Sociální a důchodová poradna

Potřebujete poradit v sociální oblasti? Odpovědět na otázky, jaký typ péče je vhodný pro vašeho příbuzného či na jaký finanční příspěvek máte nárok, pokud se staráte o nemohoucího člena domácnosti? Otázky můžete vkládat do naší nově otevřené sociální poradny. Na vaše dotazy budou odpovídat odborníci s dlouholetou praxí ze sociální oblasti (například ředitelka pražského Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva Kalhousová) a také pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení.

Důchod pro lid na podpoře

Zajímalo by mne z čeho se vypočítává důchod tzv. nepřizpůsobivým, kteří jsou živi z podpory a různých sociálních dávek a jak potom mají vysoký důchod.

Kdo nesplní podmínky zákona o důchodovém pojištění, tomu nárok na starobní důchod nevznikne. Podmínky jsou dvě – získání potřebné doby důchodového pojištění (odpracované roky) a dovršení důchodového věku. Do doby důchodového pojištění se počítá doba, kdy náležela výplata podpory v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci (pouze doba vedení v evidenci Úřadu práce ČR, po kterou nebyly vypláceny dávky v nezaměstnanosti, se hodnotí v rozsahu nejvýše tří roků zjišťovaných zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, přitom dobu evidence před 55. rokem věku pojištěnce lze započítat jen v rozsahu jednoho roku). Při stanovení výše důchodu hrají roli v zásadě všechny příjmy, které podléhají odvodu pojistného na důchodové pojištění. Dávky jako jsou podpora v nezaměstnanosti či další takzvané sociální dávky se do výše důchodu nepočítají, nepočítá se ani tzv. výplata bokem na ruku.

6.3.2019

Žádost o umístění v zařízení pro seniory

Dobrý den,chtěla bych se zeptat kdy si můžu dát žádost do zařízení pro seniory? Bude mi 57 let,bydlím v podnájmu.Děkuji za odpověď.Anna

Žádost si můžete dát hned,a to nejlépe do zařízení v místě bydliště.

6.3.2019

Pořadníky v seniorských zařízeních

Chtěla jsem se zeptat,jak často se aktualizijí poradniky do Domovū seniorū.Je to povinné??Pokud ano,tak v jakých zařízeních??Maminka si podala žadost před 14lety.Před 3lety zemřela.Dnes dostala 1.dopis,že aktualizují pořadník s dotazem,zda trvá na umístėní.Velice mě to zabolelo..

Každý registrovaný poskytovatel sociálních služeb, tedy každý domov pro seniory, je povinen na základě ustanovení § 88 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu, že nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.  Každému poskytovateli také z téhož zákona vyplývá povinnost dodržovat standardy kvality sociálních služeb, jejichž obsah je uveden v příloze č. 2 vyhlášky 505/2006 Sb. a kde je uvedeno, že poskytovatel musí mít písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem a podle těchto pravidel postupovat. Pravidla si v souladu se zákonem a prováděcími předpisy tvoří jednotliví poskytovatelé. S pravidly pro vedení evidence žadatelů by měl každý poskytovatel sociální služby seznámit žadatele při podávání žádosti společně s např. nastaveným

16.5.2018

Příspěvek ny bydlení

Dobrý den, mám 68 let a obývám městský byt s náklady kolem 7000 Kč. Důchod mám cca 10 000 Kč. Potřeboval bych příspěvek na bydlení. Problém vidím v tom, že v bytě má trvalé bydliště i moje dcera (jen trvalé bydliště, hlášena k pobytu na bytové správě zde není), která zde však nebydlí. Pracuje dlouhodobě v zahraniční. Někde mít trvalé bydliště musí a jinou možnost než u mě nemá. Na sociální správě mě řekli, že když má u mě trvalé bydliště, počítá se s tím, že přispívá na nájem a tudíž nemám na příspěvek na bydlení nárok. Jelikož u mě dcera fakticky dlouhodobě nebydlí, považuji toto za absurdní. Je tvrzení sociální správy v tomto případě správné ?

Okruh společně posuzovaných osob pro účely příspěvku na bydlení tvoří všechny osoby, které jsou v daném bytě přihlášeny k trvalému pobytu. Pokud však některá z těchto osob byt prokazatelně neužívá alespoň 3 měsíce, může žadatel o dávku příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České republiky (dále jen „úřad práce“), a to podle místa trvalého pobytu, požádat, aby k takové osobě pro účely příspěvku na bydlení nepřihlížel. V řízení o žádosti o vyloučení takové osoby úřad práce vydá rozhodnutí, proti němuž lze ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává u úřadu práce, který o žádosti rozhodoval, o odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V uvedeném případě, pokud bude žadatelem prokázáno, že dcera byt nejméně 3 měsíce neužívá (např. evidenčním listem s datem jejího odhlášení ze služeb, popř. prokázáním, že k odběru služeb nebyla nikdy hlášena), může žadatel při podání žádosti o příspěvek na bydlení zároveň podat žádost o nepřihlížení k dceři jako k

16.5.2018

Výplata důchodu

Vážení,omlouvám se,že obtěžuji,ale narazil jsem na informaci z tel.Barrandov a tam jsem se dočetl,že jste ochotni pomoct aspoň radou,protože nevím jak dál můžu pokračovat nevím kam se mohu obrátit o radu a pomoc. Potřebuji poradit kam se mohu obrátit s prosbou,aby mě vypláceli důchod na který mám nárok.Narodil jsem se v roce 31.3.1953.Celou dobu jsem pracoval do roku 1990 a potom jsem byl na UP,ale celou tu dobu nebyli schopni mě sehnat práci,protože jsem v invalidním důchodu III stupně a tak jsem zrušil UP,ale pobírám sociálu 3.4OO kč a z toho dostávám stravenky 1200, příplatek na bydlení 3900 kč,bydlím na ubytovně v Blansku. Musím si vyřídit trvalé bydlení v Blansku. Rád bych někam napsal,ale když někam napíšu tak dostávám ty samé odpovědi,že na důchod nemám nárok,proto že nemám něco placené a ať si to platím (pojištění),ale kde mám vzít peníze na placení z peněz které dostávám ze sociálky,prací mě nikdo nedá jsem III stupně (nepohyblivý,nikam nedojdu,nevydržím delší dobu sedět,cho

Muž narozený dne 31. 3. 1953 dosáhl důchodového věku dne  31. 3.  2016 (63 let). Nárok na starobní důchod by mu od dosažení důchodového věku vznikl, pokud by získal aspoň 32 let pojištění včetně náhradních dob nebo 30 let pojištění, za které bylo zaplaceno pojistné. Pro vznik nároku na starobní důchod tedy nestačí pouze dosáhnout důchodového věku, ale je třeba zároveň získat potřebnou dobu pojištění, neboť se jedná o zásluhovou dávku. Z toho, co uvádí pisatel v dotazu, vyplývá, že mu nárok na starobní důchod nevznikl. V případě, že tazatel získal kratší než výše uvedenou dobu důchodového pojištění, ale nejméně 20 let včetně náhradních dob nebo 15 let doby pojištění, za kterou bylo zaplaceno pojistné, vznikne mu nárok na starobní důchod ve věku o pět let vyšším, než je jeho důchodový věk, tj. dnem 31. 3. 2021. Tazateli zjevně nevznikl ani nárok na invalidní důchod, přestože byl posouzen jako invalidní ve třetím stupni. I pro nárok na invalidní důchod je totiž nezbytné získat potřebnou

16.5.2018

Příspěvek na péči

Starám se o svou devadesátiletou maminku. Potřebuje již každodenní péči, sama se neobleče, neuvaří. Mohu požádat o nějakou finanční podporu na péči? Kam se mohu obrátit, mohu například požádat i o částečnou službu pečovatelky? J.P.

Zdravotně postižené osoby nebo i senioři, kteří mají dlouhodobě zhoršený zdravotní stav, mohou požádat o sociální dávku, která se nazývá Příspěvek na péči. Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem práce a sociálních věcí (viz https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp ). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky.

23.1.2018