Sepsat žádost o důchod může zmocněnec žadatele na základě plné moci
Ilustrační foto: ingimage.com

Sepsat žádost o důchod může zmocněnec žadatele na základě plné moci

31. 1. 2020

Žádosti o dávky důchodového pojištění se sepisují na okresních správách sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení, v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat, například z důvodu vážné nemoci, i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena.

Z textu plné moci přitom musí být zřejmé, zda byla udělena pouze k sepsání žádosti o důchod, nebo zda bude žadatel zastoupen pro celé řízení o přiznání důchodu. Platí přitom, že zastoupení pro celé řízení umožňuje zástupci přebírat rozhodnutí či podat námitky. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat spíše výjimečně.

Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat. Uvedené zastoupení se vztahuje pouze k sepsání žádosti o důchod. Znemožňuje-li proto zdravotní stav žadateli v důchodovém řízení jednat (přebírat korespondenci, podat námitky), je vhodné volit zastoupení formou plné moci udělené pro celé řízení o přiznání důchodu.

Potřebné doklady

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí 
  • o rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady prokazující vztah k dítěti (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče), pokud nelze uvedené ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel
  • o čestné prohlášení o výchově dítěte (dětí)
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
 • při žádosti o sirotčí důchod nezletilého sirotka jeho rodný list  nebo výpis z matriky narození, popř. jiný doklad prokazující vztah k dítěti (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče), pokud nelze uvedené ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel,
 • potvrzení o studiu (při žádosti o sirotčí důchod, pokud již dítě dokončilo povinnou školní docházku),
 • doklady prokazující nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela/ky (např. rodné listy nezaopatřených dětí).

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

Podrobnější informace ve věci dokladování žádostí o důchod lze získat na kterékoli pobočce OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Rozhodování o důchodu
Všechny žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ České správě sociálního zabezpečení, která o nich rozhoduje. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a neposlali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit.

ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod při došetřování chybějících dob pojištění pohybuje kolem 3 měsíců. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před vydáním rozhodnutí o důchodu zálohu.

Výplata důchodu
Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zvláštnímu příjemci a s účinností od 1. 2. 2018 též zástupci dle § 49 a 50 občanského zákoníku. Výplata důchodu je prováděna v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence (od roku 2010 je tento způsob vyplácení důchodu zpoplatněn) nebo bankovním převodem na účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel.

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Jitka Caklová
Výborné rady, neboť řada lidí neví, že si i sami pro sebe mohou zažádat o invalidní důchod. Mám kamarádku, která, při třech dětech, po čtyřiceti letech práce, z toho posledních 15 let jako kuchařka v domově pro seniory, kde vařila domácí stravu a po pěti letech potíží se zády, 2 roky před starobním důchodem, z neznalosti skončila "za pár šupů" na úřadu práce a přišla za mnou, nešťastná jak "šafářův dvoreček". Praktický lékař, aniž by jí nechal během celého roku PN udělat RTG, CT, natož magnetickou rezonanci, "která je prý drahá", ukončil PN a odeslal ji na úřad práce. Takhle se totiž zametá s lidmi, kteří nevědí...... A tak změnila lékaře a ejhle, magnet. rezonance odhalila pravý důvod pět let trvajících potíží. Na moji radu, na OSSZ, zažádala o invalidní důchod se zpětnou platností od data ukončené pracovní neschopnosti. I kdyby z toho byl jen částečný inv. důchod, tak k dávkám z ÚP to bude mít jako slušný bonus a já jsem ráda, že jsem kamarádce uměla poradit.

Zpět na homepage Zpět na článek