vypořádání podílového spoluvlastnictví na základě §1140 a násl. OZ, kdy nikdo nemůže být nucen setrvat ve spoluvlastnictví. Podle §1143 nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne o něm na návrh některého z nich soud, zároveň soud rozhodne o způsobu vypořádání. Primárně je-li to m

29.10.2017

Insolvenční oddlužení

Dobrý den. Úspěšně jsem ukončila insolvenční řízení a po 5 letech jsem byla osvobozena od všech pohledávek i od těch co se měli přihlásit a neudělali to. Jenže mi nyní chodí ukončení exekuce, ale exutori chtějí zaplatí jejich služby. Byli to exekuce před ins a vůbec se do nich neprihlasili. Mají nárok zadat exekuční poplatky nebo měli být také zahrnuty do ins. Jsem stoho zoufalá a nevím jak stim bojovat. Nejsou to malé částky. Chtějí i 8tis.. Děkuji za radu

Dobrý den, předpokládám, že váš úpadek byl řešen formou oddlužení, a že došlo k osvobození od placení pohledávek na základě §414 insolvenčního zákona. Dle odst. 2) části druhé se osvobození vztahuje také na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. K právní otázce, zda soudní exekutor přihlašuje svou pohledávku do insolvenčního řízení, či zda má po skončení insolvenčního řízení nárok na uhrazení nákladů exekuce nepanovala mezi odbornou veřejností ani v rozhodovací praxi soudů shoda. Nejvyšší soud však v rozsudku sp. zn. 29 ICdo 5/2014, ze dne 22. 12. 2015 mj. konstatoval, že „zásada poměrného uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení se nutně musí vztahovat i na soudního exekutora, kterému v průběhu vedení exekuce vznikají náklady (exekuce) uvedené v § 87 odst. 1 exekučního řádu. V okamžiku, kdy soudní exekutor vymohl při provádění exekuce pohledávku (její část), vzniká mu právo na náhradu nákladů řízení. Jestliže má z tohoto titulu pohled

29.10.2017

Platnost darovací smlouvy

Dobrý den chtěla bych vědět za jak dlouhou dobu po uzavření manželství nabyde platnost darovací smlouva.Děkuji

Dobrý den, platnost smlouvy na vzniku manželství nesouvisí, smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud obsahuje všechny povinné náležitosti. Od platnosti smlouvy je třeba odlišit její účinnost ta zpravidla závisí na ujednání smluvních stran a může být sjednána nejdříve ke dni podpisu oběma smluvními stranami – tzn. účinnost nesmí nastat dříve než platnost. K převedení vlastnického práva následně dojde předáním věci, pokud jde o věc zapsanou do veřejného rejstříku (např. nemovitost), dojde k převodu vlastnického práva až na základě zápisu do tohoto veřejného seznamu. Platnost darovací smlouvy není závislá na vzniku manželství nebo době od vzniku manželství, pokud si tak strany neujednají.

29.10.2017

Hluk ze sousední továrny

Dobrý den, prosím o radu - stará matka bydlí v přímém sousedství továrny, která se nachází dle územního plánu v oblasti která povoluje pouze cituji "drobnou a nerušící výrobu" a maminčin pozemek, tak jako ostatní okolo stojící rodinné domky , jsou již v území čistě obytném. Firma skokově zvýšila svoji výrobu a z původně nerušící firmy se stal obtížný soused, který 24 hodinovým provozem s lisy a zajížděním těžkých nákladních aut, obtěžuje okolní obytnou zástavbu. Vyrábí v načerno postavené hale, má sice zákaz a dostal pokuty, na zákazy nereflektuje, pokuty neplatí a vyrábí dál. To samozřejmě vyvolalo mezi majiteli továrny a okolními obyvateli značné neshody a vášně, psaní plno stěžujících si dopisů na příslušné instituce atd. Tyto stížnosti a oznámení vždy podepisují postižení starousedlíci v této oblasti, mezi nimi i moje stará 85 letá maminka, O skutečnostech týkajících se jednání majitelů fabriky a vlivů na obytné okolí je samozřejmě plno podkladů a důkazů na úřadech i v koresp

Dobrý den, bohužel nemám k dispozici celý dotaz, z uvedeného usuzuji, že Vás zajímá, jakým způsobem se bránit proti nepřiměřenému hluku, pokud Vás zajímá něco jiného, zašlete nám prosím zbytek dotazu. V první řadě je ale třeba říci, že pokud mu byly uděleny pokuty od státních orgánů, které neplatí, tyto si na něj brzy „posvítí“. Krajním způsobem, v případě, že správní orgány selžou, je podání žaloby v občanskoprávním řízení (tzv. sousedské žaloby). Dle §1013 OZ má vlastník povinnost zdržet se všeho co způsobí, že hluk (a jiné imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům. V odst. 2) je dále stanovena výjimka z této povinnosti pro úředně schválený provoz závodu, pokud nepřekračuje rozsah, v jakém byl schválen - z Vašeho dotazu usuzuji, že překračuje a že bylo příslušné povolení odebráno. §1042 OZ stanoví možnost ochrany vlastnictví - vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím

29.10.2017

Sdružení fyzických osob

Dobrý den - podnikám již 20 let jako fyzická osoba /nákup a prodej/ - plátce DPH, ale z důvodu odchodu do důchodu jsem chtěla podnikání převést na svoji dceru - nyní ji zaměstnávám. Je to i z důvodu zdravotních a z důvodů plateb soc. a VZP odvodů. Chtěla jsem založit sdružení fyzických osob, ale jsou nějaké změny od 1.7.2017 a nebo převést vše i s majetkem na dceru a já bych byla u ní zaměstnaná na dohodu. Prosím o radu, jak tuto změnu provést. děkuji Pazderová

Dobrý den, pokud budete podnikat v rámci sdružení (nově dle občanského zákoníku („OZ“) - Společnosti), nemění se Váš statut podnikatele a s tímto spojené povinnosti odvodů. Vaše dcera si může zřídit živnostenský list a postupně jí podnik předáte. Lze k věci využít také smlouvu o koupi závodu dle ustanovení §2175 a násl. OZ, daňové souvislosti – vhodný okamžik ukončení živnosti, ohlašovací povinnosti, zrušení registrace k DPH aj. je nutné zkonzultovat s vaším daňovým poradcem. Zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti je možné řešení, je třeba pouze vzít do úvahy maximální rozsah práce nepřekračující v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby

29.10.2017

Dotaz

Vážená paní doktorko, v červnu jsem vám posílala dotaz (viz Dědické řízení z 18.6.) na který jste mi odpověděla, ale odpověď nebyla uveřejněna celá a proto moc prosím, zda by bylo možné mi poslat na mail plné znění vaší odpovědi. Předem moc děkuji!

Bohužel nemám již dotaz k dispozici, prosím o položení dotazu ještě jednou.D

29.10.2017

Závěť + dědictví

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Žiji s přítelkyní v domě, který dostala darem od své babičky. Polovina domu po naší společné domluvě je přepsána na mně, jelikož jsem do něj vložila již nemalé investice. Do budoucna bychm chtěly sepsat každá závěť, ve které si odkazujem navzájem zbylou polovinu domu.Jelikož nemáme děti (neopominutelné dědice) zaručuje nám závěť, že opravdu připadne zbylá polovička vždy každé z nás? Bez nároků rodiny jak její či mé? Děkuji

Dobrý den, polovinu domu dostane skutečně osoba uvedená v závěti. Podle §1499 dědici připadne dědici celá pozůstalost, je-li povolán jako jediný dědic. Je-li povolanému dědici zůstaven jen podíl, připadne zbylá část zákonným dědicům. Nepominutelným dědicem jsou děti zůstavitele a jejich povinný díl se vypočítá podle §1643 odst. 2) a §1654 a násl. OZ (1/4 u zletilých a ¾ u nezletilých z jejich zákonného podílu). Nikdo jiný na dědictví nárok nemá, za předpokladu že bude závěť platná.

29.10.2017

Dědictví po mamince

Dobrý den,prosím o radu co mohu dělat v případě dědictví po mamince. Proběhlo dědické řízení a já a moje sestra jsme zdědily každý 27134Kč. ale já mám uhradit polovinu nákladů na pohřeb tj. 15421Kč. Já jsem dodatečně zjistil že má sestra si za dobu co maminka byla v nemocnici (1 rok) nechávala pro svou potřebu maminky starobní důchod který si vyzvedávala v nemocniční pokladně.( Maminka nebyla pohyblivá ) Když jsem sestře odmítl zaplatit polovinu za pohřeb žačla mně vyhrožovat soudy. Mám tedy dotaz musím jí to zaplatit a když tak do kdy (není v notářském usnesení žádná doba splatnosti) a nebo jestli jí to mohu splácet měsíčně protože ty peníze již nemám musel jsem splatit dluh za opravu mého auta. Na SMS s návrhem splátek ona nereagovala.Jsme od sebe 250km vzdáleni. Děkuji moc předem za Vaši odpověď. Vítek František.

Dobrý den, předpokládám, že maminka dědila ze zákona (tj. bez písemné závěti). Pokud jste tedy byli jediní dva dědici (Vy a Vaše sestra), každý máte nárok na ½ dědictví. K úhradě nákladů pohřbu a opatření pohřebiště je podle § 1701 odst. 2) OZ zavázán dědic, ledaže byly náklady podle §114 odst. 2 uhrazeny z pozůstalosti, tak se zřejmě nestalo a Vám byla vydána pozůstalost celá, z toho důvodu jste jako dědic povinen podílet se na nákladech pohřbu v poměru svého podílu. Z Vašeho dotazu vyplývá, že z pozůstalosti pohřeb uhrazen nebyl, proto jste, jako dědic, povinen ho uhradit v poměru v jakém jste dědil, tedy ½. Fakt, že Vaše sestra pobírala důchod Vaší matky pro vlastní potřebu, na povinnost uhradit náklady pohřbu nemá vliv. Předmětem dědictví se stává pouze nevyplacený důchod, jelikož ve Vašem případě byl vyplacen Vaší sestře, předmětem dědictví se proto důchod nestal. Jelikož jste se však o této skutečnosti dozvěděl až po ukončení dědického řízení, přichází v úvahu započtení na dědic

29.10.2017

Dědictví

Dobrý den, vdala jsem se-před uzavřením manželství manžel vlastní rodinný dům .Manžel má jednu dceru a já tři děti.Společně děti nemáme.Jak to bude v případě dědictví pokud manžel umře?Pokud zdědím dům na půl s jeho dcerou tak po mojí smrti kdo bude dědit tu polovinu domu?

Vaši polovinu nemovitosti budou dědit Vaše děti, pokud neuzavřete nové manželství nebo nepořídíte o svém majetku závětí, kdy děti jsou však v určitém rozsahu vždy nepominutelnými dědici.

13.9.2017

Společné jmění manželů

Dobrý den, jsme s manželem 30 let v manželství. Během manželství začal podnikat, nyní jako fyzická osoba. Má na sebe napsáno v katastru několik nemovitostí, které pořídil z podnikání. Dočetla jsem se, že tento majetek spadá do SJM. Jak mohu ošetřit, aby tento majetek neprodal, nepřevedl na své syny nebo nezadlužil bez mého vědomí. Snaží se mě přesvědčovat, že se mě jeho věci netýkají, ale zjistila jsem, že svým synům dává statisícivé dary a to se mi nezdá být podle práva v pořádku.

§709 občanského zákoníku stanoví: (1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Váš manžel k nakládání s majetkem v SJM potřebuje Váš souhlas, pokud jste se nedohodli jinak. V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Odmítá-li manžel dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo ro

13.9.2017

Diskriminace spotřebitele

Je správný názor, že podnukatel se má vyvarovat jednání, kterým diskriminuje spotřebitele podle zákona č. 634/1992 Sb. tj. má spotřebiteli sdělit možnost mimosoudního řešení sporů? Děkuji za odpověď.

Prodávající (podnikatel)má povinnost podle §14 zákona o ochraně spotřebitele povinnost spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

13.9.2017

Živnost v nemovitosti

Dobrý den, jsem vlastníkem ideální poloviny rodinného domu. Druhou polovinu vlastní má sestřenice. Exmanželka od jejího bratra má zájem si v domě zřídit živnost - poradnu, což by obnášelo přístup a pohyb cizích lidí po domě. Se zřízením a provozováním živnosti v domě nesouhlasím. Mám nějakou právní možnost, jak tomuto zabránit v případě, že se nedohodneme? Díky za odpověď. S pozdravem T. Břéza

K umístění živnosti do nemovitosti je dle mého názoru v tomto případě zapotřebí písemného souhlasu obou spoluvlastníků, neboť při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů a o běžné správě společné věci spoluvlastníci rozhodují většinou hlasů. Při podání žádosti o vydání živnostenského oprávnění je třeba doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním provozovny. Bez Vašeho podpisu nebude souhlas úplný a pro živnostenský úřad postačující pro vydání živnostenského listu.

13.9.2017

Nesouhlas se soudem

Dobrý den paní doktorko,nedávno proběhl soud s naším sousedem,který nás v našem domě fyzicky napadl.Bohužel jsme narazili na soudkyni,která byla od začátku naprosto otrávená a bylo evidentní že jí to celé obtěžuje, a dokonce se mě ptala,zda bylo nezbytně nutné volat policii.Takže i její rozhodnutí bylo stejné.Odeslala nás jen k přestupkové komisi na obec(toto zatím neproběhlo)a dokonce i stát.zástupce,který navrhoval podmínečný trest nakonec otočil a vzdal se práva odvolat,čímž nám zcela zavřel cestu,nebo máme ještě nějakou možnost obrany?Přestupková komise v obci kam se máme dostavit rozhodně nebude nezaujatá,neboť náš soused má docela dost dlouhé prsty.Opravdu se tedy musím doma bát a chodit s pepřovým sprejem a jen čekat,kdy se znovu objeví?Děkuji za odpověď H.F.

pokud byla věc postoupena k projednání v přestupkovém řízení, nyní v této věci nic udělat nemůžete. Pro souseda bylo patrně varování samotné trestní řízení a předpokládám, že si napříště podobné jednání odpustí. Pokud by se pokusil Vás jakkoliv opětovně obtěžovat, druhé jednání již povede k přísnějšímu posouzení a zřejmě i k odsouzení, v opisu z rejstříku trestů je toto trestní řízení evidováno a pro účely nového trestního řízení jsou orgány činné v trestním řízení oprávněny si jej vyžádat. I tohoto si je nepochybně vědom. Vaše vztahy asi ideální nebudou, ovšem oznámením věci Policii ČR jste mu dali jasně najevo, že se umíte bránit.

13.9.2017

Šikana ze strany rodičů

Dobrý den, je mi 17 a střední školu jsem ukončil před půl rokem. Od té doby mi moje matka říká ať jdu do práce, jenže mě nikde nechtějí vzít jelikož nemám 18 let a brigády u nás jsou extrémní vzácnost a většinou jsou až o prázdninách. Jelikož nejsem v práci nemám žadný příjem a matka mi odmítá dát najíst se slovy, že její manžel (můj nevlastní otec) kupoval to jídlo a se mnou nemá nic společné ikdyž bydlí s námi v jedné domácnosti. Už nevím co dělat zamykají předemnou kuchyni a někdy mě nechtějí pustit ani do bytu. Když se ohradím tím že to nahlásím na sociálku, řeknou mi že není jejich povinnost mi dát najíst a udělám ze sebe idiota.

Rodiče a děti mají podle § 910 a násl. Občanského zákoníku mezi sebou vyživovací povinnost, aby byla zajištěna jejich stejná životní úroveň. Nezletilé dítě má právo na výživné bez dalšího, to ale neznamená, že po dosažení zletilosti automaticky vyživovací povinnost rodiče končí, vyživovací povinnost trvá do doby, než je oprávněný schopen se sám živit. Zletilé dítě, pokud studuje a nemůže se kvůli studiu samo živit, má i nadále nárok na to, aby jej živili rodiče. Současně platí, že zletilé dítě by mělo vyvíjet přiměřené úsilí, aby bylo schopno se samo živit, což platí zejména, pokud nestuduje.

14.8.2017

Dań z příjmu při prodeji nemovitosti

Dobrý den. V 07/2015 jsem zdědila byt. Byt je koupený, plně splacený, je ale družstevní (převod do osobního vlastnictví snad 2018). V bytě jsem nebydlela, neměla jsem tam ani vedené bydliště. Nájemní smlouva byla vedena na moji matku. Děd. říz. skončeno 12/2015, já byla jediným dědicem. Nájemní smlouva na byt a členství v bytovém družstvu BD byly na mne převedeny v 01/2016. V bytě jsem provedla v 2016 rekonstrukci s tím, že ho prodám.  v zákonu o dani z příjmu jsem našla ustanovení, ze kterého vyplývá, že při prodeji tohoto bytu bych zaplatila 15 % daň z příjmu. Prodat tento byt bez nutnosti platit daň z příjmu bych mohla až po 5 letech, do doby, kdy jsem ho nabyla. Pochopila jsem zákon správně a byt ještě 3,5 roku nemůžu prodat, abych neplatila daň z příijmu?  Současně by mne zajímalo, jak se to týká bytů v osobním vlastnictví - pokud byt bude převeden do osobního vlastnictví. Jak dlouho musím držet byt, abych nemusela platit daň z příjmu při jeho prodeji? 

Podmínkou pro osvobození od daně z příjmu při převodu nemovitosti je 5leté vlastnictví (2 leté, pokud v něm má vlastník bydliště), případně kratší než 2 leté, pokud příjem použije k uspokojení bytové potřeby. V případě převodu členských práv družstva nepodléhá takto nabytý příjem dani z příjmu fyzických osob stejně jako u bytu v osobním vlastnictví v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let. Doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, tj. časový test splní zůstavitel. Doporučuji blíže alternativy podrobněji probrat s daňovým poradcem.

14.8.2017

Zápis do katastru nemovitostí

Dobrý den, můj manžel je v katastru nemovitostí zapsaný jako vlastník rodinného domu. Zápis do KN proběhl 2 roky po svatbě. Moje matka na mě naléhá, aby mě můj manžel do KN nechal zapsat. Máme štastné manželství, ale člověk nikdy neví co bude zítra. Mám to nějak řešit? Nebo jako manželka mám automaticky na nějaký podíl nárok? Nechce se mi běhat po úřadech. Děkuji za odpověd

Záleží, jakým způsobem nabyl Váš manžel vlastnické právo k nemovitosti. §709 občanského zákoníku stanoví: (1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Pro Vás bude samozřejmě lepší, když nemovitost bude zapsána v KN jako ve společném jmění manželů. Nebudete pak muset, v případě rozvodu, dokazovat, jak a z jakých prostředků manžel nemovitost nabyl. Popřípadě se nemusíte obávat nějaké neočekávané dispozice s nemovitostí.

14.8.2017

Převedení nemovitosti darovací smlouvou

Dobrý den, matka má v katastru nemovitostí vlastnické právo na dům. Můj bratr s matkou žije, stará se o ní. Od smrti našeho otce dům a okolní pozemky udržuje a renovuje. Přemlouvám moji matku( protože už není nejmladší), aby dům dala přepsat ještě za života na mého bratra. Ona se to bojí udělat, aby třeba někdy neskončila v domově důchodců. Mám ještě sestru, ale obě máme svoje bydlení, svoje starosti a do našeho rodného domu neinvestujeme žádné finanční prostředky ani svůj volný čas. Z tohoto důvodu by bylo nejlepší řešení, aby dům přepsala na svého syna. Prosím o radu, jak má postupovat, kde začít a co všechno k tomu bude potřebovat? Děkuji za odpověd

Možností je převést nemovitost prostřednictvím písemné darovací smlouvy, ve které bude stanovena služebnost doživotního bezplatného užívání pro vaši matku. Obrátil bych se na právníka, který Vám tuto smlouvu připraví a vyřídí potřebné formality pro zápis do katastru nemovitostí.

14.8.2017

Darovací smlouva

Dobrý den, ráda bych se zeptala na jednu věc u darovací smlouvy. Naše mamka nám (dvě dcery) chce darovat byt v osobním vlastnictví, každé polovinu, uvedeno bude i věcné břemeno pro její dožití. Může darovací smlouva (našla jsem vzory na internetu) obsahovat nás obě nebo musí být smlouvy dvě?

Darovací smlouva stačí pouze jedna. Musí být v písemné formě a podíl musí být přesně vymezen (1/2). Přičemž Vy a Vaše sestra budete obě na straně obdarované. Současně zřídíte jednou smlouvou věcné břemeno dožití. Pro podání na katastr nemovitostí je zapotřebí vyplnit vkladový formulář.

14.8.2017

Účast žalobce u soudu

Mám právo trvat při soudním jednání na účasti žalobce nebo jeho zástupce při soudním jednání? Děkuji.

Obávám se, že nikoliv. Žalobce ani jeho zástupce se jednání zúčastnit nemusí. Soud může jednání přerušit, pokud se se žalobce ani druhý účastník nedostaví bez omluvy k jednání nebo pokud se žalobce nedostaví a přerušení jednání navrhne žalovaný a přerušení řízení se nepříčí účelu řízení. Soud však obvykle postupuje v řízení, i pokud se účastníci nedostaví. Výjimkou jsou některé druhy nesporných řízení, jako například opatrovnické, kde neúčast bývá důvodem k odročení jednání.

14.8.2017

Jak postupovat v insolvenci

Dobrý den chtěl jsem se zeptat.Jsem v insolvenci a mam tam i barak co mam dělat abych o barak nepřišel když banka dala navrh na prodej de o to že až mi insolvence skončí tak barák bych nemusel splácet a zustal by mi ve vlastnictvy tak vás prosím jak je přesvětšit že bych hypoteku platil i po skončení insolvence. a mohl bych splacet dal děkuji za odpovět.petr jílek

V insolvenčním řízení se majetek dlužníka zpeněží. Pokud máte schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, teoreticky by bylo možné se dohodnout se zajištěným věřitelem, hypotéční bankou, pokud je jediným zajištěným věřitelem, že by nedal pokyn ke zpeněžení majetku poskytnutého k zajištění, tedy Vaší nemovitosti. Je ovšem otázka, zda bude považovat jiné řešení za možné. Případně si obstarat třetí osobu např. z okruhu rodiny, která by úvěr převzala – banka by na ni pohledávku postoupila a dále byste se jednal o tomto s ní.

14.8.2017

Žádost o pacht

Dobrý den, v březnu mi těžce onemocněl manžel. Já ve strachu z následujících dní jsem požádala na městském úřadu v Sokolově o převod zahrádky, kterou mám v pronájmu 30 let. Chtěla jsem nájem převést na syna, který také bydlí v Sokolově. Vyplnili jsme formuláře( pro převod) které jsem si stáhla ze stránek města. Předali jsem je na podatelně a já čekala že dostanu vyrozumění že je převod uskutečněný. Syn dostal email : Vážený pane Kovacsiku, k žádosti o pacht zahrádky v zahrádkářské kolonii Bohemia v Sokolově Vám sdělujeme, že rada města usnesením č. 313/10RM/2017 dne 09.05.2017 schválila záměr pachtu části pozemků p.č. 1175 o výměře 288 m2 a 1177 o výměře 19 m2, vše v Sokolov za cenu minimálně ve výši 2 Kč/m2/rok. Dnes byl tento záměr dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněn na úřední desce. Pokud Váš zájem trvá a souhlasíte s podmínkami, prosím o přihlášení do zveřejněného záměru, který Vám zasílám v příloze. Já jsem se šla zeptat na úřad proč se má přihlásit a úřednice

Pacht, pronájem či jakákoliv dispozice obce s nemovitými věcmi, musí být nabídnuta veřejnosti na úřední desce s výzvou k podání nabídek. To je předepsaný zákonný postup. Pokud ovšem uvádíte, že již máte nájemní smlouvu podepsanou, nerozumím, proč s Vaší žádostí naložili tak, jako by k pronájmu pozemku mělo dojít poprvé. Bohužel dotaz není celý, případně se ještě ozvěte.

18.6.2017

Přepis družsteního bytu

Družstevní byt. Dobrý den. Píši tento dotaz za moji přítelkyni(71 let) Chce se zeptat na toto: mám družstevní byt v osobním vlastnictví(12 let). Chtěla bych jej přepsat ještě za života na mé 2 dcery, aby neměly po mé smrti zbytečné vyřizování. A nechci sepisovat závěť. Je toto možné? Děkuji za Vaší odpověď . D.Puchalská

Byt v osobním vlastnictví lez přepsat na dcery darovací smlouvou. Pokud je byt teprve družstevní, je možné jej nejprve nechat z družstva dle vašeho zákonného práva převést na Vás, poté převést na dcery. Doporučila bych Vám zřídit si v případě převodu ve svůj prospěch doživotní věcné břemeno bydlení.

18.6.2017

Dědictví v insolvenci

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli se mohu vzdát dědictví po otci ve prospěch maminky, když jsem v insolvenci?

Dobrý den, obávám se, že nikoliv. Pokud již byl vyhlášen úpadek, tak platí, že v konkurzu podle ust. § 246 odst. 4 insolvenčního zákona je právní úkon, kterým se vzdá dlužník dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, neplatný. Pokud jste v oddlužení, je to obdobně upraveno v ust. § 412 odst. 3 insolvenčního zákona. Po zahájení insolvenčního řízení, avšak ještě před rozhodnutím o úpadku, je rovněž dlužníkovo jednání v neprospěch majetkové podstaty vůči věřitelům neúčinné.

18.6.2017

Přístup na pozemek

Dobrý den, máme zahradu s chatou v zahr. kolonii v os vlastnictví. Před lety odsud odešla jedna problémova žena. Během působení tam koupila stromový porost, po odchodu si nezřidila věcné břemeno (chuze, jizdy), teď se tam objevila a chodí po pozemcích, každého napadá a uráži,upozornil jsem ji, že tam nemá co dělat, je hruba až arogantni a odvěti, že jde na návštěvu, jsme z toho docela rozhozeni, nejsme hádavé typy, poradte prosim, jak z toho ven, ten přistupový pozemek má snad 13 vlastniků. Moc děkuji JOSEF V.MYTO

Dobrý den, na cizím pozemku nemá právo se pohybovat bez souhlasu vlastníka. Tedy pokud bude narušovat Vaše soukromí i nadále, doporučila bych zavolat policii, ať Vám poskytne ochranu a obnoví pořádek.

18.6.2017

Převod domu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak nejlépe převést dům, který s manželem vlastníme - jsme oba v penzi, vlastníme každý jednu polovinu, na jeho syna. V dárcovské smlouvě nám vznikne výměnek jako věcné břemeno. Bojím se, že po jeho smrti se mne obdarovaný bude snažit z domu vystrnadit, jak tomu mohu zabránit? Naše vztahy nejsou nijak růžové, manžel na mne vyvíjí nátlak, abych svoji polovinu co nejdříve převedla, ale v případě, že bychom se po převedení pak rozvedli, nebudu mít kde bydlet, protože by mne jeho syn určitě z domu vystrnadil.. prosím poraďte..

Dobrý den, nikdo Vás nemůže nutit převést dům na syna manžela. Můžete o domě pořídit např. závětí, aby měl syn „přislíbeno“, že dům bude jednou dědit. Pokud by přesto k převodu došlo již nyní za života, lze si zřídit skutečně tzv. věcné břemeno užívání, na jehož trvání nebude případná smrt manžela nebo rozvod žádný vliv. Užívací právo se bude týkat Vaší osoby a bude doživotní.

18.6.2017

Promlčecí lhůta u stavby

Dobrý den, chtěla bych se zaptat jestli existuje promlčecí lhůta u stavby o zastavěné ploše 28m2 s jedním nadzemním podlažím do výšky 5m. Postavené v roce 1994. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, nerozumím zcela otázce. Obecně platí, že vlastnické právo se nepromlčuje. Pokud otázka směřuje k obraně proti stavbě na cizím pozemku, nyní (od 1.1.2014) platí, že stavba náleží vlastníkovi pozemku bez dalšího, vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím pozemku stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady. Dříve (zákon č. 40/1964 Sb.) platilo, že soud na návrh vlastníka pozemku může rozhodnout, že stavbu je třeba odstranit na náklady toho, kdo stavbu zřídil. Pokud by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže ji soud za náhradu do vlastnictví vlastníku pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí. Poměry mohl soud uspořádat např. také zřízením věcného břemene. Právo na odstranění stavby se podobně jako jiné majetkové právo promlčuje, a to dle platné právní úpravy v roce 1994 v obecné tříleté promlčecí době. Což má za následek skutečnost, že není možné s úspěchem podat návrh na odstranění stavby, případně přikázání stavby do vlastnictví vlastníka pozemku, když

18.6.2017

Kupní smlouva na nemovitost

Dobrý den, pani Rašková, prosím o radu kupoval jsem rodinný dům, v kupní smlouvě došlo k chybě rodného čísla mého tatínka, miminka to má v pořádku, jsou manželé a bydlí u mně v baráku, pán, který dům prodal měl nehodu po zhruba 30 dnů a zemřel a na katastrálním úřadě nám bylo řečeno, že dům by měl jít do dědictví, kupní cena byla vyplacena pří podpisu smlouvy, mám 2 svědky, pán, který nám kupní smlouvy pripravil se omlouval za chybu a navrhl a napsal dodatek ke kupní smlouvě že došlo chybě a rodného čísla máme strach že přijdeme o dům i o peníze sem člověk na invalidní vozíků prosím jak to mám řešit děkuji. S pozdravem pan.gabor jsem děkuji za odpověď a za radu

Dobrý den, pokud správně rozumím, na katastru nedošlo k přepisu vlastnického práva pro chybu na kupujícího. Vlastníkem tedy zůstal bohužel prodávající, který zemřel a dům je součástí pozůstalosti. Kupující má však pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení (právní důvod úhrady ceny odpadl, neboť k převodu nedošlo), tedy je třeba se přihlásit s Vaším nárokem do dědického řízení. Na okresním soudu dle trvalého bydliště zemřelého se dotážete, který notář vyřizuje pozůstalost, tohoto notáře navštívíte nebo kdokoliv s Vaší plnou mocí, a do protokolu mu nadiktujete, že Vám prodávající (nyní jeho dědici) musí vrátit kupní cenu, předtím se objednejte telefonicky. S sebou si vezmete veškerou písemnou dokumentaci, včetně kupní smlouvy a dokladu o zaplacení ceny – výpis z účtu například. Soud kontaktujte ihned, ať nepropásnete dědické řízení. Dědici by měli být povinni tento dluh uhradit, ovšem můžete se s nimi také dohodnout, že Vám namísto peněz ponechají dům a převod tedy dokončí.

18.6.2017

Finanční dar

Dobrý den, prosím o radu ohledně finančního daru svým dcerám. Obě jsou svobodné. Je třeba darovací smlouvy sepsat před notářem? Peníze budou převedeny bezhotovostně z účtu na účet. Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, není potřeba darovací smlouvu sepsat před notářem. Dokonce nemusí být ani písemná, postačí například pro pořádek potvrzení, pokud by dcery potřebovaly později prokázat, že tento dar je jejich výlučný majetek (např. v návaznosti na zrušení společného jmění manželů). Dar nepodléhá vzhledem k příbuzenskému vztahu mezi Vámi ani dani z příjmu (dříve daň darovací).

18.6.2017

Dědické řízení

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak by probíhalo dědické řízení, pokud by zemřel můj dospělý syn. Jsem rozvedená a s mým bývalým manželem jsme měli syna a dceru. Ale můj manžel má z jiných manželství a vztahů ještě další 3 děti (dvě dospělé, jedno nezletilé. Mému synovi jsem koupila byt. Zatím je svobodný a bezdětný. Pokud by se s ním něco stalo nyní, dědili by všichni jeho sourozenci, i ti nevlastní? A pokud bych žila ještě já, tak v jaké posloupnosti by dědění probíhalo? Lze nějak závětí zabránit tomu, aby nevlastní sourozenci nedědili? Např. upřednostněním vlastní sestry v závěti? Moc děkuji za vaši odpověď

Dobrý den, zákon zná dědice zákonné, kteří jsou rozděleni do šesti tříd, nejprve (1. Třída) dědí děti, resp. jeho potomci, a manžel rovným dílem; nedědí-li tito, nastupují dědici 2. Třídy, tj. manžel (nejméně polovinu pozůstalosti), zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele; ve 3. Třídě - nedědí-li manžel ani žádný z rodičů - dědí stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele, atd. Zákon nečiní rozdíly mezi sourozenci polorodými, kteří mají se zůstavitelem společného jen jednoho z rodičů, nebo plnorodými, kteří mají rodiče společné se zůstavitelem. Nedědí-li sourozenec, dědí i v tomto případě jeho děti. Tedy, pokud by

18.6.2017

Problémy se sousedem

Dobrý den vážená paní doktorko, koupili jsme před několika lety rodinný domek. Oproti našemu pozemku má soused teren zvýšený asi o jeden metr. Hlina je navezená až k naší štítové zdi nad naši izolaci základů od vlastních zdí našeho domu. Izolaci proti vlhku soused provedl amatérsky vlastními silami cca před 25. lety. Vzhledem k jejímu stáří a způsobu provedení nám proniká vlhkost do domu, takže bych chtěl hlínu odstranit nebo izolaci obnovit. Moje dotazy tedy jsou: můžu po sousedovi požadovat úpravu terénu a odstranění hlíny pod úroveň naší izolace? V případě, že ne, musí soused provést izolaci za pomocí odborné firmy na vlastní náklady? Pokud budu muset izolovat jako vlastník sám, bude se soused podílet na nákladech za provedení? Předem Vám děkuji za odpověď.

Dobrý den, podle občanského zákoníku je vlastník povinen zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Pokud u Vás dochází k nepřiměřenému pronikání vlhkosti, můžete po sousedovi požadovat, aby přijal opatření, které tento závadný stav odstraní. Pokud by závadný stav neodstranil, je rovněž možné, že by Vám vznikl nárok na náhradu škody, způsobenou porušením zákona, jímž je nadměrné obtěžování imisemi v důsledku navýšení terénu a porušení povinnosti předcházet vzniku škody.

18.6.2017

Dědictví - závěť

Dobrý den,chtěla bych poprosit o radu, mám už věk a tak by mě zajímalo,jak postupovat v případě že- mám dva plnoleté syny kteří už mají své rodiny,jeden ze synů čelí exekuci,chtěla bych tedy aby mou nemovitost zdělil pouze jeden z mých synů a to ten který nemá dluhy,druhý syn s tím souhlasí. Mohu tedy napsat do závěti jen jednoho syna? Nebo může ten druhý který čelí exekuci dědictví popřípadě odmítnout? Nemohlo by se následně stát,že by věřitel napadl závěť nebo jeho odmítnutí dědictví a pak by i ten druhý přišel o nemovitost?A nebo by byl syn s dluhy postižený nějakým trestním oznámením že se vzdal dědictví i když měl dluhy,jde mi hlavně o to aby syn který exekuci nemá nepřišel následně o nemovitost kterou mu v závěti odkážu. Bylo by řešením Dar v případě smrti jak jsem někde četla?Děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den, souhlasím, že k napadení jednání zkracujícího věřitele by mohlo dojít. Věřitel by se mohl domáhat neúčinnosti dědické smlouvy, kterou by se syn, jenž čelí exekuci vzdal svého dílu odporovatelností právního jednání. Pokud byste pořídil závětí o svém majetku, nelze Vás samozřejmě bránit většinu majetku přenechat synovi, jenž v exekuci není, bohužel druhému synovi se musí dostat tzv. povinný díl ve výši ¼ jeho zákonného podílu. Doporučuji Vaší pozornosti následující ustanovení o.z.: Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům. To by mohlo být řešení.

16.4.2017

Dědictví a vypořádání SJM

Dobrý den. Před 48. lety jsem se vdala a přistěhovala se k manželovi do domku, který neustále zvelebujeme. Přestože jsem se vždycky nejen finančně na opravách podílela, nikdy jsem neusilovala a tudíž ani nestala spolumajitelkou. Jsme již v letech,kdy člověk začíná přemýšlet o "posledních" věcech a ráda bych věděla, zda výše uvedená skutečnost nějak ovlivňuje dědické řízení. Doplňuji, že máme tři syny, kteří s námi ale nebydlí. Děkuji za odpověď. M.N.

Nejprve bude v případě smrti vypořádáno SJM. Váš podíl ze SJM pak bude s Vaším případným jiným výlučným majetkem součástí dědického řízení. V rámci vypořádání SJM by mohlo připadat v úvahu zahrnutí případné investice ze SJM do výlučného majetku manžela. Popřípadě by součástí dědického řízení mohla být doložená částka vynaložená na zhodnocení nemovitosti manžela z Vašich výlučných zdrojů. Ze zkušenosti vím, že dokládání takovýchto postupně vynakládaných prostředků bývá nelehké, tedy bych doporučila řešit uvedené závětí. Pokud jde o otázku Vašeho užívání nemovitosti, lze již za života zřídit věcné břemeno Vašeho dožití pro případ dřívější smrti Vašeho manžela.

16.4.2017

Nedobrovolné umístění rodinného příslušníka do zařízení pro seniory

Dobrý večer, potřebovala bych poradit, jestli existuje nějaká možnost umístit rodinného příslušníka do zařízení pro seniory, i když on nechce. Trpí demencí 2.stupně, je po mrtvici částečně ochrnutý, nemluví a má cukrovku. Starám se o něho skoro 12 let, ale teď už víc jak rok bojuji s rakovinou, mám za sebou chemo, operaci a ozařování a v současné době mám znovu pozitivní nález a čeká mě operace a chemo. Jsem velice unavená a už to nějak nezvládám. Sociální pracovnice mi řekla, že žadatel je on a musí chtít sám odejít do zařízení, ale to on nechce. Děkuji za odpověď. Eva

To bohužel možné není. Nedobrovolná hospitalizace musí být schválena soudem. Lze rovněž u příslušného soudu navrhnout omezení svéprávnosti, pokud by mu hrozila závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření. Pokud byste doložila, že se nemůžete o pacienta starat, mohla by to být cesta.

16.4.2017

Pronájem domu

Dobrý den, vlastníme s manželem nemovitost, kterou chceme pronajímat. Musí být nájemní smlouva psaná na nás oba(jako pronajímatele), nebo stačí pouze na jednoho majitele? A také se chci zeptat, zda je třeba v nájemní smlouvě uvádět,že s nájemcem bude nemovitost užívat i jeho manžel/ka a jeho iniciály. Děkuji E.S.

Může být psaná na jednoho s tím, že druhý manžel s touto smlouvou poskytne souhlas. Další osobu, která bude jako člen domácnosti, je vhodné uvést, doporučuji, abyste si vyhradila současně souhlas s přijetím člena domácnosti, pokud to bude osoba jiná než blízká.

16.4.2017

Policejní silníční kontrola

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně policejní kontroly na silnicích a to konkrétně na služební cestu. Manžel podniká a je jednatelem ve své společnosti a má tudíž koupené auto na firmu,při polcejní kontrole byl vznesen dotaz od policisty, zda jede na cestu služební,nebo soukromou.Má policista právo se ptát na takovou informaci a má právo chtít vědět třeba knihu jízd nebo cestovní příkaz? Myslím si, že má zkontrolovat auto,doklady popř,řidiče, ale toto už mi připadá trochu přes jeho pravomoc. Děkuji za odpověď Fabiánková

Dobrý den, domnívám se, že nemá. Kniha jízd není povinným dokladem řidiče.

16.4.2017

Náležitosti závěti

Dobrý den, je nutné, aby poslední vůle, která obsahuje všechny náležitosti ( tedy jméno, rodné číslo, adresu osoby, která poslední vůli píše, také datum napsání poslední vůle a samozřejmě podpis - vše psáno vlastnoručně), byla notářsky ověřena? Také bych se ráda zeptala, zda na dědictví po mé matce (pokud by nebyla sepsána poslední vůle s konkrétním způsobem vypořádání dědictví) mám nárok, jako její jediné dítě, pouze já, nebo též i její žijící bratr, tedy můj strýc? Děkuji předem za informaci.

Vlastnoručně sepsaná závěť, která obsahuje náležitosti, které uvádíte, je platná. Je třeba zohlednit páva dětí jako nepominutelných dědiců, ti nesmí být v rozsahu povinného dílu (3/4 zákonného podílu u nezletilých a ¼ u zletilých dětí, resp. jejich potomků) opomenuti. Pokud jde o druhý dotaz, pokud není manžel, dědíte v první dědické třídě pouze vy.

16.4.2017

Právo na byt po rozvodu

Již 30 let bydlím v bytě s manželem. Když jsem si manžela brala, byl tento kdysi družstevní byt jeho. Již před více lety proběhlo odkoupení tohoto bytu do soukromého vlastnictví. V katastru jsme uvedeni oba, byt je veden jako SJM, panelový dům je společenstvím vlastníků. Mám v případě rozvodu při finančním vyrovnání nárok na polovinu hodnoty bytu?

Pokud členství v družstvu a s ní spojeném právo na užívání bytu náleželo pouze jednomu z Vás, společné členství uzavřením manželství nevzniklo. Mohlo však dojít k převodu členství za trvání manželství také na Vás a v návaznosti na to poté k převodu bytu do SJM. Za těchto okolností byste měla nárok na polovinu bytu. Pokud však došlo k vkladu vlastnictví do SJM, ač členem bytového družstva byl jen manžel, zápis do katastru byl proveden chybně a mohlo by to v případě rozvodu být manželem namítnuto.

16.4.2017

Převedení společnosti na potommka

Dobrý den, nemohu se nikde dozvědet, jak mám předat firmu/oční optiku/ dceři. Jsem již v důchodu a dcera se mnou doposud pracuje jako zaměstnanec. Děkuji za odpověd.

Dobrý den, pokud máte založenou společnost, můžete dceři společnost převést převodem podílu, převod je třeba zaregistrovat v obchodním rejstříku. Pokud provozujete svůj podnik jako fyzická osoba, pak předejte podnik, pokladnu, účetnictví, smlouvy a další dokumenty dceři, požádejte o zrušení živnostenského oprávnění, nahlašte ukončení podnikání u správce daně, informujte své obchodní partnery - dodavatele apod. o předání podniku. Vaše mzdová účetní dále nahlásí u české správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny ukončení pracovního poměru dcery.

16.4.2017

Rozvod bez právní pomoci

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné se rozvést bez pomoci právníků? Jestli najdu někde na internetu nějakou žádost o rozvod, kterou vyplním a odešlu na soud? Jak poznám, že žádost má všechny právní náležitosti a že mi soud vyhoví? Předem děkuji,

Dobrý den, vzory ke stažení zdarma s určitým návodem jak postupovat jsou např. zde: http://www.vzory-zdarma.cz/rodina-domaci-nasili-zdravi/rozvod/.

16.4.2017

Podání návrhu na rozvod

V říjnu 2016 jsem podala návrh na rozvod, v 2/12/2016 jsem ji vzala zpět. Kdy mohu, prosím, podat žádost znovu. Smír se nevydařil. Děkuji za odpověď

Dobrý den, návrh můžete podat kdykoliv znovu.

16.4.2017

Nárok na podíl z prodeje nemovitosti

Dobrý den, manžel byl majitelem nemovitosti, jejíž odhadní cena byla v 9/2016 ohodnocena na 3,8 mil. V prosinci 2016 ji prodal za 6,5 mil. aniž do této nemovitosti investoval, výnos byl díky změny situace na trhu s nemovitostmi. Mám já nárok jako manželka na polovinu z tohoto výnosu (zisku?)? Děkuji z odpověď

Dobrý den, pokud je nemovitost ve výlučném vlastnictví manžela, veškerý výnos z jejího prodeje náleží pouze manželovi a nestává se součástí společného jmění manželů, neboť jej nabyl právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví.

16.4.2017

Dědictví - závěť

Dobrý den, prosím Vás o radu ohledně záležitosti dotazem, který níže formuloval můj přítel, jehož zdravotní stav potřebuje nepřetržitou 24 hod. péči. Přestěhovala jsem se za ním z Moravy a žiji s ním už asi 5 roků. Po celou dobu mne pronásledují obavy, co bych si bez něho počala, kdybych zůstala žít v bytě sama. Jak zajistit, abych měla v případě nedostatečných příjmů na poplatky za bydlení, abych měla nárok např. na příspěvek na bydlení? „Obracím se na Vás s prosbou o právní pomoc. Jsem zdravotně postižený (vozíčkář) a proto volím pro prvotní kontakt tento emailový způsob komunikace. Bydlím s přítelkyní v bytě v Písku. Tento je v mém osobním vlastnictví a zakoupil jsem jej ještě před naším seznámením. Jsem rozvedený, z manželství mám dva dospělé syny, kteří již žijí a pracují jinde. Můj vztah s partnerkou je plně harmonický a chtěli bychom spolu uzavřít manželství. Samozřejmě jsme také probírali i naši společnou budoucnost a chtěli bychom mít jasno i v otázce úmrtí jednoho z nás.

Dobrý den, byt se součástí společného jmění uzavřením sňatku nestane. V případě Vašeho úmrtí dědí v první dědické linii manžel a děti každý jednou třetinou, pokud není pořízeno pro případ smrti jinak. Pokud zamýšlíte do budoucna ošetřit užívací právo Vaší budoucí ženy k bytu, navrhovala bych pořídit o pozůstalosti závětí, zletilí synové nesmí být zkráceni o svůj povinný díl, který činí alespoň čtvrtinu zákonného dědického podílu. Doporučila bych optimální řešení nalézt s notářem, který by závěť sepsal.

10.4.2017

Výpověď pracovní smlouvy

Dobrý den, mám přítelkyni, která má pracovní smlouvu na neurčito. Má možnost lepší práce, kdy se stará o nezl. své dítě. 7 let. Je možno napsat do výpovědi, že se stará o nezl. dítě ,aniž by čekala na 2 měsíční výpověd?V nové práci by zaměstnali hned od 15.3. Nebo řeší občanský zákoník něco jiného? Děkuji za odpověd s pozdravem J.Vávra

Dobrý den, výpovědní dobu je třeba dodržet, péče o dítě na délku výpovědní doby nemá vliv. Mohla by se pokusit uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o dřívějším ukončení pracovního poměru.

10.4.2017

Věcné břemeno doživotního užívacího práva

Dobrý den,před 2 lety jsem darovala dceři dům o dvou bytech,v jednom bytě bydlím. Dcera s právníkem připravila darovací smlouvu,když jsem ji četla, nenapsali,že tam mám právo užívání bytu,ujišťovali mě,že by na opravy domu nedostali hypotéku,já tedy podepsala. Dnes v druhém bytě bydlí vnučka a mám problémy ,zákazy, příkazy atd. Chtěla bych se zeptat,jestli mohu dodatečně k darovací smlouvě zažádat o dodatek na dožití v tomto bytě. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, to jistě můžete, věcné břemeno doživotního užívacího práva lze ve Váš prospěch zřídit kdykoliv, navíc na něj máte i určité morální právo, pokud jste jej již v souvislosti s darováním zmiňovala. Takové věcné břemeno vzniká na základě smlouvy vkladem do katastru nemovitostí a působí vůči všem i v případě převodu domu na třetí osobu. Pouze upozorňuji, že pokud je na domě hypotéka, mohlo by skutečně být v rozporu s úvěrovou smlouvou, dům, který tvoří zajištění úvěru, zatížit věcným břemenem. Pokud by chování Vaší dcery dosáhlo intenzity pro tzv. odvolání daru pro nevděk, lze zvážit i tuto možnost. Viz- „ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit“. Odvolání daru je třeba učinit ve lhůtě jednoho roku, ode dne, kdy obdarovaný dárci ublížil.

10.4.2017

Dům z insolvence

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat...mám zájem o hezký dům v insolveci za relativně nízkou cenu ,..složili jsme rezervační zálohu 20 000 kč u jedné realitní kanceláři, s domněním tím, že už budou jednat jen s námi a s ins. správkyní. Čekám už delší dobu, co bude dál...tenhle dům má dvě majitelky, takže se čeká na soud, až sestaví soupis spoluvlastnických podílů dvou majitek, že souhlasí s prodejem majetku...ale mimo to, mi paní správkyně psala, že jsou další dva zájemci o tenhle dům, že mi podá další informace...volala jsem panu makléři, co to má znamenat a ten mi zdělil, že o tom ví, ale že to jde mimo realitku a že se nejedná o dražbu...přijde mi to neseriozní jednání vůči mě, když jsem byla první!!!pozastavila jsem si úvěr, protože nevím co bude dál, paní správkyně se mi už asi 3 týdny neozvala a když jsem volala makléřovi, tak mě řekl, že musím čekat,ž e ten druhý zájemce chce asi přihodit víc..bude se to natahovat? rezervační smouva mě končí za měsíc!nevíte, jak to bude dál probíh

Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) umožňuje majetkovou podstatu zpeněžit třemi způsoby, veřejnou dražbou, prodejem podle osř a prodejem mimo dražbu, předpokládám, že zde se jedná o třetí případ. V tom případě insolvenční správce potřebuje souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru podle §289 zmíněného zákona. Dokud není souhlas dán, nejsou smlouvy o prodeji platné. Bohužel neznám okolnosti případu ani detaily smluv, ale v tomto případě bych jednala především přímo se správkyní a požadovala od realitní kanceláře rezervační zálohu zpět v návaznosti na podmínky rezervační smlouvy.

19.3.2017

Rozdělení majetku potomkům

Dobrý den.Máme dva syny a chtěli bychom rozdělit majetek ještě za našeho života, jednomu synovi bychom dali dům, kde s ním společně žijeme a zřídili bychom si břemeno na dožití,druhému bychom chtěli darovat peníze z prodeje chaty a tím mu částečně umořit jeho hypotéku, máme však problém , že jeho manželství není ideální a v případě rozvodu, aby o peníze , které mu darujeme nepřišel. Je to ještě složitější o to, že si syn bral za svobodna hypotéku na družstevní byt, na kterou mu ručíme naším domem(tím bychom i vyřešili zástavní právo) byt, když se oženil prodal, za tyto peníze a další hypotéku, kterou si již vzal s manželkou koupili domek, na který jim ještě částí přispěl dědeček snachy, takže na něj byla napsaná 1/4 domku, po jeho úmrtí tuto část zdědil otec snachy, který se nepodílí na žádných opravách . Ale 1/4 je na něj napsaná a 3/4 mají syn se snachou ve SJM. Prosím Vás o radu, jak tuto situaci nejlépe vyřešit. Pak by nás ještě zajímalo, zda by se popřípadě dalo s naším souhlase

Podle §709 odst. 1) písm. B) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku do SJM nepatří to, co nabyl jeden z manželů darem, děděním nebo odkazem, ledaže by dárce při darování projevil jiný úmysl. Pokud mu tedy darujete peníze, do SJM tyto peníze nutně spadat nebudou, ovšem je třeba tyto peníze striktně oddělit od ostatního majetku, tedy např. na separátním účtu. Doporučila bych ošetřit písemnou darovací smlouvou, aby bylo možné později doložit. Od otce snachy by mohl syn z těchto peněz odkoupit ¼ podíl domku, ovšem je otázka, zda je to za situace, kdy není jisto, že manželství vydrží, správné řešení. V případě rozvodu by ¾ domu byly k vypořádání mezi manželi a je ke zvážení, zda by snacha měla na „vyplacení“ Vašeho syna, popřípadě naopak. Pořídit o majetku je možné také závětí, kde byste vyslovili poslední vůli, aby synové dostali odpovídající části Vašeho majetku.

19.3.2017

Úhrada pokuty za rychlou jízdu

Dobrý den. Přišla mi pokuta 600 kč z pevného radaru překročení o 13 km. jako provozovateli vozidla.Po uvedení a nahlášení řidiče(můj syn bydlí v Praze) jsem dostal výzvu že odpověděl pozdě a že jako provozovatel mám zaplatit tři tisíce korun.Podal jsem tedy odpor a přišlo ať se dostavím na projednání v březnu. Vypadá to že si někdo ohnul právo ve svůj prospěch proti občanům.A šikanuje majitele aut kteří s tím nemají nic společného ,aby zodpovídal za něco co nemůže ovlivnit. Předem děkuji za radu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud jsou splněny podmínky v ust. § 125h zák. č. 361/2000 Sb. Pokuta je splatná do 15 dnů. Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc odloží. V opačném případě obecní úřad s rozšířenou působností pokračuje v šetření přestupku. Je-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla. Správní delikt se projedná, pokud stručně řečeno nebyl odhalen pachatel přestupku, a to přes kroky směřující k jeho zjištění, odpovědnost provozovatele vozidla je zákonem stanovena na principu objektivní odpovědnosti, tedy provozovatel za delikt odpovídá, i když sám vozidlo neřídil.

19.3.2017

Soudní poplatky

Dobrý den, chci podat k soudu návrh na zrušení věcného břemene - bezplatného doživotního bydlení a užívaní. jaký je soudní poplatek za podání návrhu ? Děkuji Kratinová

Podle položky přílohy k zák. č. 549/1991 zákona o soudních poplatcích, položky 4 a) činí poplatek za zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění, za každou nemovitou věc 5000 Kč.

19.3.2017

Vydědění a dědictví

Pokud vydědím syna, budou dědit jeho děti? Děkuji.

Podle § 1646 odst. 3) občanského zákoníku pokud vyděděný syn přežije zůstavitele, nebudou, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Pokud by ale vyděděný syn zemřel dříve než zůstavitel, pak potomci dědí, pokud nejsou samostatně vyloučeni z dědického práva.

14.3.2017

Kdo bude dědit?

Dobrý den zdědila jsem po mamince rodiný domek, mám dvě dcery a jsem podruhé vdaná kdo bude v případě mé smrti dědit?

Dědictví po mamince není součástí SJM, rodinný domek bude tedy celý předmětem dědictví. V případě že nebudete pořizovat závětí, tak budou podle §1635 dědit děti a stávající manžel každý rovným dílem, 1/3. V případě že pořídíte o tomto majetku závětí, dědí se podle závěti, v níž však není možné opominout tzv. nepominutelné dědice, což jsou děti zůstavitele, nedědí-li, pak jejich potomci. Každá zletilá dcera má v případě závěti právo na alespoň ¼ svého zákonného dědického podílu, tedy 1/12 rodinného domku a každá nezletilá dcera na alespoň ¾ svého zákonného podílu tedy ¼ rodinného domku.

14.3.2017

Mám právo na nemovitost?

Dobrý den, mám dotaz ohledně nemovitosti. S mým přítelem máme vyhlídnutý pozemek s chatkou na který by jsi přítel vzal hypotéku, a já bych dodatečně hradila bud ze svých prostředků nebo s půjčky kterou bych si vzala rekonstrukci chatky.Jako vlastník pozemku v katastru nemovitostí po koupi bude on, ale chce mě tam taky uvést jako spoluvlastníka případě že by se něco stalo.Už nejsme nejmladší. Nebo jaké právo mám v případě když nebudu v katastru a jsem jeho družka. Navíc když chci investovat prostředky do rekonstrukce. Co mi prosím doporučíte? Děkuji.

Doporučili bychom zakoupit nemovitost jako spoluvlastníci, zvláště, pokud byste se měla podílet výrazněji finančně z vlastních zdrojů či jako spoludlužník hypotéčního úvěru. Pokud by to nebylo možné, řešením Vašeho práva bydlení by mohlo být věcné břemeno užívání. Z pohledu dědického práva, v případě, že bude nemovitost předmětem dědictví dle zákonné posloupnosti, mohla byste dědit až ve druhé dědické třídě jako osoba, která žila se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a která z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost nebo byla odkázána výživou na zůstavitele. V této 2. třídě se dědí, pokud nedědí zůstavitelovi potomci, a to spolu s manželem, to pro případ, že by partner ženat, a rodiči zůstavitele, kdy manžel má však vždy polovinu. Popřípadě až ve třetí dědické třídě spolu se sourozenci zůstavitele. Pokud by druh pořídil o nemovitosti závětí, má přednost závěť, ovšem je zapotřebí nevynechat nepominutelné dědice, což jsou děti, resp. je

14.3.2017

Věcné břemeno na dožití

Dobrý den, jsme 4 děti a zemřela nám matka. Zdědily jsme půlku domu a druhou půlku má náš žijící otec. Chceme se našeho dědictví zřeknout v jeho prospěch. On chce dům prodat, ale neuvědomuje si, že nebude mít kde bydlet. Je možné připsat poznámku, že dům nemůže za svého života prodat? Děkuji za odpověď Z.Zapletal.

Podle §1490 o.z. se může dědic, který dědictví neodmítl, svého dědictví vzdát před soudem v řízení o dědictví ve prospěch jiného dědice, a to s jeho souhlasem. Pokud jde o podmínku, že dědictví otec neprodá, mám obavu, že tuto možnost zákon neupravuje a z hlediska podstaty institutu dědictví ji nelze s ohledem na právní jistotu volně sjednat; jakmile bude dědictví otci potvrzeno, bude moci s nemovitostí nakládat po svém a dědické řízení nikdo otvírat dále nebude. Lze doporučit, aby si otec před případným prodejem nechal zřídit v domě věcné břemeno doživotního užívání, tedy kupec bude zavázán jej nechat v domě dožít.

14.3.2017

Práce na dohodu

Dobrý den, mám 60 let, mám invalidní důchod druhého stupně, od roku 2012 jsem nezaměstnaná, pracovala jsem jen na dohodu. Chci se přihlásit na úřad práce s tím, že bych mohla získat dotované místo. Nevím, zda bych mohla současně vykonávat práci na dohodu do 10 000 Kč. Děkuji předem za odpověď, případně radu, kdo by mi mohl dotaz zodpovědět. Roglová

Podle § 25 zákona o zaměstnanosti může být uchazečem o zaměstnání pouze osoba, která není v pracovněprávním vztahu (PP, DPP a DPČ), podle ustanovení odst. 3) § 25 zákona zařazení a vedení v evidenci uchazečů však nebrání, pokud průměrný měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy tedy 5.500,- Kč, uchazeč je povinen oznámit tuto skutečnost úřadu.

14.3.2017

Přepočet důchodu

Dobrý den, od roku 2010 jsem nastoupila do předčasného důchodu a od listopadu 2011 do starobního důchodu. Od dubna do září mám brigádu při prodeji zmrzliny. Chci se, prosím zeptat, zda mám nárok na přepočet důchodu. Děkuji a přeji pěkný den. Onderková

Dobrý den, toto je dotaz na finanční poradce. Doporučuji dotaz směřovat například zde: http://www.odchod-do-duchodu.cz/

4.2.2017

Slevy na dani

Dobrý den, jsem důchodce a v roce 2016 jsem pracoval pro radnici se smlouvou na 1000,- Kč měsíčně. Dostával jsem vyplaceno 850,- Kč. Teď jsem obdržel "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" kde je úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti 12000, základ daně 12000, skutečně sražená záloha na daň 1800. Záloha na daň z příjmů celkem 1800. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nebylo provedeno. Mám udělat daňové přiznání za rok 2016? Je možno také ještě současně uplatnit slevu na dani ze zaplaceného úvěru ze stavebního spoření za rok 2016 ve výši 2296,75 Kč? Děkuji.

Dobrý den, toto je dotaz na finanční poradce. Doporučuji dotaz směřovat například zde: http://www.odchod-do-duchodu.cz/

4.2.2017

Dědictví a insolvence.

Dobrý den.Díky zadlužené manželce jsem spadl do insolvence,kterou již 2roky platím.Můj otec na tom není moc dobře bojím se že v případě jeho smrti přijdu o rodiný dům po otci.Mám ještě sestru nedá se to ošetřit třeba v poslední vůli že můj podíl dostane syn.Děkuji

Dobrý den, jistě lze o dědictví po otci pořídit závětí. Závěť sepsaná u notáře stojí paušálně okolo 2000 Kč. Jste však nepominutelný dědic, tedy tuto skutečnost je nutné nějak zohlednit, aby Vás nemusel otec v rozsahu Vašeho povinného dílu tzv. vydědit. Ani závětí totiž nelze nepominutelného dědice bez dalšího obejít. Řešení se však nabízí i jiné, např. darování za života, dílem Vaší sestře a dílem vnukovi s tím, že otci současně zřídí věcné břemeno doživotního užívání. Popřípadě darování pro případ smrti, kdy dar nabyde právních účinků až v okamžik smrti otce. Nebo dědická smlouva, kdy ovšem je relativně vysoký poplatek dle hodnoty majetku a rovněž mám pochybnost, zda během oddlužení se můžete v rámci dědické smlouvy dědictví zříci. V prvé řadě doporučuji navštívit notáře, kteří závěti sepisují a tato řešení zkonzultovat. Osobně se přikláním k jedné z forem darovací smlouvy.

4.2.2017

Sousedovic plot

Nemáme plot mezi naší a sousedovou zahradou. Horní stranu zahrady máme my oplocenou, soused tam měl poškozenou bránu, kterou nezavíral. Protože nám tudy chodila zvěř - zajíci, srnky - a okusovali nám záhony a větvičky malých stromků, manžel se se sousedem domluvil a na naše náklady mu zadarmo bránu opravil, aby se dala zavírat. Chvíli byl klid, ale manžel zemřel a soused bránu nechává otevřenu opět trvale. Snažila jsem se s ním domluvit, ale odpověděl, že ho to zdržuje a ať si plot postavím já. Na ústní dohodu nemám svědky. Lze se nějak bránit bez vyvolávání velkých konfliktů? Už opět mám okousané stromečky a z ze sklizně podzimního hrášku jsem neviděla ani kuličku. Platí, že při stavbě plotu mezi pozemky se na nákladech podílejí oba vlastníci?

Dobrý den, toto pravidlo dáno zákonem není, ale na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků. Záleží na okolnostech případu, zda bude soudem shledáno legitimní požadovat, aby náklady na oplocení mezi sousedními pozemky nesl soused a nikoliv vy sama. Pokuste na něj písemně obrátit s připomenutím dohody o tom, že jste mu bránu na vlastní náklady opravili s tím, že se zavázal ji řádně zavírat. Že pokud nebude dohodu dodržovat dobrovolně, budete nucena věc řešit s Vaším právníkem. Je možné, že taková důrazná domluva pomůže.

4.2.2017

Vzdání se dědictví

Dobrý den. V roce 2006 mi zemřela sestra po které mi minulý měsíc oznámil notář že jsme spolu se dvěma sourozenci zdědili polovinu domu.Poslali nám i výpis z katastru nemovitostí,kde jsou majitelé zapsáni stejným dílem. Sestra byla vdaná a později se rozvedla (někdy v osmdesátých letech)a spolu s bývalým manželem nedošlo asi k majetkoprávnímu vyrovnání spoluvlastnictví domu. S jejím bývalým manželem jsme se nestýkali ani ho neznáme.Chtěli bychom se tohoto dědictví zbavit tím že ho odmítneme. Dozvěděli jsme se že by tím pádem toto dědictví připadlo našim dětem. Mám dotaz: poraďte nám prosím jak by se dědictví tím vzniklého mohli také zříci naši potomci aby jsme nemuseli nechat dělat případně odhad nemovitosti. Slyšela jsem že když by toto dědictví odmítly naše děti tak že by toto připadlo státu a nám se nezdá být právné že by její bývalý manžel i když ho neznáme a nevíme jaký vztah spolu se sestrou měli a proč se rozvedli(děti spolu neměli) měl přijít o střechu nad hlavou.

Dobrý den, dědictví se můžete vzdát ve prospěch třetího. Je tedy s podivem, že se pozůstalost řeší až nyní. Jestli není vše ještě uzavřeno, můžete v rámci dědického řízení uzavřít dohodu, že dům připadne bývalému manželovi, tedy, že se vzdáte dědictví v jeho prospěch, a to i s účinností pro vaše potomky. Sdělte své stanovisko příslušnému notáři, který Vás podrobně spraví o ideálním postupu.

13.12.2016

Dědictví

Dobrý den, žiji s manželem v rodinném domku, který manžel zdědil po rodičích ještě před uzavřením našeho manželství. Ostatním dědicům (bratrovi a neteři, která je nemanželskou dcerou druhého, tehdy již zemřelého bratra) vyplatil jejich zákonné podíly a stal se jediným vlastníkem. Během manželství jsme dům zrekonstruovali a přikoupili jsme zahradu, kterou vlastníme společně a máme nějaké společné úspory. Manželství zůstalo bezdětné, žádný z nás nemá děti z jiného vztahu. Manželův bratr se s námi nestýká a žije v cizině, neteř se s námi také nestýká a o místě jejího pobytu nevíme. Je pravda, že pokud by manžel zemřel dříve než já, dědili by bratr a neteř spolu se mnou? Přivedlo by mě na mizinu, kdybych jim měla vyplatit polovinu našich úspor a ještě navíc polovinu hodnoty domu. Nezůstalo by mi ani na domov důchodců. Dá se s tím něco dělat? Děkuji vám za odpověď. Marie Kališová

Dobrý den, pokud nedědí žádní potomci, dědit byste měla pouze Vy jako manželka, a to jako dědic druhé třídy. Dědic druhé je třídy je pouze manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Tedy za Vaší rodinné situace nemusíte mít obavy z případného nároku bratra a neteře. Simona Rašková

13.12.2016

Věcné břemeno v závěti

Dobrý den, zdědila jsem po rodičích ideální polovinu rodinného domu, jako rozvedená. Sama jsem jej zrekonstruovala vlastními finančními prostředky. Po sedmi letech jsem se znovu provdala a bydlíme zde nyní s manželem. Mám z prvního manželství dvě dcery, manžel také. Jeho dcery s ním ale nekomunikují. Jak mám sepsat závěť, aby ideální polovinu domku zdědily mé dcery, ale s podmínkou, že pro mého manžela zřídí věcné břemeno, aby zde po mé smrti mohl dožít? Je manžel opominutelný dědic nebo musí něco dostat? Mně by nevadilo, že by po mně dědil, ale vadilo by mi, že by po něm jeho díl pak zdědily jeho dcery, které s námi nejsou v kontaktu ani se nijak nepodílely na rekonstrukci. Děkuji. Jana Vařáková

Dobrý den paní Vařáková, manžel není nepominutelný dědic, tedy závětí můžete pořídit ohledně od1/2 domu pouze ve prospěch dcer. Nezmiňujete se, jak je to s druhou ideální polovinou, komu patří. Ve shodě z druhým spoluvlastníkem lze již nyní zřídit manželovi věcné břemeno užívání do jeho smrti. Pokud tak chcete učinit až v závěti, je třeba to v závěti vymínit jako vaši podmínku či příkaz, aby dcery nechali otce v nemovitosti dožít. Variant je ovšem více (dědická smlouva např.) Zde bych doporučila se obrátit na notáře, ti mají s pořízením pro případ smrti zkušenosti nejen při jejich vyhotovení ale i při jejich realizaci, neboť pozůstalosti vyřizují. Sepsání závěti není ani nijak nákladné.

21.10.2016

Nárok na byt

Hezký den. Je mi 70 let, mé ženě 71. Bydlíme v bytě, který je psán na ni. Neustále mě nutí k tomu, abych odešel, že chce být sama. Ale nemám kam. Byt byl družstevní, převeden do osobního vlastnictví manželky v r. 1997. My jsme se brali v r. 1991 ( oba podruhé ). Měl bych ( po rozchodu ) z bytu nárok na nějaký podíl ? Na vlastní náklady jsem byt revitalizoval ( bytové jádro, kuchyň, okna, dveře, nový nábytek a spotřebiče ). Žena má dva potomky, a zejména její syn ( 51, dvakrát rozvedený ), si dělá nárok ( je bez bydlení ). Děkuji za odpověď.

Dobrý den. Pokud byl byt převeden manželce jako výlučnému členu družstva, součástí SJM se nestal, byť k tomu došlo již za trvání vašeho manželství. Je tomu tak proto, že členský podíl výlučně vlastněný před vznikem manželství se považuje za majetkovou hodnotu a byt za něj nabytý, se považuje za majetek nabytý za trvání manželství jedním z manželů (členem družstva) za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela. Pokud v tomto bytě je umístěna Vaše rodinná domácnost, máte zde po dobu trvání manželství právo bydlení a manželka Vás k odchodu nemůže po dobu trvání manželství nutit. Rovněž dispozice např. převod s takový bytem podléhá souhlas druhého manžela, tedy Vaše žena by neměla byt na syna bez Vašeho souhlasu převést a pokud se tak stane, můžete se dovolat neplatnosti takového právního jednání za podmínek uvedených v § 747 OZ.  Při zhodnocení nemovitosti, která je výlučným majetkem Vaší ženy z majetku v sjm se jedná o investici ze společného jmění manželů do výlučného m

20.10.2016

Dobrý den, mám dotaz, bývalý přítel zaplatil motor do auta nechal ho poslat do servisu a zamontovat do mého auta jako dar, abych nebyla smutná,že mi sám poradil koupit nepojízdné auto, na to auto mi slíbil půlku peněz,ale nic mi nedal. Po po rozchodu si dar rozmyslel a žádá soudně o úhradu faktury za motor a tvrdí, že jsme se dohodli, že mi motor má jen objednat a já mu ho prý slíbila zaplatit. Jak se mám bránit, když lže? L.B.

Dobrý den, důkazní břemeno leží v tomto případě na něm, prokázat, že to bylo tak, jak tvrdí, tedy musí především on. Zamyslete se případně nad tím, zda není někdo, kdo by Vám vše dosvědčil. SR

8.10.2016

Dobrý de chtěla jsem se zeptat na takovou věc,jestli ještě platí že nabyté věci za manželství se dělí mezi oba manžely.Jelikož s manželem nežiju již několik let a máme domek,který jsem já jako fyzická osoba vydražila.když šel do dražby z důvodu zadluženosti podniku ve kterém jsme bydleli v pronájmu.N katastru nemovitostí jsem vedená jako jediná majitelka,jelikož jsem se dražby zúčastnla sama a i jistinu a vše okolo jsem dělala sama.Peníze na rekostrukci tohoto domku pocházely z mého dědictví po mém tatínkovi.Děkuji za odpověď,Dana Čosíková.

Majetek, který nabudete za trvání manželství je součástí společného jmění manželů, pokud nemáte manželský majetkový režim ujednán odlišně. Výjimkou je majetek, který nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Tedy pokud by nemovitost byla pořízena prokazatelně pouze z Vašich prostředků, šlo by pouze o Vaše vlastnictví. Pokud s manželem dlouhodobě nežijete, bylo by buďto v souvislosti s rozvodem nebo v rámci dohody o jiném než zákonném režimu (např. režim oddělených jmění) vhodné majetky oddělit. SR

8.10.2016

Dobrý den V roce 1982 jsem koupil tři zahrádky.Ve smlouvě byly uvedeny jen dvě s ústním ujištěním,že třetí zanrádku prodávající koupil ale nebylo zaknihováno.Všechny tři zahrádky byly oploceny vcelku a i ta třetí měla své číslo.Zhruba v roce 1995 jsem zjistil,že u třetí parcely je uvedeny jako majitelka dcera nebo vnučka původního majitele.Kontaktoval jsem ji,ale tvrdila,že parcelu její otec neprodal.Vzhledem k věku pána,který mi pozemky prodal,myslím,že prodal její děda.Navrhl jsem,že zahrádku znovu odkoupím.Majitelka má různé výmluvy a nebo chce nepřiměřenou cenu.Pozemek mám oplocený a paní naněj od r.1982 nevstoupila.Snažím se zjistit,mohu-li uplatnit právo vydržení nebo jiný způsob jak věc řešit.Předem moc děkuji za radu. Přeji pěkný den. Jiří M.

Dobrý den, vydržet můžete věc v případě, že věc držíte v dobré víře a užíváte ji jako vlastní po dobu nejméně 10 let. U nemovitosti je ovšem vlastnické právo předmětem zápisu v katastru nemovitostí, tedy pokud nejste evidován v KN jako vlastník, dobrou víru zřejmě neprokážete. Nemovitost také nebyla součástí smlouvy a ústní ujištění bude obtížné prokázat. Institut mimořádné vydržení, kde je nutná doba držby 20 let, aniž by bylo nutné mít nesporný právní titul (avšak jinak jsou podmínky držby splněny), lze uplatnit až po 1.1.2019, ovšem i pak budete zřejmě narážet na stav zápisů v katastru nemovitostí. SR

8.10.2016

Úhrada platebního rozkazu

Dobrý den.
Mám platební rozkaz na částku 15.254 EUR s úrokem 7.75% ročně.Musím zaplatit požadovanou částku včetně úroku v EUR nebo je možné převést ji na CZK? Pokud lze částku převést na CZK, tak jakým kurzem - ČNB? - a z kterého dne? Kurz dle data nabytí PM, data platby, data vydání PR nebo data vzniku dluhu? Děkuj Vám za radu.

Dobrý den, částka uvedená v platebním rozkaze v EUR by měla být uhrazena v EUR.

 

25.9.2015

Neoprávněný vstup na soukromý pozemek

Prosím o radu. Naši sousedé – zahrádkáři mají ze své zahrady dvě branky na náš oplocený pozemek, kudy chodí ovce na pastvu. Přestože je dcera upozorňovala na to, že vstupují neoprávněně na cizí pozemek a může je tam zranit beran, soused jí řekl, že tam stejně bude chodit. Všechen rostlinný odpad házejí za náš plot a tím pádem tam začala chodit i černá zvěř. Kompostér nechtějí, protože jim „nevoní“. Byli zvyklí tam chodit 30 let a nechtějí na tom nic měnit. Právo soukromého majetku nerespektují. Já s dcerou to záčínáme nezvládat psychicky. Vždy jsme se snažily jim vyjít vstříc, ale oni toho v podstatě zneužívají. Stále si říkáme, že to snad nedělají úmyslně. Bohužel, my se touto situaci trápíme, ale oni jsou v pohodě. Děkuji za radu.  Helena M.

 

Dobrý den, patrně nezbude než se obrátit na soud zápůrčí žalobou, kde se budete domáhat zdržení se rušení Vašeho vlastnického práva neoprávněným vstupem na pozemek, ukládáním odpadu apod. Nejprve bych si pořídila fotodokumentaci Vámi uvedených narušování vlastnictví, následně bych jim zaslala písemnou výzvu, že je žádáte, aby nadále přes Váš pozemek nechodili a neukládali na něm rostlinný odpad s tím, že pokud v uvedeném jednání budou nadále pokračovat, budete nuceni se obránit k soudnímu řešení. Myslím, že by již výzva mohla pomoci, pokud ne, podejte žalobu k okresnímu soudu dle místa bydliště žalovaného.

25.9.2015

Půjčka v insolvenci

Dobrý den.
Jsem v insolvenci,byl mi povolen splátkový kalendář.Chtěla bych se optat,přišlo mi vyúčtování nájmu za minulý rok 9 235 Kč.Jsem zaměstnána,splátky mi řádně strhává  z platu naše účetní.Mohla bych si vzít půjčku od mého zaměstnavatele,abych toto vyúčtování mohla zaplatit?Jedná se mi o to,zda bych neměla problémy s insolvenčním soudem,že jsem si vzala půjčku?
Děkuji za odpoveď. 

Dobrý den, obecně byste měla a to zvláště v průběhu oddlužení přijímat závazky jen takové, které budete moci splnit.  S ohledem na to, že jde o závazek spojený s bydlením, bude nutné jej řešit, tedy domnívám se, že tato nízká výjimečná půjčka by měla být realizovatelná, ale raději ještě věc konzultujte s insolvenčním správcem.

25.9.2015

Věcné břemeno a úvěr

Dobrý den,

mám velký dům, který chci darovat synovi, ale chci v něm dožít. Syn jej zrekonstruuje, ale pokud bych si zřídil břemeno dožití nedá mu banka úvěr na rekonstrukci. Je možné uzavřít nájem na 25 let za symbolickou cenu 1 Kč za měsíc, tak aby se nájem nedal zrušit?

 

Nevidím důvod, pro by banka neměla za těchto podmínek dát úvěr na rekonstrukci. Nájem za 1 kč za měsíc bohužel podle mého názoru nebude pro Vás bezpečné řešení. Například, pokud by se dům prodával, o nájem byste přišel (právo nového vlastníka nájem za určitých okolností vypovědět). Nájem je možné vypovědět i v případě uzavření smlouvy na dobu určitou. I ta výše 1 Kč naznačuje, že se jedná de facto o obejití zákazu zřídit věcné břemeno a bance by mohla vadit.  Raději bych se snažila trvat na věcném břemeni užívání, které je za daných okolnosti vhodnějším řešení a v případě např. exekučního prodeje by toto břemeno mělo přežít.

22.9.2015

Insolvenční řízení

Dobrý den chci vstoupit do insolvenčního řízení. Do kdy může pan exekutor vykonávat exekuci (polepovat,zabavovat),do vývěsky insolvence,anebo do rozhodnutí soudu o insolvenci. Děkuji Z.

Již se zahájením insolvenčního řízení se spojují mj. tyto účinky, týkající se exekuce:

Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí, tedy polepovat může, ale nesmí prodávat. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku. Jakmile je rozhodnuto úpadku nelze nařídit nebo zahájit exekuci k majetku dlužníka.

22.9.2015

Zánik věcného břemene

Dobrý den moje rodiče převedli rodinný dům na mě a na bráchu a tátoj tam dopsali i věcné břemeno a jelikož před týdnem to převedl celý na mě ten barák, tak to věcné břemeno zaniká když jsem ho v darovací smlouvě nezmínil? nebo se automaticky převadí dále ? děkuji za odpověď 

Věcné břemeno užívání zaniká až smrtí oprávněného, není-li dohodnuto jinak, převodem nemovitosti dříve bez dalšího nezaniká.

22.9.2015

Výživné na nezletilé děti

Dobrý den,
mám dotaz z oblasti využití výživného na nezletilé děti.Je možné podat žalobu na matku, která využívá část alimentů pro své potřeby,poněvadž byla vedena na prac.úřadě, tak z těchto alimentů sama žila.Nyní je zaměstnána druhý měsíc a návrh na snížení alimentů se na základě její žádosti odročuje.Přitom pobírá 30 tisíc měsíčně na 2 děti / 10 13 let/,tyto alimenty byly určeny v době, kdy otec dětí úspěšně podnikal, v současnosti /po rozvodu/ nemá prostředky na tak velké alimenty a už půl roku je podána žádost na snížení.25.3. měl proběhnoutsoud, ale byl odročen z důvodu matčiny nutnosti doprovázet dceru na koncert,zdá se mi to absurdní, že jí tohle soud uznal.Děkuji  Zemková Vladimíra 

Dobrý den,

 

Ano máte jistě pravdu, ale soud zřejmě včasnou omluvu před jednáním uznal, doporučuji dát najevo, že o urychlené projednání věci v co nejkratší lhůtě máte zájem a soud písemně požádat o nařízení jednání, kde zdůrazníte situaci na straně otce, která je pro něj finančně neúnosná a samotného jej dostává na hranici životního minima a novou finanční situaci na straně matky, která nyní, když pracuje, již může sama část nákladů nést.

22.9.2015

Vyplacení zvláštní odměny

Dobrý den, zkusím stejný dotaz podruhé. Dle NOZ jsem v souladu s § 2514 až 2516 zažádal o vyplacení zvláštní odměny. V jaké zákonné lhůtě musím obdržet peněžní plnění zvláštní odměny na  běžný účet?                                Děkuji.                                                         15.03.2015                                                         Petr C

Jak bylo řečeno, lhůta v zákoně není stanovena, můžete si ji v přiměřené lhůtě např. dva týdny stanovit ve Vaší žádosti o poskytnutí zvláštní odměny. Právo na odměnu zaniká, pokud o ní nepožádáte v prekluzivní lhůtě jednoho roku.

22.9.2015

Prodej zděděného domu

Dobrý den, 
zdědila jsem po manželovi rodinný domek, který chci prodat příbuznému, se kterým jsem se dohodla na ceně, která je nižší, než byla odhadní cena domu pro dědické řízení. Je nutné ještě nechat zpracovat nějaký znalecký posudek a průkaz energetické náročnosti? 
Předpokládám taky, že nebudu platit daň z příjmu, když jsem v domě s manželem žila víc jak 20 let. Stále to platí? 

Dobrý den,

 

znalecký posudek pro účely daně z nabytí nemovitosti by měl být aktuální, ne starší tří měsíců. Daňové přiznání lze nově podat i bez znaleckého posudku. Daň z nabytí vypočítá finanční úřad buďto z nabývací hodnoty (kupní cena) nebo tzv. směrné hodnoty, kterou, není-li k dispozici posudek, stanoví finanční úřad jako cenu obvyklou z určitých parametrů daných zákonem, jako je především lokalita nemovitosti, stáří, rozloha apod. Srovnávací daňová hodnota je pak částka odpovídající 75 procentům takto zjištěné směrné hodnoty „SDH“). Daň se hradí z částky, která je vyšší (tedy z nabývací nebo SDH). Průkaz energetické náročnosti je při převodu rodinného domu povinný, není to nutná náležitost smlouvy kupní, ale je vhodné s ve smlouvě potvrdit, že byl řádně prodávající zpracován a kupujícímu předán. Daň z příjmu platit nebudete.

22.9.2015

Exekuce

Dobrý den,                                                                                                                                     můe exekutor zabavit i chladničku?      

Dobrý den,

z exekuce jsou vyloučeny movité věci, které nezbytně povinný potřebuje k uspokojování potřeby svých a své rodiny a k plnění svých pracovních úkolů. Chladnička by k takovým věcem patřit měla, zejména, pokud je v domácnosti jediná.

19.3.2015

Zákonné lhůty

Dobrý den. Smlouva o obchodním zastoupení mi skončila 31.1.2015, dne 2.2.2015 jsem odeslal doporučený dopis se žádostí o výplatu zvláštní odměny, která je řešena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  § 2514 až 2517. Není však uvedena zákonná lhůta, ve které musí být  zvláštní odměna po uplatnění vyplacena. Jaká tedy ta lhůta je?

Děkuji. P. Ch.

Dobrý den, zákon skutečně pro tento případ lhůtu k plnění nestanoví. Pokud nebylo ve Vaší smlouvě nic ohledně splatnosti uvedeného nároku ujednáno, pak platí obecná podpůrná lhůta dle ustanovení § 1958 odst. 2 OZ, které říká, že není-li ujednáno, kdy má dlužník plnit, může věřitel požadovat splnění hned a dlužník je povinen plnit bez zbytečného dokladu, tj. řekněme do 14 dnů. Zašlete tedy případně ještě opakovanou výzvu s upřesněním, do kdy plnění očekáváte, a pokud se tak již nestalo, s doložením podkladů, z nichž vyplývá výpočet Vašeho nároku podle § 2514 a násl. OZ

19.3.2015

Dotazy

Dobrý den,zodpovídáte ještě,prosím, dotazy? Děkuji za odpověď. radka.simarova@seznam.cz

Ano, zodpovídáme.

26.2.2015

Finanční odškodnění

Dobrý den,
v roce 2001 jsem se rozvedla, protože bývalý manžel si žil svým životem a mne finančně zneužíval. Byla jsem OSVČ, vedla jsem velkoobchod potravinami a on byl veden jako osoba spolupracující.
Po rozvodu mne vykázal z bytu, který byl v budově podnikání získané v malé privatizaci, ještě před rozvodem.  Od té doby užívá vše s novou partnerkou, nyní manželkou. V únoru 2004 zažádal o rozdělení sjm a do dneška soudy nerozhodly, stále jen vypracovávají na jeho přání nové a další znalecké posudky.
Právě v těchto dnech bývalý manžel budovu prodává. Na jednu stranu jsem ráda, že mi toto břemeno nespadne "do klína", protože od rozvodu je budova naprosto neudržovaná, střechou zatéká, padají stropy.. Na druhou stranu se bojím, že nic nedostanu, protože než soudy rozhodnou, utržrné (byť malé)peníze užmít nebude.
Po našem rozvodu všechny peníze investoval do výstavby nového horského penzionu, který je na katastru veden na jméno současné manželky. 
A to

Dobrý den, platí, že po třech letech po zániku manželství rozvodem je zejména nemovitý majetek ze zaniklého společného jmění, nebyl-li vypořádán, ať již soudem nebo dohodou jinak, ve spoluvlastnictví, přičemž podíly jsou stejné. Věci movité připadají do vlastnictví toho, kdo je užívá. Na katastru nemovitostí bylo třeba navrhnout změnu zápisu vlastnického práva tak, aby nebyl evidován nadále jako majetek v společný v SJM.  Možnosti, jak zabránit převodu původně společného majetku bez Vašeho souhlasu mohou existovat, např. prostřednictvím registrace poznámky v katastru nemovitostí, že záznam neodpovídá skutečnému stavu (tzv. poznámka spornosti) a následným zahájením soudní pře. Vzhledem k spletitosti Vaši majetkových vztahů, bych doporučil věc konzultovat s advokátem. V případě nedostatku finančních prostředků se lze obrátit na Česko advokátní komoru se žádostí o ustanovení advokáta „pro bono“, jehož služby jsou bezplatné, resp. za sníženou odměnu za podm

18.3.2015

Prodej ideální poloviny domu

Dobrý den, před 10ti lety mi otec daroval jeho polovinu domu, druhou polovinu darovala matka sestře, jedná se o spoluvlastnictví. Chtěla jsem od sestry její polovinu odkoupit, neprodala mi ji, teď až když jsem v důchodu a už nemám možnost si půjčit peníze, nabídla mi odkoupení za vysokou částku, v domě bydlím 35 roků a nebrala ani ohledy na to, že jsme dům s otcem udržovali. Sestra ani matka v domě 45 roků nebydlely. Vnučka tento rok končí studium a o dům by měla zájem, avšak bylo mi sděleno, že za 60 dnů, když nezaplatím, svoji polovinu prodá. V domě jsou 2 byty s jedním vchodem.
Děkuji předem za odpověď. 

Dobrý den. Předkupní právo již  bylo až na výjimečné situace mezi spoluvlastníky zrušeno. Sestra tedy může polovinu kdykoliv prodat. Každá z Vás má právo k ideální jedné polovině, nelze tedy prodat id.podíl s tím, že je sním spojeno právo např. ke konkrétnímu bytu. Správa a rozhodování o společné věci nebývá jednoduchá, je tedy možné, že prodej nějakou dobu potrvá. Možná, že časem sestra dojde ke zjištění, že bude vhodnější počkat, až si bude moci vnučka polovinu odkoupit, popřípadě se dohodnout na odkupu za výhodnějších podmínek (včetně možnosti postupného splacení kupní ceny).

2.3.2015

Právní služby

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na to, kdo se může označovat na vizitce právník nebo právní specialista/poradce. Dceři sepsal kupní smlouvu člověk, který má jen střední školu a označuje se jako právník, je vše v pořádku po právní stránce? Děkuji J.K.

Dobrý den, určitě to možné není. Právní služby může poskytovat pouze advokát nebo osoba v pracovněprávním vztahu. Střední škola není pro tento druh služeb postačující a je rovněž dost možné, že smlouva nemusí být správně.

1.3.2015

Pře o byt

Zdravím. Před 5 lety jsme kupovali s manželem byt, než došlo ke koupi bytu tak manžela napadlo dát byt mé dceři (není jeho dcera), sám má 3 dcery. Z důvodu, kdyby zemřel, tak bych musela vyplatit z dědictví všechny děti. Tak při koupi bytu se kupní smlouva psala rovnou na dceru. Máme jen potvrzení o vzniku členství v družstvu a doklad o zaplacení bytu z účtu. V současné době asi 1 rok  se dcera  se mnou nebaví, ignoruje mne, dokonce pomlouvá a navedla i druhou dceru, aby se mnou nemluvila.S manželem jsme se rozvedli a dohodli jsme se z důvodu nezájmu o mou osobu, aby byt vrátila. Ona byt vrátit nechce a peníze taky nemáme za byt. Je možné nějakou cestou dostat byt zpět? Z. P.

Dobrý den, je možné žádat vrácení daru pro nevděk, pokud dárce obdarovanému úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy.

1.3.2015

Dědictví

Dobrý den,
před dvěma lety nám zemřela matka,která byla majitelkou většího rodinného domu.Jsme tři děti a já jsem  nebyla přizvána k dědickému řízení. Je ze zákona možné, že by dům za života darovala jen bratrovi o čemž někdy z legrace mluvila? Zemřela v krásných 92 letech a on s ní bydlel..Děkuji za odpověď. H.Š.

 

Dobrý den, možné to je. Stav vlastnictví nemovitosti lze rovněž ověřit na www.cuzk.cz, veřejným nezpoplatněným  dálkový přístupem (nahlížení do katastru nemovitostí).

Jakožto dcera a možný dědic, přinejmenším z důvodu zákonné dědické posloupnosti, jste měla být  soudem vyrozuměna a přizvána k účasti na dědickém řízení. Pokud se nepodařilo doručit nebo není dědic znám, doručuje se vyhláškou na úřední desce soudu. Učiňte dotaz na příslušný okresní soud (dle bydliště zůstavitelky), kdo je pověřeným notářem ve věci dědického řízení. Notář by Vám mohl poskytnout bližší informaci, zda dědické řízení již bylo ukončeno.

1.3.2015

Dědictví

Dobrý den.

máme s manželkou 3 hodné dospělé děti a ještě vlastníme byt, chalupu a nějaké peníze na společném účtu. Kdyby jeden z nás, já odešel ze života, tak dědictví bude po 1/4 - že ano?

V tom vidím problém. Kdyby náhodou některé dítě snad nedopatřením chtělo vyplatit svůj podíl, přivedlo by manželku do problémů. Kde na to vzít peníze? Jde nějak ošetřit, aby manželka mohla dále žít bez finančního stresu?

Děkuji Petr

Dobrý den, Vaši věc byste mohl řešit např. dědickou smlouvou, či jiným pořízením pro případ smrti (závěť, odkaz), blíže by Vám poradil notář, neboť tyto úkony se pořizují obvykle ve formě notářského zápisu. V případě, že nedojde k pořízení pro případ smrti nebo k jiné dohodě mezi dědici v rámci dědického řízení, soud potvrdí dědictví podle zákonných podílů. Tedy mohlo by dojít ke vzniku spoluvlastnictví k chalupě či bytu, jakožto věcem obtížně dělitelným.

23.1.2015

Jednání v době dědického řízení

Dobry den, jsem vlastnik maleho bytu, ktery mi daroval stryc za sveho zivota a kde si zridil vecne bremeno k uzivani do sve smrti, nedavno stryc zemrel. V byte po nem zustalo mnoho veci, ktere nejspis zdedi nekdo jiny nez ja. Byt bych potreboval vystehovat a zacit rekonstruovat. Zatim nebyl ustanoven notar pro dedictvi. V cesku se navic dedictvi tahne dlouhe mesice. Mohu veci presunout do sklepa nebo jak postupovat, abych neporusil zakony a nemel problemy? Dekuji Roman

Dobrý den, umím si představit, že pokud by byly věci šetrně uloženy do skladu, kde se dočkají konce dědického řízení v pořádku, možné by to mělo být, nevím však, zda sklep takovým místem je. Spíše bych volila nějaký veřejný sklad, ať předejdete možnému znehodnocení věcí. Předtím je ale vhodné tuto věc konzultovat s notářem, který bude pozůstalost vyřizovat (zjistíte na příslušném soudu dle místa bydliště strýce), měl by Vám sdělit, zda bude u pořízení seznamu věcí chtít být přítomen, popř. zda nezamýšlí ustanovit správce dědictví, pořídit soupis pozůstalosti či učinit jiný úkon, na který byste mě při Vašem konání počkat.

23.1.2015

Plná moc k nakládání s bytem

Dobrý den, 
bydlím v bytě, který je v osobním vlastnictví, kde majitelem je má dcera, na kterou jsem nechal přepsat byt při odkoupení do osobního vlastnictví. Máme založené SVJ a ja mám od dceři notářsky ověřenou plnou moc k nakladání s bytem dle vlastní vůle a mám možnost ho i prodat, protože dřív to byl družstevní byt a byl napsán na mne a mojí manželku. Při schůzích SVJ po mne správce SVJ vyžaduje při každé schůzi kopii plné moci i když moje plná moc má neomezenou platnost, protože dcera žije v cizině. Je správné, abych musel pořád předkládat kopii té samé smlouvy když chci se zúčastnit schůze schromáždění, nebo výbor SVJ by jsi mohl zaevidovat mojí platnou plnou moc a nemusel ode mne na každou schůzi společenství vozit kopii této smlouvy?
Děkuji za odpověď.
Mlynár Ondrej 

Dobrý den, svoji obecnou plnou moc můžete uložit na výboru SVJ a v případě potřeby pouze vždy potvrdit, že nebyla odvolána a nadále Vaše oprávnění k zastupování trvá.

1.3.2015

Předkupní právo

Dobrý den,

při koupi časti domu a pozemků od manželova strýce, nebyla dohledána část pozemků. Ty se objevily až po jeho úmrtí. Zdědila je jeho dcera, která je prodala, aniž by je předem nabídla mému manželovi - jejímu bratranci, který sdílí větší část těchto dříve odkoupených parcel. Ráda bych věděla, zda měl být manžel někým upozorněn na tento prodej. Jestli ano, je možné ještě podad žalobu u soudu s tím, že i v příštím roce bude pří soudním projednání zohledněno ono předkupní právo. Nebo už se podle nového zákona na ještě letos podanou žalobu, nebude na to brát zřetel a proto ji ani raději nepodávat. 

Za odpověď předem děkuji.

Dobrý den, máte zřejmě na mysli předkupní právo spoluvlastníka. Obávám se, že pozemky byly ve výlučném vlastnictví dcery a s Vašimi nemovitostmi jen sousedí, tedy povinnost nabídnout je přednostně ke koupi Vám, dcera podle všeho bohužel zřejmě neměla.

23.1.2015

Darování v souvislosti s vkladem do katastru

Dobrý den,

sepsal jsem letos smlouvu o smlouvě budoucí darovací, musí být vložena do katastru, aby se dárce mohl domáhat vkladu, pokud bych zemřel před sepsáním řádné smlouvy?

 

Děkuji

Dobrý den, obávám se, že budoucí smlouva předmětem vkladu do katastru nemovitostí být nemůže. Předmět daru může být přenechán pro případ smrti tzv. „odkazem“ nebo tzv. dědickou smlouvou, při zohlednění práv tzv. nepominutelných dědiců (3/4 zákonného dědického podílu u nezletilého, ¼ zákonného dědického podílu u zletilého). Zde je zapotřebí notářský zápis.

Popřípadě můžete uzavřít darovací smlouvu a tuto vložit do katastru nemovitostí ihned a zřídit si na dožití služebnost užívání, variant řešení je více.

23.1.2015

Křivé obvinění

Dobrý den byla jsem nařčena že jsem bývalému příteli zcizila peníze v jeho bytě.Protože jsem do bytu kdysi  chodila uklízela , tak tam budou moje otisky .Podal trestní oznámení ,že jsem byla jedinná kdo o penězích věděl . Já jsem ovšem  netušila že peníze má doma protože po prodeji zahrady mi řekl že je dal dceři která je uložila na jakousi vkladní knížku.Měl je v nějaké obálce mezi prádlem byla jsem na policii u výslechu kde mi toto bylo sděleno. 

Chci podat žalobu nevím kdy? jestli mám počkat na výsledky šetření a nebo podat žalobu už nyní za nařčení a pomluvu.ZdenkaPlačící

Dobrý den, není zapotřebí čekat na výsledek trestního řízení, pokud chcete podat terstní oznámení pro pomluvu resp. pro křivé obvinění, můžete tak učinit.

22.1.2015

Náhrada za nesprávnou léčbu

Dobrý den,

v květnu jsem měla úraz - zlomenina krčku pažní kosti a velkého hrbolku na pravé ruce. Lékař - chirurg - vyhodnotil zlomeninu jako nedislokovanou, dostala jsem ortézu na 6 týdnů, potom rehabilitace. Ruka stále bolí, není přes veškerou snahu plně funkční, tak mi doporučili ještě konzultaci u ortopeda. A výsledek - s odlomením velkého hrbolku s dislokací cca 1cm ventrálně....rameno zhojeno s dislokací hrbolku, hmatnou i přes kůži, nelze předpokládat zásadní zlepšení dalším cvičením.

Zlomenina měla být řešena operací hned po úrazu. Vzhledem k tomu, že jsem "čistokrevný pravák" mám docela problém a poškození je trvalé. Syn mi říká, že mám žádat náhradu za nesprávnou léčbu, že by takováhle chyba lékaři projít neměla.  Já nevím, mám či nemám. Poraďte mi, prosím. A pokud ano, jak postupovat. Děkuji za odpověď. Žichovská Zdenka

 

Milá Zdenko,
pokud máte pocit, že je Váš současný neuspokojivý zdravotní stav způsoben následkem špatné léčby (což je z Vašeho popisu pravděpodobné), pak se obraťte v prvé řadě na právního zástupce či organizaci, která má zkušenosti s vymáháním náhrady škody na zdraví.

Právní zástupce by Vás měl seznámit s dalším postupem. Škodu je třeba uplatňovat na zdravotnickém zařízení, v němž je, případně byl, vyšetřující lékař zaměstnán. Pokud Vám bylo sděleno jiným lékařem, že měla být zlomenina řešena operativně bezprostředně po úrazu, pak je zde reálná šance, že s Vámi zdravotnické zařízení vstoupí do jednání ohledně projednání nároku na náhradu škody, případně máte šanci uspět v soudním sporu ohledně přiznání a určení výše náhrady škody. Zdravotnická zařízení jsou pro tyto případy výplat z přiznaných náhrad škod vyplývajících z profesní odpovědnosti pojištěné.

Samotný soudní proces provází vyhotovení řady odborných lékařských po

29.10.2014

Darování pro případ smrti

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na darování pro případ smrti jakou část majetku takto lze darovat, celou?

Děkuji

Dobrý den, pokud obdarovaný dar přijme, dárce se výslovně vzdá práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu a, bude se na takové jednání pohlížet jako na darování. Darování bude ovšem platné ještě za života. Smlouva by měla být písemná, pokud nedojde k odevzdání věci ihned, popř. jde např. o nemovitost zapsanou ve veřejném seznam. Pokud by darování bylo závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, posuzuje se podle zákona zpravidla jako odkaz. Dle zákonné úpravy odkazu pak platí, že dědicům musí zůstat jedna čtvrtina majetku nezatížená. Zde tedy mám za to, že celý majetek darovat nelze. V podrobnostech bych doporučil věc konzultovat s notářem, který v dědických věcech vystupuje jako osoba pověřená vyřízením pozůstalosti a tedy je v této problematice z nejpovolanějších.

29.10.2014

Navrácení bytu pro "nevděk"

Zdravím  jsem ve  sporu s dcerou o navrácení bytu do mého výlučného vlastnictví pro nevděk. Jak postupovat, jaké formuláře vypsat a kde je získat.

Děkuji Zdenka Pauchlá

Dobrý den Zdenko, ve Vašem případě je nejprve třeba nejlépe písemnou formou vyzvat obdarovaného k navrácení věci (u daru do 31.12.2013 výzvou k vydání věci z důvodů hrubého porušení dobrých mravů vůči dárci nebo členům jeho rodiny; u daru po 1.1.2014 odstoupením od darovací smlouvy pro nevděk a výzvou k vydání věci v propadné 1 roční lhůtě ode dne, kdy dárci ublížil nebo kdy se o tom dárce dozvěděl). Po marné výzvě se lze domáhat vydání věci žalobou na vydání věci u okresního soudu příslušného dle místa, kde se nemovitost nachází. 

29.10.2014

Jak vypovědět nájem nepřizpůsobivému nájemníkovi?

Dobrý den, prosím o radu. Manžel má domek, na něm podnájemníka. Smlouvu uzavírala realitní kancelář, ve smouvě je dáno, že pokud nebude pravidelně platit nájem, dojde k ukončení nájemní smlouvy okamžitě. Bohužel s placením má podnájemník problémy téměř od počátku (květen 2012).  Ale nakonec vždy zaplatil - po několika upomínkách, třeba i ve třech splátkách v daném měsíci, sám navrhl v tomto případě malou kompenzaci. Ke zvratu došlo v srpnu t.r. Zůstal dlužen 1 000kč, v září zaplatil po upomínkách jen něco přes polovinu částky. Když ho manžel znovu telefonicky upomínal, začal být agresivní. Bohužel nemáme zachycen tel. rozhovor, kdy manželovi vyhrožoval svou fyzickou převahou, pouze několik SMS, kdy se spolu dohadovali o placení. Manžel mu poslal dopisem okamžitou výpověď na vratnou doručenku, výpověď sepisoval JUDr. dané realitky.  Co máme dělat, pokud si nájemník dopis nepřevezme? Je okamžitá výpověď platná? Za jakých podmínek a jakým způsobem ho můžeme vystěhovat, když n

Dobrý den,
poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců. Před odesláním výpovědi je třeba mít písemně zdokumentováno, že byl k nápravě vyzván. Pokud si výpověď záměrně ve svém bydlišti, kde se trvale zdržuje, nepřevezme, bude považovaná za doručenou. Pokud byt nebude vyklizen, ani nebude možné věc řešit dohodou, nezbývá, než se obrátit na soud a žalovat na vyklizení bytu.

29.10.2014

Sepsání závěti

Pěkný den přeji,
je problém pokud sepíši závěť - celou rukou psanou v přítomnosti budoucího dědice?

Děkuji

Dobrý den,
závěť je možné sepsat vlastní rukou i beze svědků. Vhodnější je pořídit závětí u notáře, jednak Vám poradí, jak pozůstalost nejlépe ošetřit např. s ohledem na práva tzv. nepominutelných dědiců, a jednak je taková závěť evidována v notářském registru, je tedy jistota, že se neztratí.

29.10.2014

V rozporu s dobrými mravy

Pěkný den,
chtěl jsem se zeptat, co to znamená, že smlouva je uzavřena v rozporu s dobrými mravy? Děkuji.

Dobré mravy jsou obvykle definovány jako určité obecně uznávané minimum společenských hodnot. Pokud je smlouva uzavřená v rozporu s dobrými mravy, je neplatná.

25.9.2014

Kdo je "osoba blízká"?

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je možné považovat jednu z nejlepších kamarádek za osobu blízkou, je totoiž můj asistent sociální péče a stará se o mě, slyšel jsem, že ji tak nemohu darovat zahrádku. Děkuji za odpověď Hanák

Zřejmě narážíte na ustanovení § 2067 občanského zákoníku:

(1) Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, je-li obdarovaný osobou dárci blízkou.

Pokud Váš vztah k Vašemu asistentovi spadá pod uvedený zákaz, tedy skutečně je darování vyloučeno. O osobu blízkou ve smyslu zákona se nejedná. Můžete jí však zahrádku například zapůjčit.

25.9.2014

Střet zájmů

Máme malou neziskovku, právní forma: spolek, kde jsem předseda,
mohu i tak být zaměstnanec, když by zaměstnání bylo například zpracování analýz
a nesouviselo s předsednictvím, mohl bch sám se sebou podepsat smlouvu
jako předseda spolku a zaměstnanec?

Děkuji Pátek

 

Dobrý den pane Pátku,
mohlo by se jednat o střet zájmů, zákon však v obecné rovině tento postup nevylučuje. Pokud také stanovy spolku tento postup nevylučují, je vhodné nechat schválit pracovní smlouvu, zejména výši mzdy členskou schůzí.

29.10.2014

Závěť s příkazem

Dobrý den, chci aby byt po mé smrti získal synovec, děti a manželku nemám, jak mám dát do ručně psané závěti  podmínku o postarání se o pejska? A co se stane, když zemře pejsek dřív než já? Bude synovec dědit?

Dobrý den,
patrně máte na mysli zůstavení věci s příkazem. Platí, že nelze-li příkaz splnit, náleží dědici, co mu bylo zůstaveno, ledaže zůstavitel projevil jinou vůli. Tedy pokud pejsek zemře, příkaz nebude možné splnit a na dědictví to nebude mít vliv. Formulujte tedy v poslední vůli příkaz postarání se o Vašeho pejska tak, že byt zdědí Váš synovec a toto dědictví je mu zanecháno s příkazem postarat se o Vašeho pejska, který v době nápadu dědictví bude po Vaší smrti opuštěn.

Závěť však přesto doporučuji konzultovat s notářem, mj. notáři vedu evidenci závětí, tedy poslední vůle se takto neztratí a jistě Vám rád správnou formulaci upřesní.

1.9.2014

Reklamace matrace

Dobrý den,chtěl bych se zeptat na jednu věc. Syn koupil pro děti nové patrové postele na kterých jsou molitanové matrace položeny přímo na desku kde je 6 příčních otvorů 2cm.* 25cm. a na tom je ta matrace položena za 4 měsíce ,,asi" se při převlékání objevila na spodní straně matrací plíseň a matrace se začala drolit,prodejce řekl že se málo větrá i když přes léto to asi nebyl problém, nebylo to polito ani nijak "znehodnoceno", nevíme zda se něco takového dá reklamovat, ale myslíme si, že to není možné, aby se nová věc nedala pomalu užívat. Dá se s tím něco udělat? Jedná se o český výrobek vyrobený na Slovensku. Děkuji Němec Josef

Ano, z právního hlediska něco takového není možné a zřejmě se to dá reklamovat.

25.9.2014

Nárok z odpovědnosti za vady

Dobrý den,

vedu spor o odstoupení od kupní smlovy z důvodu nedodržení termínu záruční opravy. Jde o satelitní přijímač TECHNISAT zakoupený dne 26.6.2012, žaloba podána dne 10.12.2012

Otázka:

Bude se soudní jednání řídit dle Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele dle znění z prosince 2012, nebo dle současného znění?

Satelitní přijímač vyžaduje ke své funkci přítomnost dekodéru, protože naprostá většina programů (i veřejnoprávních mimo ČT24) je kódována. Kódovacích systémů je celá řada, výrobce obvykle některý z nich má jako součást přijímače, pokud ale přijímáte programy kódované jiným systémem, musí se příslušný dekodér dokoupit a vložit na určené místo do přístroje. Výrobce či dovozce většinou uvádí na svých webových stránkách doporučené a vyzkoušené typy dekodérů. Tak tomu bylo i zde.

Objevila se závada, přístroj předán do servisu, vrácen s tím, že je zcela v pořádku, závada je prý způsobena špatnou kompatibilitou přístroje a d

Dobrý den, Vaše problematika bude posuzována podle občanského zákoníku, jakožto nárok z odpovědnosti za vady, resp. z poskytnuté záruky, vzniklé za jeho účinnosti. Věc má vady, pokud nemá jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, resp. když odpovdá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Tedy bude skutečně podstatné, jaký rozsah funkčnosti Vašeho satelitního přijímače byl za použití dodaného dekodéru výrobcem "garantován" a zda byl účel, který byl kupujcímu při nákupu "přislíben" a pro který si tento výrobek kupující zakoupil naplněn nebo nikoliv.

26.9.2014

Odstoupení od smlouvy a vrácení výrobku

Dobrý den,syn koupil dětem patrovou postel s molitanovou matrací ani né po 8 měsících matace začaly plesnivět ale polité nebyly, bydlí v bytovce. V obchodě jim řekli, že to výrobce určitě na reklamaci nevezme a ať si koupí nové matrace, což se mě nezdá za férové jednání. Můžete mě k tomu něco říci. Děkuji Němcová Běla

Dobrý den, doporučuji výrobek reklamovat a na doporučení prodejce nebrat zřetel. Je vaše právo vadu výrobku v záruční lhůtě vytknout a uplatnit nárok na opravu nebo výměnu věci. V případně negativního posouzení reklamace, lze zvážit odstoupení od smlouvy a domáhat se vrácení kupní ceny soudní cestou.

26.9.2014

Dědictví a dědická daň

Dobrý den, chatu a pozemek - louku bez bonity - měl manžel před sňatkem, v KN je 100% vlastník ON. Je mu 80 let, nemocen ,ale nechce to dát přepsat ani na mě,ani část, i když jsem tam hodně investovala, ale ani naší jediné dceři ani vnoučatům. Tak jim přece zajistí jen to, že po jeho event, odchodu ze života budou platit dědickou daň?a další poplatky? Prosím o Vaši radu, jaký by byl nejlepší postup? Dědí chatu a pozemek automaticky dcera?Já mu říkám, at do KN dá vklad na dceru. Ale on nechce, že ho pohřbíváme. Děkuji moc, s úctou V.S.

Dobrý den, v zákonné dědické posloupnosti (není-li sepsána závěť) dědíte Vy s dcerou v první třídě dědiců rovným dílem. Nemustíte mít obavy, dědická daň se od 1.1.2014 nehradí, příjem získaný dědictvím nebo odkazem je podle zákona o dani z příjmů osvobozený. Osvobození od daně neplatí takto obecně u darů, ovšem u osob v I. skupině, kam patří
typicky potomci, je osvobození u darování věci zachováno.

26.9.2014

Dluhy rodiny a jejich "pojištění"

Dobrý den, ráda bych znala odpověď právního odborníka na tyto otázky:
Jsem důchodkyně, mám dospělého syna, oba jsme spadli do dluhů kvůli synovu podnikání a mé vstřícnosti... a z toho důvodu jsme změnili v průběhu  splácení synovo  trvalé bydliště na obecní úřad. Já mám dluhy v současné době konsolidovány a pojištěny, vlastním byt v os. vlastnictví, leč žádné rezervy nemám, ale syn nikoliv, splácí je a snaží se to pohlídat, práci moc placenou dobře nemá.
Zajímá mne:
- V případě mé smrti, moje dluhy jsou pojištěny... dědí syn můj byt a příp. drobný majetek?
- V případě synových "problémů", kdo přejímá JEHO dluhy? Je tu nějaká dědičná provázanost s bydlištěm, matkou ajak budou souviset dluhy s případných dědictvím?

Děkuji, pokud se vyskytne něco, optám se opět... S pozdravem D. Hudečková

Dobrý den, dluhy nijak "pojištěny" obecně nejsou. Zajištění úhrady dluhu je dáno, jak zřejmě máte na mysli, vlastnictvím majetku. V případě dědictví, by v zákonné posloupnost měl Váš syn dědit byt, věřitelé se ovšem mohou do dědického řízení přihlásit a jsou v jeho
rámci přednostně uspokojeni. Váš syn může v rámci dědického řízení uplatnit výhradu soupisu dědictví, což znamená, že případné dluhy v rámci pozůstalosti hradí pouze do výše ceny nabytého dědictví. Případně je možné dědictví odmítnout. U syna platí totéž, dluhy přejímají jeho dědicové, pokud se nebudou bránit výše uvedenými instituty výhrady soupisu nebo odmítnutím dědictví.

26.9.2014

Nárok na výplatu podílu a promlčecí doba

Dobrý den, 
před  lety jsem zdědila po mamince část členského podílu v zemědělském družstvu, která podle usnesení okresního soudu  čilnila přes 94 tisíc Kč. Družstvo mi odepsalo, že podle jejich vnitřních předpisů mám nárok na 64 tisíc, ale až po 10 letech od ukončení členství a to 1/2 a druhou po 15 letech.  Požádala jsem tedy o výplaty v měsíčních splátkách, proti čemuž neprotestovali a vyčíslili, kolik mi budou posílat. Tím jejich korespondence se mnou skončila. Výplata žádná. Čekala jsem tedy 10 let a požádala o výplatu poloviční částky 32 tisíc k datu, které určili, t.j. v termínu nejpozdejí do 21. 5. 2014. Ozvala jsem se mailem, souhlasili a žádali o číslo účtu, na který mají úhradu provést. Po tomto mém sdělení se odmlčeli . Obávám se, že se peněz nedomůžu. Sdělte mi, prosím, jestli může být můj nárok promlčen a co vlastně mám podniknout dál. Mám poslat dopis s doručenkou? Domůžu se vůbec tohoto nároku?

Pokud prokazatelně došlo k dohodě o odložení splatnosti výplaty, k promlčení nedošlo, neboť promlčecí doba začíná běžet v okamžiku, kdy lze poprvé uplatnit pohledávku u soudu., tj. poté, co je pohledávka splatná. Je vhodné mít o této dohodě písemné důkazy /tj. alespoň písemný návrh a písemné přijetí návrhu. Doporučuji rozhodně výzvu k úhradě s tím, že pokud ve lhůtě cca 10 dnů k úhradě nedojde, obrátíte se na soud.

27.9.2014

Půjčky v rodině

Dobrý deň. Moja najstaršia dcéra pred rokmi začala podnikať, podnikanie jej skrachovalo a odvtedy sa nevie vymotať z dlžôb. Pomáhali sme jej pokým sa dalo ale to bolo ako hádzanie kameňov do studne, tak sme to vzdali. Najhoršie je na tom, že v poslednom čase zobrala pôžičku 17000 Eur na vnukovo meno a neplatí splátky. Vnuka otravujú exekútory. Rozmýšľali sme nad tým i s ostatnými jej súrodencami, že tú pôžičku vnukovi splatíme. Len ja mám veľké obavy z toho, že to bude pokračovať a vyskytne sa ďaľšia pôžička. Vnuka mi je ľúto, doplatil na svoju dôveru k matke. Čo máme robiť? K.S.

Obávám se, že jedinou radou je skutečně vytrvat ve Vašem předsevzetí a další půjčky neposkytovat, což by měla dodržet celá rodina, také vnuk se jistě z této skutečnosti napřiště poučí.

26.9.2014

Odmítnutí dědictví

Dobrý den, je mi sice "jen" 53 let,ale můj zdravotní stav není dobrý. Splácím úvěr 100 000 Kč, jinak žádný majetek nemám kromě 20 let starého auta. Zajímalo by mě, jestli by musely moje 4 dospělé děti (nejmladší syn bude ještě 3 roky studovat) splácet úvěr za mne, kdybych zemřela před jeho splacením (jsem vdova). Dá se sepsat nějaké prohlášení, že se vzdávají dědictví, když kromě dluhu by po mně nezdědily nic? Děkuji Vám za Vaši odpověď. A.B.

 

V rámci dědického řízení je možné vyhradit si právo soupisu dědické pozůstalosti, do 1 měsíce (nebo v jiné soudem stanovené lhůtě) po výzvě soudu v rámci dědického řízení, popř. dědictví odmítnout. Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše
ceny nabytého dědictví.

27.9.2014

Zrušení pojistky u rodinného příslušníka (vnučky)

Před rokem jsem uzavřela s Českou pojištovnou smlouvu "Rizikové životní pojištění"  pro svého manžela a vnučku. Situace v rodině se změnila a já potřebuji smlouvu vypovědět. Bohužel smlouva je uzavřena na dobu 30 let a to je vlastně vzhledem k mému věku do smrti. Česká pojištěvna mě písemně sdělila, že žádost na zrušení pojištění musí být sepsána pojistníkem. Pokud pojistnou částku přestanu platit, stanu s neplatičem se všemi následky.Kam se mám prosím obrátit?

Dobrý den,
pojistník je ten, kdo uzavřel smlouvu s pojišťovnou, ten také hradí pojistné. Pokud hradíte pojistné Vy, Vy jste pojistník a žádat zrušení pojištění – tj. vypovědět pojistnou smlouvu - byste měla vy. Pojištění rodinní příslušníci pouze obdrží, zřejmě částečně krácený, výnos po zrušení pojištění, i když se domnívám, že i osobu pojištěného byste mohla změnit, pokud jste smlouvu s pojišťovnou uzavírala Vy. 

21.6.2014

Hluk od souseda

Dobrý den, jsme starší manželé a vlastníme rod. domek. Soused si vedle udělal dílnu na opravu aut (nelegální) a stále nám znepříjemňuje život nadměrným hlukem. To se z části vyřešilo přes OÚ.Jenže mi máme do jeho dvora luxvery z koupelny. Nyní  mu to začalo vadit  a zadělal nám je tvrdým papírem, takže máme v koupelně tmu.Podotýkám, že  světlík tam byl, než on si tento pozemek zakoupil.Myslíme si, že je to odezva na stěžování si na velkou hlučnost do nočních hodin. Chtěla bych vědět, zda má právo se takto chovat. Nebo my máme tyto skleněné cihly zazdít? Zatím jsme nic nepodnikli. Tiše sdílíme tmu. Děkuji za odpověď.JP

Dobrý den, skutečně se nedomnívám, že má soused právo Vám luxfery zakrýt. Pokud jsou na Vaší nemovitosti, soused není oprávněn do Vaší nemovitosti jakkoliv zasahovat. Papír odstraňte a odpovězte mu výzvou, aby přestal porušovat Vaše vlastnické právo poškozováním Vaší nemovitosti a dále aby Vás přestal obtěžovat imisemi spočívající v nadměrném hluku, kterým obtěžuje výkon vašeho vlastnického práva s tím, že v opačném případě se budete bránit soudní cestou a budete rovněž požadovat náhradu způsobené škody.  Pro případ, že by k soudnímu sporu došlo, shromažďujte si důkazní materiály – fotografie, písemnosti a případně změření hluku.

21.6.2014

Závěť či darovací smlouva?

Dobrý den,
mám následující dotaz. Ze dvou manželství mám 4 děti. Z prvního syna a dceru. Syn bydlí s rodinou v nemovitosti mé matky, kterou po smrti otce vyplatil  podíl mojí sestře, já se podílu vzdala. Dcera bydlí v RD otce, bývalého manžela, který se po rozvodu rozhodl přepsat svoji polovinu domu na ni, kdysi po smrti jeho matky dostala po ni byt a z jeho prodeje nyní může z části vyplatit tuto polovinu domu. Ráda bych, aby, kdyby se mi něco stalo, malý RD, kde se zbývajícími 2 dětmi, bydlím se tento stal výlučným majetkem těchto dvou dětí. Druhý bývalý manžel o děti nemá zájem, dům, který jsme ještě za manželství postavili a který mi vyplatil, chce nechat přepsat na děti svoji další manželky. Omlouvám se za složitost. Chtěla bych vědět, zda mohu napsat nějakou jednoznačnou závěť, vlastní rukou nebo u notáře. Nebo u notáře lze sepsat, že se moje dvě starší děti zcela vědomě zříkají podílu na této nemovitosti? Se synem by nebyl problém, ale dcera se k této variantě (ani

Dobrý den,
skutečně existuje institut zřeknutí se dědického práva smlouvou se zůstavitelem, což je třeba sepsat u notáře ve formě notářské listiny. Zřeknout se lze i ve prospěch jiné osoby s tím, že pokud by např. tato osoba zemřela dříve a nedědila, zřeknutí by neplatilo.

Možností je rovněž sepsání závěti. Závěť může být pořízena tzv. soukromě nebo u notáře (vhodnější varianta, neboť je pak uložena v evidenci závětí a také notář Vám poradí nejvhodnější řešení Vaší konkrétní situace), ovšem dospělý dědic musí získat tzv. nepominutelný díl, ve výši čtvrtiny zákonného dílu.

Vedle běžné darovací smlouvy, existuje rovněž tzv. darování pro případ smrti, kdy k daru dojde až obdarovaný dárce přežije. Možná tato poslední varianta by mohla být řešení. 

21.6.2014

Doba placení alimentů

DOBRÝ DEN, BUDE MI 64 ROKŮ, PLATÍM ALIMENTY NA DCERU KAROLINU, 11.4.2014 JÍ BYLO 18 ROKŮ, CHODÍ JEŠTĚ NA UČILIŠTĚ 2.ROK, OBOR KUCHAŘKA JE 3 LETÝ,  ROK SI PŘERUŠILA, JAK DLOUHO MUSÍM JEŠTĚ PLATIT,  PROSÍM O ODPOVĚĎ A PŘEDEM DĚKUJI, S POZDRAVEM VLADIMÍR LIPSKÝ.

Dobrý večer pane Lipský,
vyživovací povinnost trvá do okamžiku, kdy se oprávněný je schopen sám živit. Otázku, zda už ten okamžik nastal, může rozhodnout soud na základě Vašeho návrhu na zrušení vyživovací povinnosti. Pokud Vaše dcera ještě nedokončila přípravu na zaměstnání, je možná tento návrh ještě předčasný. Pokud by však byla příprava na povolání neúměrně protahována, aniž by existoval zásadní důvod, pak by soud mohl Vašem návrhu vyhovět.

21.6.2014

Spadlý strom na zahradě a jeho odstranění

Dobrý den, prosím o radu. Při velkém větru spadl strom - smrk do naší zahrady a zaklínil se v třešni. Můžeme strom nechat porazit (museli bychom tuto práci zaplatit) a nechat si dřevo? Sousedka je sama a velice problematická. Na tuto praci nestačí a peníze na úhradu poražení stromu nemá. Děkuji za odpověď .  Ludmila

Odstranění stromu je zřejmě nezbytným důsledkem pádu stromu. Abyste předešla případnému sporu, navrhuji postupovat takto. Obeslat písemně sousedku se žádostí, aby řešila uvedenou situaci a strom nechala odstranit, nebo aby uhradila náklady na jeho odstranění oproti vyúčtování, které ji předložíte. Pokud nebude souhlasit s žádnou variant, upozorněte ji pro tento případ, že tedy strom odstraníte na vlastní náklad s tím, že jako kompenzaci takto vzniklé škody, za níž jakožto vlastník stromu odpovídá, si ponecháte dřevo. 

20.6.2014

Promlčecí doba u úvěrových karet

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na můj problém.Cca v r.2005 jsem dostala úvěrovou kartu Home credit, je na 50. Tis. Kartu jsem dala k užití mé kamarádce. Platila ji do r.2008 splátkou 2000. Poté skončila na ulici a od té doby se neplatí...Ze začátku jsem doufala, že to dobře dopadne a začne platit, ale ne. Jde o to,z e Ja sama platím hodne pohledávek.Nedávno přišel dopis od exekutora, že rozhodčí nález určil zaplatit částku 176. Tis.I kdybych tam začala platit 1000 kč měsíčně,tak budu platit donekonečna, neboť to furt stoupá...Ptám se na to, jestli existuje nějaká promlčecí doba i u úvěrových karet Home credit. Děkuji za odpověď. Andrea

Dobrý den paní Bendlová,
bohužel, pohledávka se nepromlčuje, pokud je vymáhána v exekuci. Pokud máte stálý měsíční příjem, je možné podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Příjem musí být v takové výši, aby došlo v průběhu pěti let k uspokojení minimálně 30% pohledávek všech věřitelů. Pokud se Vám podaří podmínky oddlužení splnit, ostatní pohledávky zaniknou. Podrobněji viz např. http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html.

20.6.2014

Dědictví - závěť

Dobrý den, chtěla bych poradit v oblasti závěti. Jsem podruhé vdaná, s prvním manželem mám dvě dospělé dcery, druhý manžel má rovněž dvě dcery. Ty se s ním však od rozvodu nestýkají, ani spolu nijak nekomunikují. Já jsem zdědila po rodičích polovinu rodinného domku, který jsem po jejich smrti zrekonstruovala a pak jsem se sem odstěhovala. Nyní jsem již 7 let znovu vdaná a bydlíme s manželem v tomto domku. Chci se zeptat, jak vyřešit to, kdyby se se mnou něco stalo. Teď zrovna nastupuji do nemocnice kvůli srdci. Vím, že když to nijak neošetřím, bude po mně dědit manžel a moje dcery. To by mně tak nevadilo, ale vadilo by mi, kdyby po manželově smrti pak dědily jeho díl jeho dcery. Nijak se na tomto majetku nepodílely a svým chováním si ani nic nezaslouží. Proč by na to měly doplácet moje dcery, když jsem navíc vše financovala já sama? Měla bych napsat závět, ve které by vše zdědily moje dcery, ale byla by tam podmínka, aby zde nechaly manžela bydlet až do jeho smrti? To by mi připadal

Dobrý den,
ano Vaše přání ohledně majetku po Vaší smrti lze řešit závětí, kde lze dědictví upravit tak, že dědit budou jen Vaše dcery (manžel není tzv. nepominutelným dědicem, tedy lze jej ponechat stranou). Po smrti je tedy vypořádáno společné jmění manželů a díl připadající do pozůstalosti je dále předmětem dědictví, zděděný majetek předmětem SJM (společného jmění manželů) není a připadá do pozůstalosti rovněž.

Pořízení závěti doporučuji učinit u notáře, který přesně poradí s její formulací a mimoto se závěť se eviduje v Centrální evidenci závětí a nemůže se tak stát, že se ztratí.

14.4.2014

Problémy se sousedem ohledně neudržovaného lesa

Dobrý den, máme problém se sousedy ohledně neudržovaného hosp. lesa. Tento je ve vlastnictvi sedmi osob.Pozemek je oddělen menším potokem,do kterého padají stromy,jsou vysoké 10 až 15m. Pokud by přišla velká voda, tak je problém. Nemůžeme využívat zahradu celou, hrozí nebezpečí pádu stromů. Zrovna v listopadu, při silném větru, jeden spadl a leží podstatná část u nás. Pokud máme malé vnuky na chalupě, nemůžeme je pouštět samotné ven. Obec není přistupná k našemu problému. Prosím o radu a moc děkuji.

 

Dobrý den,

stále platí, že každý by se měl starat o své věci tak, aby svým vlastnictvím nerušil práva jiných osob. Nejprve se pokuste písemně na sousedy obrátit se žádostí o dostatečnou údržbu lesa tak, aby neohrožovali nejen Vás, ale i náhodné kolemjdoucí. Jako bezprostřední sousedé se v případě, že dohoda nebude možná, můžete bránit tzv. zápůrčí žalobou, kde u soudu uplatníte svoje právo na ochranu Vašeho vlastnictví k zahradě. Domáhat se budete zákazu rušení výkonu vlastnického práva zásahy neudržovaného porostu.

V případě úspěchu ve věci lze vynutit tuto povinnost prostřednictvím pokut, které soud v případě nesplnění uložené povinnosti může majitelům lesa uložit i opakovaně.

 

2.4.2014

Investice do zděděného majetku

Dobrý den, trápí mne situace, která vyvstala zděděním nemovitosti pouze mým manželem na Slovensku. Trvalé bydliště máme s manželem v Uherském Hradišti, ale již od roku 2009 přebýváme 30 km od tohoto místa trvalého bydliště na chalupě na Slovenku, odkud jezdíme za prací do ČR. Chalupa mu byla darována jeho rodiči právě v r. 2009 a pomocí úvěru - cca 2 mil - jsme se pustili do rekonstrukce. Já téměř polovinu platu měsíčně investuji do základního vybavení, abychom zde mohli vůbec žít. Vždy jsem to zde milovala a chtěla tu na stáří bydlet. Manžel se ale chová majetnicky, o všem rozhoduje beze mne a když něco namítám, tak mne odbyde, že jestli se mi nelíbí, tak můžu jít. Mám obavy, že když k tomu dojde, budu bez prostředků a bez střechy nad hlavou - v UH se usadil syn. M.E.

Dobrý den,
manžel by si měl uvědomit, že zhodnocujete jeho majetek a že v případě rozvodu byste měla mít nárok na vypořádání těchto investic. Doporučuji si veškeré investice a vynaložené prostředky písemně zdokumentovat. Je ale otázka, nakolik dále z Vašich zdrojů do této chalupy za dané situace investovat. 
Je také možné pro posílení Vašeho majetkového postavení požádat o převedení poloviny nemovitosti ve Váš prospěch darováním, pokud by manžel bylo ochoten  tento krok učinit. V případě zániku manželství rozvodem je možné za určitých okolností uplatnit nárok na výživné.

14.4.2014

Trestní oznámení

Dobrý den,
cca před 6 lety se naše kamarádka (též seniorka) začala dostávat do finančních potíží, neboť stále financovala vnuka, kterému firma (Fortuna) neplatila za vykonanou práci. Stále mu (prý) slibovali, že obdrží mzdu, tedy velmi vysokou částku za všechny roky, ale dodnes jen sliby, sliby. Před více jak rokem ukončil tento prac.poměr a přešel opět k sázkařské firmě (Bwin-sídlo Vídeň) a situace naprosto stejná-prý už mu několikrát mzdu posílali, ale nikdy nic.
Této kamárádce jsme (ještě s další kamarádkou) průběžně půjčovaly peníze (na nájem, na živobytí a průběžné splácení dluhů aj.) Částky se vyšplhaly asi na 250.000. Máme podezření, že její vnuk jen sází, jeho babička-naše kamarádka tomu nevěří a stále nás ubezpečuje, že peníze dojdou přístí týden, za 10 dnů atd. S jejím vnukem jsme již několikrát chtěly hovořit a předložit pracovní smlouvy, výpisy z účtu apod. Stále nás ubezpečuje, že zbytečné, že peníze již dojdou.
Obě máme od ní podepsanou výši půjčky a uva

Dobrý den,

trestní oznámení je možné podat i společně, vzhledem k totožnosti skutku i pachatele by zřejmě bylo trestní řízení spojeno. Trestní oznámení je možné podat také na kterékoliv úřadovně Policie ČR, a to ústně do protokolu, popř. písemně. Pokud budete chtít být informována, jaké kroky Policie v oznámené věci činí, je třeba o to výslovně požádat, jinak Policie nemá povinnost poskytnout Vám další informace.

Váš nárok můžete jako poškozený uplatnit také v rámci trestního řízení. Často jsou však poškození ve věci projednání škody způsobené trestým činem trestním soudem odkázáni na civilní řízení. Tedy nejkratší cesta k vymožení pohledávky trestní řízení nebývá.

2.4.2014

Výše nájemného podle nového občanského zákoníku

Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně nájemního bydlení. Minulý majitel domu uzavřel nájemní smlouvu pro něj velice výhodnou na počátku možnosti smluvního nájemného, která však se jeví v dnešní době pro majitele velice nevýhodná. Nicméně nový majitel smlouvu akceptuje ale nyní nastává ten problém. Nový majitel začal dělat velkou rekostrukci celého dvoupatrového domu, ze všech bytů dělá byty menší a čekám tedy že přijde na mne s požadavkem, abych se přestěhoval do menšího vytvořeného bytu, aby mohl udělat rekonstrukci i z bytu ve kterém bydlím. Jelikož i z tohoto bytu chce udělat minimálně dva menší, nebude tedy možnost se nastěhovat zpátky, asi bych jako 74 letý důchodce to stěhování dvakrát nezvládl. Můj dotaz se spíš týká změny nájemní smlouvy. Myslím, že by bylo vhodné původní smlouvu se stanovenou výši nájemného nerušit, ale pouze napsat dodatek ke smlouvě s tím, že se bude týkat bytu jiné velikosti a v jiném podlaží. Tím by výše nájemného snad měla zůstat stejná. Majitel bude určit

Dobrý den,

skutečně se Váš dosavadní nájemní vztah nově řídí Novým občanským zákoníkem. Nájemné je možné zvýšit z podnětu pronajímatele až na výši obvyklého nájemného, za poslední 3 roky nesmí být celkem zvýšit více než o 20%. Zvýšení není možné, pokud je to v nájemní smlouvě výslovně vyloučeno nebo pokud bylo zvyšováno v posledních 12 měsících. Pokud nevyjádří nájemce se zvýšením svůj souhlas, musí pronajímatel obrátit na soud. Z Vašeho dotazu vyplývá, že se chystá významná rekonstrukce, v této souvislosti upozorňuji, že pronajímtel má v případě stavebních úprav, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, právo se s nájemci dohodnout o zvýšení nájemného, nejvýše však o deset procent z účelně vynaložených nákladů ročně. Souhlasí-li s návrhem na
takové zvýšení nájemného alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě, platí zvýšené nájemné i pro ostatní nájemce. Nedojde-li k dohodě, může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemné

18.2.2014

Mohou příbuzní prodat ideální podíl na nemovitosti bez mého souhlasu?

Dobrý den, mám dotaz, zdědil jsem po mamince 1/6 nemovitosti, pole a nějaký les. Ta to měla po svém 2. manželovi, kterého přežíla asi o 16 roků. Zbytek zdědili jeho děti z 1. manželství. Se dvěma z nich není žádná domluva a pořád nám tvrdí, že svůj díl dědictví prodají a nás se nikdo z nich nebude na nic ptát, myslím si přece, že nemůžou vědět, který díl je náš a který jejich, když budu souhlasit výhledově s prodejem, mám nárok na cenu z odhadu nebo prodejní? Na ten díl po mamince jsme 3 děti a po bratrovi, který zemřel 2 děti. Jeho děti dodnes neví, kde mají tátu pochovanýho a ani mě nepřispěli na opravu hrobu. Nevím zda toto stačí k tomu, abyste mě mohl nějak poradit. Němec Josef.

Dobrý den,
Vaši příbuzní mohou svůj díl prodat, a to jako ideální díl na pozemku, nikoliv jeho vybranou část. Jakožto spoluvlastník máte zákonné předkupní právo, tedy musí Vám jej před prodejem nabídnout za stejnou kupní cenu, kterou mu nabídne zájemce o koupi. Vaše předkupní právo zanikne přesně za rok (nový občanský zákoník časově omezil trvání předkupního práva mezi spoluvlastníky do 1.1.2015).
Pozemek si můžete se spoluvlastníky také rozdělit dohodou, jde o věc dělitelnou a spoluvlastnictví takto zrušit. U zemdělského pozemku je však potřeba, aby byly díly vzniklé rozdělením účelně obdělávatelné jak vzhledem k rozloze, tak i k možnosti stálého přístupu.O zrušení spoluvlastnictví také může rozhodnout soud.

 

3.1.2014

Dědictví po více než 25 letech

Dobrý den,
mám k Vám prosbu, zda se ještě po létech mohu domáhat dědictví po rodičích, se kterými žila v domě na vesnici má švagrová, žena mého zemřelého bratra. Já ani moje sestry jsme o nic nežádalali, neb bylo řečeno, že se o rodiče švagrová stará. Rodiče závět nenechali, zemřeli v r. 1984 a 1988. Byl to jen jakýsi ústní příslib a švagrová zdědila dům, pole, louky, hospodářství, les. Já ani sestry jsme nedostali nic. Z majetku nyní profitují potomci mé švagrové. Mohu se tedy domáhat svého podílu já, moje žena, moje dcera nebo moji vnuci?

Děkuji.

Ing.J.Novák

Dobrý den, bohužel po tak dlouhé době se již ničeho domáhat nelze. Případný nárok na vydání neprávem přiznaného dědictví je již promlčen.

6.1.2014

Mohou dluhy příbuzného ohrozit rodinu?

Dobrý den,
máme velký problém se švagrem, který má velké dluhy také u nebankovních institucí. Je to bývalý právník na jednom z ministerstev ČR, ale v současné době je již v důchodu. Po rozvodu nemá kde bydlet a po splácení dlužných částek mu nezbývají peníze ani na životní minimum. Je právně možné omezit splátky, aby  měl na jídlo a bydlení v azylovém domě? K takovému účelu údajně měly sloužit zrušené S-karty. Bohužel zatím objíždí příbuzné a všichni se obávají, že by s ním mohli přijít i exekutoři. Děkuji Vám za odpověď. M.Š.

Dobrý den,
pokud je již vedena exekuce na příjmy Vašeho švagra, platí, že povinnému  nesmí být stražena tzv. nezabavitelná částka (životní minimum + normativní částka na bydlení). Mimo exekuci právní omezení splátek neexistuje, švagr se může pouze pokusit dojednat smluvně s věřitelem splátkový kalendář, který bude reálně schopen plnit. Bohužel obvykle tato dohoda bývá podmíněná sepisem notářského zápisu, kde dlužník souhlasí s přímou vykonatelností. Tento NZ je pak v případě nedodržení "zkratkou" k exekuci, tzv. přímým exekučním titulem. Doporučuji zde spíše písemně navrhnout úpravu splátek věřiteli/ům, souhlas k přímé vykonatelnosti raději nedávat. Je samozřejmě možné, že věřitel se rozhodne švagra zažalovat, což sebou může přinést další závazek spojený s náhradou soudních výloh. Švagr může rovněž zvážit podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Podmínkou je prokázání schopnosti splatit v 5 letech 30% všech závazků.

3.10.2013

Jak se bránit platebnímu rozkazu (Zepter)

Dobrý večer,

v pátek mi přišel od Soudu z Č.Budějovic elektronický platební rozkaz, že dlužím společnosti  ZEPTER  19 890,- Kč plus náklady advokáta a soudu v celk. částce 30000,- Kč. Jsem 4 roky důchodkyně, před 3lety jsem se odstěhovala z Prahy do Jihoč.kraje, zůstala jsem sama, býv. manžel si po 30ti letech našel mladou. Před třemi lety, zřejmě již po rozvodu, kdy jsem se stěhovala z Prahy, jsem byla na předváděcí akci, kde mne zaujal jeden výrobek. byla mi nabídnuta možnost si výrobek odvézt s tím, že budu splácet Home Creditu nebo jiné společnosti, odmítla jsem to, neboť jsem tušila finanční problémy. Zaplatila jsem sice 1000,- Kč zálohu, ale po odstěhování jsem na tuto věc zcela zapomněla...nebo spíš jsem v koutku duše oželela 1000,- Kč, jen když to nestálo víc. telefonicky jsem nahlásila změnu adresy, přesto jsem žádné upozornění nedostala až rovnou el.plat. příkaz na 30000,- Kč. Ačkoliv jsem výrobek nepřevzala, přesto po mě firma chce abych si do 15ti dnů d

Dobrý den,
v tomto případě bych doporučila neprodleně podat tzv. odpor proti platebnímu rozkazu. Pokud Vám byl platební rozkaz doručen v pátek 27.9., běží stále 15 denní lhůta k podání odporu. Odpor podejte k soudu, který PR vydal, doporučeně nebo ještě lépe osobně, na podatelně si nechejte na kopii potvrdit přijetí. Sepsat jej můžete sama, rukou, na stroji nebo v PC, v hlavičce bude označení soudu a číslo jednací uvedené na platebním rozkazu. V odporu uveďte Vaše argumenty tj. především, že nedošlo k předání věcí, že smlouva byla uzavřena v tísni a po nátlaku na předváděcí akci a v neposlední řadě zvažte možnost vznést námitku, že pohledávka je promlčena (promlčecí doba trvá 3 roky od splatnosti kupní ceny). Neznám obsah smlouvy, ale je známo, že některá ustanovení kupních smluv Zepter International bývají v rozporu s dobrými mravy.  Ke smlouvám společnosti Zepter se jž vyjadřoval také Ústavní soud, který negativně hodnotil jejich kupní smlouvy a obchodní pr

3.10.2013

Může exekutor, který jde po majetku manžela, zabavit i peníze, které jsem zdědila?

Dobry den.,

mám problém s manželem.Ten bere na sebe nebankovni půjčky s vysokým navýšením. Peníze mi již několk let nedává, každý si hospodaříme za své. On má již na svůj důchod exekuci. Mě zajímá jestli mi mohou exekutoři vzít můj majetek za zděděné peníze.Taky mě zajímá, jestli mi má muž  přispívat, když já mám 7000 kč důchodu a on 12000 kč. Žijeme ve spol.domácnosti. Děkuji za odpověď. Jarmila Ošťádalová

Dobrý den, paní Ošťádalová,
právo k majetku, který byl zakoupen za Vámi zděděné peníze, lze uplatnit u exekučního soudu návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí,  tzv. vylučovací žalobou, pokud by tento majetek exekutor zahrnul do případné exekuce.

Pokud jde o druhou část dotazu, tak smyslem vyživovací povinnosti je vyrovnání životní úrovně obou manželů. Příjmy z důchodu jsou součástí společného jmění manželů, z něhož oba manželé mají právo uspokojovat svoje běžné životní potřeby. Jinými slovy máte plné právo požadovat, aby manžel pořídil z důchodu nákupy, platil společné inkaso apod. Určení rozsahu vyživovací povinnosti se oprávněný manžel může v případě, že druhý z manželů neplní vzájemnou vyživovací povinnost, domáhat podle ust. § 91 odst. 2 zákona o rodině soudně. Místně příslušný je obecný soud odpůrce, věcně příslušný je v prvním stupni okresní soud. V žalobním návrhu musí být uvedena výše požadovaného plnění a počátek doby, od kdy

15.9.2013

Náhrada škody za nesprávnou léčbu

Dobrý den,
ráda bych pomohla své kamarádce, která se díky dlouhodobé nemoci dostala do dluhové spirály. Před rokem si nešťastně zlámala nohu. Po půlročním léčení musela podstoupit operaci. I tak se noha špatně hojila a až na doporučení jiného lékaře byla poslána na cévní, kde ji zjistili sudockův syndrom. Musí brát léky, chodí o berlích a protože je rok na neschopcence, ta ji nepokryje vše co potřebuje uhradit (splácí úvěr a je na to sama ). Na sociálce nyní zkoumají, jestli nemocenskou prodloužit nebo přiznat dočasný důchod, to by ale o práci přišla, ale stejně neví, zda se do práce vůbec bude moc vrátit. Je nějaká šance dostat od nemocnice nějakou náhradu za špatnou a nesprávnou léčbu?
Děkuji za odpověď, Benešová 

Dobrý den, paní Benešová,
případy nárokování náhrady škody za nesprávnou léčbu se již vyskytují. Vždy samozřejmě záleží na okolnostech případu, zda bude případná žaloba úspěšná. Při žalobách o náhradu škody je nutné prokázat porušení povinnosti (zde na straně zdravotního zařízení, tj. jeho zaměstnanců) a souvislost mezi tímto porušením povinnosti a škodou na straně poškozeného pacienta. Unést toto důkazní břemeno v soudním sporu bývá poměrně náročné, obvykle se věc přezkoumává znalcem a musí být objektivně zjištěna nesprávnost postupu v léčbě, v důsledku kterého vznikla škoda. Možná bych pro začátek doporučila konzultovat jiného lékaře z oboru, zda při nahlédnutí do zdravotní dokumentace shledá nějaké nesrovnalosti. Pokud bude zřejmé, že lékař při léčbě Vaší kamarádky porušil své povinnosti, je možné nemocnici zažalovat.

15.9.2013

Šikana v rodině

Dobrý den,
moc Vás prosím o informaci, event. o pomoc, i když si nejsem  jista, zda mi můžete tento problém pomoci vyřešit a i když je mio hanba o tom psát. Několik let jsem vystavena psychické a finanční šikaně od vlastní rodiny, od manžela a naší dcery. Dcera mne připravila o byt po mé mamince, kterou donutila v mé  služební nepřítomnosti,aby jí byt babička darovala darovací smlouvou, přestože byt jsem mamince odkoupila já. Manžel nedává do společné domácnosti peníze, ale dává je dceři a jejím dětem, navíc mě tu manžel zavírá, jezdí na svou chatu sám a nebo je u dcery. Oba toto dělají cíleně, jsou zlí a netolerantní.Veškeré svátky v roce trávím sama, dcera vždy otce stáhne k sobě  aby jim hlídal  byt a pejska.O mě se nestarají, neposkytnou mi žádnou pomoc, ani psychickou, ani fyzickou. Mám z toho již újmy na zdraví a  na psychice. Nic nikdy jsme jim neudělala, vnoučatům přispívám, jak mohu, o domácnost a o byt se vzorně starám. Rekonstrukci našeho byt

Dobrý den,
Váš případ svědčí o dlouhodobých neshodách v rodině, kde jedním z možných řešení je podání žádosti o rozvod, pokud setrvání v manželství dále  není pro Vás přijatelné. V rámci rozvodového řízení se řeší také vypořádání společného jmění manželů včetně společného bydlení, a to buď po dohodě nebo podle pravidel daných občanským zákoníkem.
Jinak v případě útoků na Vaši osobu se lze bránit občanskoprávní žalobou na ochranu osobnosti.
V případě, že si vzhledem k Vaší sociální situaci nemůžete dovolit hradit advokáta, lze požádat soud o přidělení advokáta ex officio. 
V případě závažných útoků na Vaši osobu nebo omezování osobní svobody je možné podat rovněž trestní oznámení. V každém ohledu je nutné mít k dispozici důkazy - písemnosti, svědky-, kterým své tvrzení podložíte, jinak čelíte možnosti, že svoje tvrzení nebudete moci u soudu či před Policií doložit a nebudete úspěšná. Peníze mějte uložené na účtu, abyste tak lépe čelila nát

17.7.2013

Darovací smlouva - musí být ověřena?

Dobrý den,chtěla bych svou polovinu domu darovat dceři, musí být darovací smlouva sepsána úřední osobou?Také bych chtěla vědět kolik nás přepis bude stát,cena poloviny nemovitosti je necelých 500 000.Děkuji Hroudová

Dobrý den,
darovací smlouva musí být písemná, podpisy úředně ověřeny, podléhá vkladu do katatrsu nemovitostí. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je nutné podat na formuláři dostupném na www.cuzk.cz. Poplatek za vklad práva je 1000,- Kč. Daň z bezúplatného příjmu se u převodu mezi matkou a dcerou hradit nemusí.

1.8.2013

Odmítnutí dědictví

Dobrý den,
vlastním úvěrovou kartu Home Credit. Zajímalo by mne, jestli by moje děti v případě mého úmrtí musely neuhrazenou částku na kartě splatit, nebo se mohou dědictví vzdát a byly by od zaplacení osvobozeny. Nemám jinak žádný majetek, bydlím v bytě u nejmladšího syna.
Děkuji Vám za odpověď. A.Bařtipánová. 

Dobrý den, paní Bařtipánová,
ano dědictví je možné odmítnout, což je ve vámi popisovaném případě zřejmě nejvhodnější řešení. Pokud k odmítnutí dědictví nedojde, dědicové odpovídají za dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví, tj. v případě nabytí majetku z pozůstalosti, odpovídají do stejné hodnoty také za závazky. Podle nově chystané úpravy občanského zákoníku, která by měla vstoupit v účinnost od ledna 2014, dědic rovněž může odmítnout dědictví s výhradou povinného dílu tzv. nepominutelných dědiců (1/4 zákonného podílu u dospělého). Pokud se tak nestane, dluhy dědic přebírá celé. Bránit se lze výhradou soupisu majetku, kde se vyčíslí hodnota nabytého majetku a dědic pak odpovídá opět pouze ve stejné hodnotě i za dluhy (tj. obdobně jako dosud).   

24.6.2013

Exekutor kvůli synovi

Dobrý den. Prosím o informaci, kdy může ke mě domů přijít exekutor. Dům máme ve společném vlastnictví a syn, co se ho má ta exekuce týkat, už nemá trvalý pobyt asi 4 roky, sice se ten exekutor oháněl tím, že se mu v dubnu obnovila činnost a tam má napsanou činnost u nás, a tím nám on zabaví vše, co najde. Tak hned druhý den jsem synovi zavolal a on šel na úřad a Ž.L. zrušil. To zde doopravdy vládne takové bezpráví, že ke mně kdosi přijde a odveze co chce. Děkuji Němec

Dobrý den, pokud měl u Vás syn hlášen trvalý pobyt, popř. místo podnikání, bylo skutečně možné v případě exekuce na movitý majetek, uskutečnění soupisu věci na místě samém, tedy v místě bydliště, v sídle nebo v místě podnikání povinného. Vám přísluší právo se soupisu zúčastnit a upozornit na věci, které synovi nepatří. Pokud i přesto budou do soupisu zaneseny, lze návrhem u exekučního soudu uplatnit Vaše vlastnické právo k sepsaným věcem s návrhem na jejich vyloučení z výkonu rozhodnutí. Správně jste situaci řešil odhlášením syna z trvalého pobytu a zrušením místa podnikání ve Vašem bydlišti.

24.6.2013

Neshoda spoluvlastníků u prodeje nemovitosti

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jestli při prodeji domu musí souhlasit s prodejem všichni dědicové. Chceme prodat dům v Táboře, máme zájemce o koupi tohoto domu, s nabízenou cenou souhlasí 8 dědiců, ale 2 by chtěli o hodně víc, a tak nesouhlasí.Takto ale dům neprodáme snad nikdy, dům, který už 3 roky je neobydlen a jeho hodnota klesá na ceně. Děkuji za odpověď. IvanaKolenová  

Dobrý den, paní Kolenová,

bohužel s převodem celé nemovitosti musí souhlasit všichni spoluvlastníci.
Ve Vaší situaci můžete nabídnout k odprodeji pouze ideální podíly, které s
ostatními spoluvlastníky ochotnými k prodeji vlastníte. Pokud jde o
spoluvlastnictví nemovitosti, uplatňuje se při hospodaření se společnou
nemovitostí rozhodování podle velikosti podílů, tj. lze menšinového
spoluvlastníka přehlasovat (v důležitých změnách věci však menšinový
spoluvlastník může požádat soud, aby rozhodl), tedy není vyloučené, že při prodeji nadpoloviční části nemovitosti najdete zájemce, který bude ochoten uhradit rozumnou cenu. Pozor na předkupní právo, převádí-li se
spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo (neplatí to jen u převodu osobě blízké v přímé linii, tj. na sourozence, manžela, rodiče apod.), jste tedy povinni nabídnout nejprve podíly k odkupu za nabízenou cenu spoluvlastníkům. Předkupní právo od 1.1.2015 má dle nov

27.5.2013

Zřízení věcného břemene a vyvlastnění

Dobrý den! Společně se sourozenci vlastním jako dědictví po rodičích 10 ha pole s ornou půdou. Ke strpění věcného břemene jsme byli nucení elektrickým vedením, které tam už bylo v době dědictví. Postupně jsme byli požádáni o strpění věcného břemene s tím, že tudy město hodlá rozšířit vodovod (zatím se stavbou nezačali), odmítli jsme věcné břemeno pro větrné elektrárny nějaké podnikavé společnosti a v současné době jsme dostali vyrozumění, že ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená Ergonem Dobříš, s.r.o. chce s námi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby. Nesouhlasíme s tím, protože se nám zdá, že pozemek by byl už naprosto znehodnocen. Jsme povinni k tomu svolit, když se jedná o takový zájem? V jakém případě by nám mohl být pozemek vyvlastněn?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
nejste povinni přistoupit na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, rozhodně je vhodné pečlivě prostudovat podmínky smlouvy z hlediska její výhodnosti a případného rozsahu zatížení Vašeho pozemku a případně jednat o výši ceny a časovém/věcném omezení břemene, aby bylo pro pozemek co nejméně zatěžující. Vyvlastnění pozemku bývá až krajní varianta. Vyvlastnění je možné pouze ve veřejném zájmu, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základě zákona, pro stanovený účel a za náhradu. Podmínky vyvlastnění v současnosti upravuje zvláštní Zákon o vyvlastnění, který také upravuje podmínky poskytnutí náhrady, dále také  a dále pak podmínky případného navracení těchto subjektivních práv původnímu vlastníkovi. Veřejný zájem musí být dle § 4 zákona o vyvlastnění vždy prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši obvyklé ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu. Vyvlastňovací řízení je vedeno vyvlastňovacím ú

20.5.2013

Sousedské vztahy - stromy na pozemku

Co máme dělat? Soused za naším domem, ale na svém pozemku asi 20-30 cm od zdi našeho domu vysázel tůje, my jsme se proti tomu ohradili, ale nebylo to nic platné. Dnes jsou tůje 3-4 metry vysoké, větve dřou naší omítku, ale souseda to nezajímá. Děkuji za odpověď. Zdraví Ponc Viktor, Havlíčkův Brod.

Dobrý den pane Ponci,
pokud jste rušen ve výkonu svého vlastnického práva k oplocení, máte možnost bránit se podáním zápůrčí žaloby, kterou se bude domáhat, aby obtěžujícímu žalovanému sousedovi byl soudem uloženo, aby se zdržel přesně vymezeného rušení vlastnického práva. Předmět dokazování v soudním sporu pak bude, zda obtěžování je nad míru obvyklou (tj. z hlediska obvyklých společenských názorů, přičemž každý je povinen snášet imise z obyčejného, normálního užívání pozemku).

Po 1.1.2014, kdy začne platit nový občanský zákoník, kde se mj. stanoví, že má-li proto vlastník rozumný důvod, lze požadovat odstranění stromů v těsné blízkosti společné hranice.  Zde by bylo možné zvážit postup dle příslušného ustanovení nového občanského zákoníku, budou-li splněné zde uvedené podmínky.

V každém případě je vhodné souseda nejprve písemně vyzvat k nápravě a upozornit jej na možnost řešení věci soudní cestou.

23.5.2013

Vymáhání dluhu

Náš rodinný přítel mi dluží již delší čas nemalou částku peněz, kterou stále odmítá vrátit, jak mám prosím postupovat?

Nejprve bych doporučil uzavřít s přítelem dohodu o splátkách s tím, že v případě nedodržení splátkového kalendáře, sjednáte ztrátu výhody splátek (např. neuhrazením již jedné splátky). Pokud bude ochoten uhradit náklady, je vhodné takovou dohodu uzavřít před notářem současně s dohodou o přímé vykonatelnosti. Tato dohoda by Vám případně umožnila přistoupit přímo k exekuci.Jinak nezbývá než obrátit se nejprve na soud.

13.5.2013

Nová smlouva nebo dodatek pro katastrální úřad

Dobrý den,

Katastrální úřad zamítl návrh na vklad mé kupní smlouvy, je potřeba uzavřít novou smlouvu nebo je možné ji pouze upravit dodatkem? Mám obavu, abych nemusel opět hradit celou částku svému advokátovi.

Dobrý den. Zde záleží na důvodu, ze kterého katastrální úřad vklad kupní smlouvy zamítl. Váš advokát je povinen celý proces převodu dokončit v rámci již uhrazeného poplatku, tedy není třeba se obávat dalších nákladů, zvlášť pokud výhrady katastrálního úřadu směřují k obsahu smlouvy, kterou advokát navrhl.

13.5.2013

Povinnost přijmout do mateřské školy

Už několik měsíců pozoruji mou nešťastnou snachu, jak se marně pokouší umístit svou dceru do školky. A tak mě napadlo se zeptat zde. Má moje vnučka právní nárok na přijetí do mateřské školy?

Tento právní nárok vzniká až v posledním roce předškolního vzdělávání, kdy dle školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

14.5.2013