Dluhopis - risk nebo zisk?
Ilustrační foto: pixabay.com

Dluhopis - risk nebo zisk?

31. 7. 2017

V době mizivých úroků z vkladů hledají větší i menší střadatelé výnosnější varianty zhodnocení jejich úspor. V poslední době se na internetu objevilo na různých portálech větší množství nabídky dluhopisů s výnosem 9 až 10 %.

Jedna společnost například emituje dluhopisy, aby mohla nakoupit elektrokola a pak je pronajímala zákazníkům, jiná jimi chce uhradit spotřební zboží pro e-shopy. Zajímavé je, že webové stránky zmíněných společností vypadají již na první pohled podobně. V porovnání s jinými finančními produkty jde věru o lákavou možnost, jak nechat své peníze vydělávat.

Například pronájem bytu v Praze, který patří v současnosti k nejvýdělečnějším variantám, majiteli vynáší ročně podle informací z realitního trhu kolem pěti procent. Jakkoliv dluhopisy patří k základním instrumentům kapitálového trhu, je třeba nakupovat je uvážlivě. Kupující totiž nese veškerá rizika ze své nezdařené investice.

„Ohledně dluhopisů ČNB vykonává dohled pouze v souvislosti s jejich veřejným nabízením. Těžiště činnosti ČNB v této oblasti spočívá v zajištění dostatečného množství informací o nabízeném cenném papíru. Tyto informace jsou obsaženy v prospektu cenného papíru, který je jeho emitent povinen uveřejnit poté, co byl prospekt schválen ČNB,“ vysvětluje Denisa Všetíčková z odboru komunikace centrální banky. Schválením prospektu cenného papíru ČNB osvědčuje, že obsahuje údaje požadované zákonem nezbytné k tomu, aby se investor mohl rozhodnout, zda cenný papír nabude či nikoli. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.

„ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta, dále schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta a ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru,“ upozorňuje mluvčí ČNB. K investici je proto nutné přistupovat obezřetně, nabídky s nadprůměrným úrokem mohou skrývat značná úskalí.

Co je třeba si uvědomit při posuzování případné koupě takových cenných papírů?  

1. Emise dluhopisů do výše jednoho milionu EUR nepodléhají souhlasu ČNB, přestože je veřejnost přesvědčena, že pod dohledem centrální banky jsou veškeré emise dluhopisů. V podstatě všechny výše zmiňované nabídky jsou s hodnotou emise do daného limitu, a tím se vyhnou kontrole nezávislého orgánu.

2. Pokud i přesto trvá střadatelův zájem o koupi, je dobré společnost emitenta detailně prozkoumat na portálu www.justice.cz. Jestliže společnost nezveřejňuje ve sbírce listin účetní závěrky je to varovný signál a doporučujeme rozhodně celou úvahu o koupi ukončit. Dále je dobré zjistit základní jmění společnosti, její výsledky hospodaření a stav bilance za poslední alespoň 3 roky. Řada společností emitujících výnosné dluhopisy je dokonce mladší, než uvedené 3 roky.

3. Pokud i odpovědi na otázky v bodě 2 zájemce uspokojí, měl by si zjistit, jakou formou je vlastní kapitál společnosti vytvořen. Jsou i případy, kdy si emitent nechá odhadnout hodnotu svého podnikatelského záměru znalcem a tuto hodnotu vloží do vlastního kapitálu společnosti, ale reálné vlastní finanční prostředky nemá, takže celý podnikatelský záměr je financován z cizích zdrojů – právě z dluhopisů.

4. Mějte také na zřeteli, že investice do dluhopisů nejsou na rozdíl od bankovních vkladů nijak pojištěny. Pokud by emitent zkrachoval, nemají držitelé dluhopisů žádná přednostní práva, a přestože v řadě případů emitentem v emisních podmínkách prezentuje krytí nemovitostmi a dalšími majetkovými hodnotami, rozhodně nejde o zástavní právo. Naděje, že se v případě krachu takové společnosti investorovi aspoň něco z jeho peněz vrátí, je mizivá. 

Investice do dluhopisů může být v řadě případů zajímavá a výnosná, ale je třeba ji důkladně zvažovat a vždy si pečlivě zjistit všechny okolnosti, za nichž je emise k dispozici. Pokud pocítíte jakoukoliv nejistotu, raději od záměru upusťte anebo se poraďte s odborníkem na kapitálové trhy. Mějte na paměti jednoduché pravidlo: čím větší výnos, tím větší riziko. Konečné rozhodnutí ale musí nakonec udělat každý sám za sebe a nést za něj všechny potenciální důsledky.  

Centrální banka také vede veřejný seznam schválených prospektů, který je k dispozici na stránkách na tomto místě.

 

Petr Dostál, Marcela Alföldi Šperkerová

 

Desatero ČNB - Rady pro drobné investory do podnikových dluhopisů

Vyhodnoťte si rizika
Každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, a je ochoten je akceptovat.

Diverzifikujte své portfolio
„Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku“. Investor by rozhodně neměl vložit všechny své prostředky či jejich převážnou většinu do jedné investice.

Rostoucí výnos = rostoucí riziko
Investor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.

Riziko finančních potíží emitenta
Prodejem dluhopisů financuje emitent svou podnikatelskou činnost. Je-li zjevné, že emitent hodlá získat finanční prostředky prodejem vysoko úročených dluhopisů, zatímco jiné podnikatelské subjekty využívají mnohem levnější financování (například bankovní úvěry), je s největší pravděpodobností riziko budoucích finančních potíží emitenta přinejmenším zvýšené, což by měl investor při svém rozhodování zohlednit.

Tento typ investice není pojištěn!
Investice do podnikových dluhopisů není pojištěna. Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky (kupóny).

Seznamte se s emisními podmínkami
Před nákupem korporátních dluhopisů je nutné se seznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem – tyto dokumenty mohou obsahovat ustanovení zvyšující rizikovost příslušných dluhopisů (například že pohledávky držitelů dluhopisů budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až jako poslední), anebo snižují jejich na první pohled atraktivní výnosnost (například právo emitenta dluhopisy splatit předčasně či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelnou platbu kupónu).

Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem
Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U tzv. soukromých emisí dluhopisů (tj. emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 mil. EUR ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje!

Získejte co nejvíce informací o bonitě emitenta
ČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu jejich emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví tzv. rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici, zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.

Nepodceňujte riziko nesplacení jistiny
Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů, ale i k nesplacení investované částky (jistiny).

Vyhodnoťte, zda je daná investice právě pro vás vhodná
Před učiněním investičního rozhodnutí vždy pečlivě zvažte, zda máte dostatek informací, abyste vhodnost investice mohli kvalifikovaně posoudit. Pokud se domníváte, že ano, vyhodnoťte si, zda je investice konkrétně pro vás a vaši osobní finanční situaci vhodná.

Zdroj: ČNB

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(5 b. / 1 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
ivana kosťunová
průměrný vklad z dluhopisů se pohybuje mezi 3-4 procenty při dluhopisech na 4-5 let. Každý vyšší úrok by se mi jevil podezřelý a pečlivě bych zkoumala veškeré okolnosti .