O malém českém satanismu
Ilustrační foto: pixabay.com

O malém českém satanismu

15. 6. 2016

Svého času použil Václav Havel pro politický systém implantovaný do naší společnosti Václavem Klausem a jeho stoupenci poměrně šetrného výrazu „mafiánský kapitalismus“. Zdá se ale, že výstižněji by situaci vyjádřil výraz maskovaný praktikovaný satanismus. Pro mnoho lidí, především těch, kteří v dětství nezažili náboženskou výchovu, je pojem satanismus synonymem něčeho děsivého nebo nesmyslného, co nemá s reálným životem civilizovaného člověka nic společného. Maximálně jim to připomene vzpomínky z četby historických knih o tzv. "černé mši", což byla v minulosti jedna z perverzních zábav příslušníků tzv. "lepší společnosti".

Podle biblických bájí byl Lucifer, později nazývaným Satanem (neboli odpůrcem) původně mocným andělem světla, jehož „pracovní náplní“ bylo kontrolovat lidi na Zemi a podávat Hospodinovi hlášení o jejich prohřešcích. Ještě v kanonizované knize  Jobově se můžeme dočíst, že Satan tuto povinnost zřejmě plnil a docházel na „výrobní porady“ synů Božích u Hospodina. Navíc měl v souladu s etikou starozákonního Hospodina i dovoleno, aby nechal povraždit nevinné děti a služebníky Jobovy.

Soudobý moderní satanismus je ideologie a způsob života významných skupin asociálně orientovaných lidí, který v podstatě vychází z darwinistického pojetí vývoje lidské společnosti, kde silnější požírá slabšího, kde pravdu má vítěz a které odmítá altruismus jako pouhé pokrytectví a podporuje to nejsobečtější lidské požitkářství a egocentrické zájmy člověka. To, že existuje satanská církev se svými knězi a s určitými novodobými rituály, vyvolávajícími žádoucí emociální reakce, nemění nic na vlastní podstatě praktikovaného způsobu života vědomých i nevědomých vyznavačů takového způsobu života.

Na mnoho nevědomých praktikujících satanistů by se dal aplikovat  historický postřeh biblického Pavla, který formuloval po své první římské vazbě výrokem: „Jsou lidé, kteří neznají zákon, ale přesto žijí podle zákona, neboť mají zákon v sobě“. Pro původně horlivého židovského nacionalistu muselo být velkým šokem poznání, že i mezi opovrhovanými „pohany“ jsou lidé čestní, spravedliví a soucitní. Pavel pochopitelně tento úkaz přisoudil bezmezné dobrotivosti Hospodina, který vložil zákon (Immanuel Kant by použil výraz „kategorický imperativ“) i do srdcí nežidů.  Analogicky je možné označit jako praktikující satanisty ty lidi, kteří o satanské církvi ani nevědí, ale v praktickém životě žijí podle jejích  zásad, neboť mají satanismus v sobě. 

-          Blahoslavení silní, neboť jejich bude Země – prokleti slabí, neboť se jim dostane jha!
-          Blahoslaveni mocní, neboť oni budou chováni v úctě  mezi lidmi, prokleti slabí,neboť budou vyhlazeni!
-          Blahoslaveni vítězní, neboť vítězství je základem práva – prokleti poražení, neboť budou navždy otroky!
-          Třikrát prokleti slabí, jejichž nejistota z nich činí otroky, neboť budou sloužit a trpět!

Oplácejte ránu ranou, pohrdání pohrdáním, odsouzení odsouzením - a k tomu štědře přidané úroky z úroků. Oko za oko, zub za zub, vždy čtyřnásobně, stonásobně! Staňte se pro svého protivníka zosobněním hrůzy, a až vám půjde z cesty, bude o něco moudřejší a bude mít o čem přemítat. Tak si získáte respekt mezi všemi stavy a váš duch - váš nesmrtelný duch - bude žít, ne v nějakém nedosažitelném ráji, ale v hlavách a tělech těch, jejichž respekt jste si získali.

( LaVey: Satanská bible, úryvky z Knihy Satanovy)

Za současné praktikující satanisty je dnes možné ve světě i v  podmínkách České republiky označit převážnou většinu tzv. úspěšných multimilionářů a miliardářů a tzv. úspěšných manažerů finančních i jiných podniků. Pochopitelně existují a v minulosti existovaly výjimky, kdy někteří miliardáři byli skutečnými vynálezci a tvůrci  hodnot a ušlechtilými osobnostmi. Takový Henry Ford byl ve své době v podstatě zodpovědným správcem obrovského majetku, který v maximálně možné míře využíval ve prospěch svých spoluobčanů  Ameriky a sám jako člověk žil poctivě a skromně.

Typickými praktikujícími současnými českými satanisty jsou např. manažeři polostátního podniku ČEZ. I občan bez technického vzdělání pochopí, že elektrony by proudily po rozvodných vedeních z elektráren do rozvoden a ke spotřebitelům i  bez nich, že tito lidé nic nevynalezli ani nevytvořili, pouze byli ve správný čas na správných místech, kde se rozdělovala „koryta“.  A v současné konkrétní situaci mohou tito kořistníci stále zvyšovat ceny elektrické energie a tím i vykazovat vysoké zisky a v rámci tzv. „motivačního programu“ dále nestoudně hrabat milióny.  

Z pohledu na seznam současných miliardářů je zřejmé, že mezi nimi není jediný vynálezce či tvůrce, který by udělal něco užitečného pro lidskou komunitu, nýbrž výlučně talentovaní kořistníci, mnohdy s pochybnou minulostí, kteří své bohatství získali pouze sice chytrou, ale zpravidla bezohlednou spekulací umožněnou zrůdnou klausovskou legislativou. Takovým malým pokryteckým českým praktikujícím satanistou byl např. i nevinně se usmívající Stanislav  Gross se svými slogany „Jsem sociální demokrat“, „Myslím to upřímně“ (Jak již dříve upozornil Miloš Zeman, jsou tyto výroky doslovným překladem někdejších výroků Adolfa Hitlera –  např. „Ich meine es ehrlich“). Skutečnost, že někdo prodá ze „solidarity“  za 30 miliónů akcie advokátnímu koncipientovi, který na nich okamžitě vydělá cca 80 miliónů, nemůže považovat za poctivý, „křišťálově transparentní“ obchod ani bystřejší dítě ZŠ.

Pokud naše pochybná justice uzná, že je vše v souladu se zákonem, potvrdí tím pouze, že maskovaný satanismus už proniknul do všech mocenských součástí naší společnosti. Již po první instalaci Václava Klause na Hrad někteří vtipálkové napsali, že by se logo na prezidentské vlajce  mělo přepsat z „Pravda vítězí“ na „Pravda vítězi“ a Masarykův slogan „Nebát se a nekrást“ na „Nebát se krást“.

V podstatě takovými malými nevědomými praktikujícími satanisty byli i původní „nomenklaturní soudruzi“ v mocenských a politických institucích za éry někdejšího prezidenta Antonína Novotného. Tito činovníci, neschopni a neochotní řešit věcně ekonomické problémy státu, si např. vytvořili svůj osobní komunismus zřízením tajných, na svou dobu exkluzivně zásobovaných obchodů pro sebe a své rodinné příslušníky. To vyvolalo ostrý odpor jak u mladých věřících reformních komunistů z řad intelektuálů, tak i u starých dosud věřících, nezkorumpovaných předválečných komunistů  a urychlilo to nástup tzv. „obrodného procesu“ v roce 1968.

To, že pokus nastolit demokratickou sociálně spravedlivou  společnost v podmínkách po dvacetiletém totalitním režimu potlačily sovětské tanky, vyvolalo obrovskou úlevu jak u maskovaných praktikujících satanistů v Moskvě, tak ale především těch na tzv. „demokratickém“ Západě. Hlavně těm západním a jejich českým přitakávačům posloužila sovětská agrese jako výborný prostředek k demagogickému tvrzení, že sociálně spravedlivá společnost je neslučitelná  s funkční parlamentní demokracií a že vše tzv. levicové, je původem všeho zla.

Dodnes ti nejubožejší blabolilové typu Marka Bendy z ODS neustále omílají antikomunistické výroky a hrozí nebezpečím návratu totalitního režimu, bez ohledu na to, že se současnou KSČM podle potřeby pragmaticky spolupracují (např. při první instalaci Václava Klause na Hrad v r. 2003). Při tom ale politika ODS v pozici vládní strany vždy měla výrazné znaky bezohledné „modré totality“. A skutečně, téměř každý kdo chce být tzv. „úspěšným občanem“, musí mít dobré vztahy s vládnoucí klikou reprezentovanou po léta „šelmou“ na Hradě. Mnozí náboženští blouznivci, především ti z řad tzv. „Svědků Jehovových“ mj. i v tom všem vidí  jedno ze „znamení“ blížícího se Armageddonu a dočasné vlády Satanovy nad světem.

A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jeho jména. – Zj.13,17-18

Jasným příznakem skryté podpory současných praktikujících satanistů  je i skrytá podpora, které se jim dostává od představitelů katolické církve. Církev v podstatě jedná v souladu s devátým pokynem satanského devatera.

„Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!“ LaVey: Satanské devatero.

Když došlo v minulosti ke sloučení Bendovy náboženské ministrany s ODS, žádný z církevních papalášů proti tomuto absurdnímu symbolickému sňatku Ježíše s Jidášem nevystoupil. Pro spravedlnost je třeba podotknout, že se alespoň v této straně „pánbičkářů“ těch 12 spravedlivých  našlo, kteří proti tomuto zrůdnému aktu protestovali. Když se v období intrik připravovala další instalace Václava Klause na Hrad, byli to právě poslanci KDU ČSL s výjimkou Čunkova křídla, vydávající-se za křesťany,  kteří svými hlasy prosadili „Šelmu“ na Hrad.

Důvodem, proč se mnoho inteligentních, materiálně orientovaných lidí uchyluje k satanistické koncepci života není jen pokrytectví současné katolické církve ale jsou to i rozumné a logické argumenty hlasatelů satanismu. (Každá ideologie, která má uspět, musí obsahovat i rozumně přijatelné a aplikovatelné postřehy ze života. Střízlivé věcné názory LaVeye na problematiku sexu, nesmyslnost zvířecích nebo dokonce lidských obětí ve jménu Satana i výstižně formulovanou problematiku jednání s tzv. „psychickými upíry“ ,může oslovit mnoho inteligentních mladých lidí.). K tomu přispívá i současná politická situace.a sní spojená vnitřní i zjevná  korupce mocenských politických klik  na všech úrovních, která  je ústy politiků stále prezentována jako projev rozvíjející se demokracie v tomto státě. A demagogové všech politických stran, jak starých, tak „nových“ stále ohlupují dosud důvěřivé občany jakýmsi novým přístupem k „poctivé“ politice.

Mnoho občanů již rezignovalo na možnost nějakého občanského uplatnění se a uchyluje se ke sledování současné „obžerovize“, kde se na každém programu denně předvádí přípravy nejrůznějších jídel, coby hlavního smyslu života. Jiní pesimisticky naříkají, že současný režim je vládou zločinné finančněpolitické mafie a příznakem, že lidstvo spěje skutečně k biblickému Armageddonu. 

Jako bývalý vědecký pracovník nemohu nevidět množství příznaků např. bezohledného vykořisťování přírodních zdrojů a nevratného ničení životního prostředí ve jménu „posvátného svobodného trhu“ a mám tudíž reálné obavy z náhlé nebo plíživé celosvětové katastrofy. Je docela možné, že k novému přístupu k životu a řízení lidské komunity dojde skutečně až po nějaké významné celosvětové katastrofě. Velmi názorně takovou možnost vylíčil již v r. 1951  John Wyndham ve svém střízlivě ale velmi působivě zpracovaném scifi románu „Den trifidů“. (Jeho současná zfilmovaná verze s bombastickými trikovými efekty nemá zdaleka stejnou věrohodnost a působivost). Tato Wyndhamem popsaná nová rozvíjející se lidská komunita se již vyvarovala  působení zrůdného neregulovaného tržního systému.

Pokud jde o dočasné totální vítězství novodobých maskovaných satanistů  na této planetě nejsem zase úplný pesimista. I ve věku nad 77 let stále poznávám hodnotné mladé lidi, kteří odolali nákaze současného tržního klausosatnismu. Pominu-li ty mladé lidi, kteří se uchýlili např. k významné sektě tzv. Svědků Jehovových, jsou to lidé nejrůznějšího vzdělání a profesí, kteří nevyznávají nějakou speciální filozofii nebo náboženství, stačí jim úsilí z vnitřní potřeby žít smysluplně a čestně. O těchto mladých lidech se ovšem nepíše v denním tisku, tito nevystupují např. pod taktovkou zhýralé toxikomanky v úchylných „reality-šou“  jako „Vyvolení“ a pod. (kteréžto programy svého času Miloš Zeman výstižně označil za „představení idiotů pro idioty“) ani v komerčních soutěžích o titul  „Superstar“ nebo „Miss ČR.“ 

Počet těchto mladých lidí, dosud globálně neorganizovaných odpůrců současného praktikovaného satanismu, stále vzrůstá a je možné, že tito v příštích létech prosadí zásadní změny společenského řádu současné zhýralé lidské komunity i bez celosvětové katastrofy.

 

 

 

politika společnost
Hodnocení:
(3.3 b. / 7 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit


Zpět na homepage

Nejste registrován/a? Zaregistrujte se zde.

Po přihlášení (registraci) uvidíte na tomto místě přehled Vašich aktivit na portále i60.cz, a to:

  • Váš nejnovější článek
  • Nejnovější komentáře k vašim článkům
  • Nové vzkazy od přátel
  • Nové žádosti o přátelství
Přihlásit se

JSTE TU POPRVÉ?
Přečtěte si, co všechno
portál i60 nabízí
.

PRODUKT TÝDNE

Kočičí jídelníček by měl být pestrý, chutný a zdraví prospěšný. Lahodná Brit Care kapsička poslouží jako kompletní krmivo nebo jako doplněk k suchému krmivu pro zvýšení rozmanitosti a chuti. Více zde.

BCC_pouch2.jpg

 

AKTUÁLNÍ ANKETA